Redhat Enterprise Linux rhel 6.0 ISO (fast link)

Redhat Enterprise Linux rhel 6.0 ISO

 1. rhel 6.0 001
 2. rhel 6.0 002
 3. rhel 6.0 003
 4. rhel 6.0 004
 5. rhel 6.0 005
 6. rhel 6.0 006
 7. rhel 6.0 007
 8. rhel 6.0 008
 9. rhel 6.0 009
 10. rhel 6.0 010
 11. rhel 6.0 011
 12. rhel 6.0 012
 13. rhel 6.0 013
 14. rhel 6.0 014
 15. rhel 6.0 015
 16. rhel 6.0 016

Hướng dẫn: Tải các phần về, bỏ đuôi zip (nếu có), sử dụng phần mềm HJ-Split để nối file. Download Link: HERE

Note: If a link above does not work, feel free to email me: [email protected]

Redhat Enterprise Linux rhel 5.5 ISO (fast link)

Redhat Enterprise Linux rhel 5.5 ISO

 1. rhel 5.5 001
 2. rhel 5.5 002
 3. rhel 5.5 003
 4. rhel 5.5 004
 5. rhel 5.5 005
 6. rhel 5.5 006
 7. rhel 5.5 007
 8. rhel 5.5 008
 9. rhel 5.5 009
 10. rhel 5.5 010
 11. rhel 5.5 011
 12. rhel 5.5 012
 13. rhel 5.5 013
 14. rhel 5.5 014
 15. rhel 5.5 015
 16. rhel 5.5 016
 17. rhel 5.5 017
 18. rhel 5.5 018
 19. rhel 5.5 019
 20. rhel 5.5 020

Hướng dẫn: Tải các phần về, bỏ đuôi zip (nếu có), sử dụng phần mềm HJ-Split để nối file. Download Link: HERE

Note: If a link above does not work, feel free to email me: [email protected]

AVAYA AURA EXPERIENCE PORTAL 6.0 ISO

I/ Avaya Aura Experience Portal 6.0 (EP + MPP Installation)

 1. AAEP 001
 2. AAEP 002
 3. AAEP 003
 4. AAEP 004
 5. AAEP 005
 6. AAEP 006
 7. AAEP 007
 8. AAEP 008
 9. AAEP 009
 10. AAEP 010
 11. AAEP 011
 12. AAEP 012
 13. AAEP 013
 14. AAEP 014

Hướng dẫn: Tải các phần về, bỏ đuôi zip (nếu có), sử dụng phần mềm HJ-Split để nối file. Download Link: HERE

II/ Linux for AAEP 6.0

Continue reading AVAYA AURA EXPERIENCE PORTAL 6.0 ISO