Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về nguồn nhân lực

Tổng hợp các bài về quản trị nguồn nhân lực – PGS TS Trần Kim Dung giảng dạy.

 1. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cao học – Cô Trần Kim Dung
 2. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung K23 cao học QTKD UEH
 3. Tổng hợp tiểu luận quản trị nguồn nhân lực K22 Đêm 3 – Cô Trần Kim Dung
 4. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung lớp cao học Đêm 3 K22
 5. Xây dựng KPI hiệu quả
 6. Giới thiệu về đo lường hiệu suất – KPI KRI và PI
 7. 4 nền tảng để phát triển KPI
 8. Bí quyết thiết lập KPIs trong 16 tuần
 9. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kỹ thuật
 10. Chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh
 11. Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính
 12. Một vài hình ảnh kỷ niệm kết thúc môn quản trị nguồn nhân lực lớp Cao học Đêm 3 K22 với Cô Trần Kim Dung

[email protected]

Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về quản trị sản xuất điều hành

 1. Nhật ký học quản trị điều hành – Thầy Hồ Tiến Dũng
 2. Kết thúc môn quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng
 3. Tổng hợp 16 câu lý thuyết ôn thi quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng Updated 2014
 4. Điểm thi quản trị sản xuất điều hành lớp Đêm 3 K22 thầy Hồ Tiến Dũng
 5. Tổng hợp đề thi và bài giải quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng từ Khóa K16 đến K22 Updated 2014
 6. Slide bài giảng quản trị điều hành – Thầy Hồ Tiến Dũng – Cao học quản trị kinh doanh K21
 7. Tổng hợp đề và giải đề quản trị sản xuất & điều hành thầy Hồ Tiến Dũng khóa K19, K20
 8. Đề thi quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng Cao học UEH K22 Đêm 1 Đêm 2 Đêm 3 updated 2014
 9. Đề thi quản trị sản xuất điều hành K22 Đêm 4 – thầy Hồ Tiến Dũng
 10. Đề thi quản trị sản xuất điều hành cao học UEH K22 Đêm 5 Thầy Hồ Tiến Dũng
 11. Đề thi quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng K22 Ngày 2
 12. Đề thi giữa kỳ quản trị sản xuất và điều hành thầy Hồ Tiến Dũng
 13. 5 đề tài quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng
 14. 4 Phương pháp dự báo trong điều hành sản xuất
 15. Phạm vi của việc tổ chức điều hành sản xuất
 16. 6 bước để tăng năng suất lao động
 17. 5 điểm khác nhau giữa hai lĩnh vực sản xuất và dịch vụ
 18. 5 nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao động
 19. 3 cấp quyết định trong quản trị sản xuất và điều hành
 20. 14 hoạt động liên quan đến thiết kế và điều hành
 21. Tài liệu học quản trị chuỗi cung ứng UEH
Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về quản trị tài chính

Tổng hợp các bài về quản trị tài chính

 1. Nhật ký học Quản Trị Tài Chính – Cô Võ Thị Quý
 2. Đề thi quản trị tài chính cuối kỳ lần 1 Cô Võ Thị Quý K22
 3. Đề thi quản trị tài chính cuối kỳ lần 2 Cô Võ Thị Quý K22
 4. Tổng hợp đề thi quản trị tài chính cô Nguyễn Quang Thu UEH K22
 5. Đề thi quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Đề 1
 6. Đề thi quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Đề 2
 7. Đề thi giữa kỳ quản trị tài chính cô Võ Thị Quý – Gợi Ý Giải
 8. Đề thi quản trị tài chính giữa kỳ cô Võ Thị Quý lớp Đêm 3 K22
 9. Giải đề thi giữa kỳ quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Lớp Đêm 3 K22 UEH
 10. Tái cấu trúc lại nội dung ôn tập quản trị tài chính cô Võ Thị Quý cho lần thi thứ 2 (Must Read)
 11. Bài giải các chương sách quản trị tài chính cô Võ Thị Quý
 12. 15 yêu cầu tính toán phổ biến trong báo cáo tài chính
 13. Tổng hợp bài giải đề thi Quản trị tài chính cuối kỳ thầy Ngô Quang Huân
 14. Ví dụ và phân tích bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)
 15. Ví dụ và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay báo cáo thu nhập (income statement)
 16. Ví dụ và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Statement of Cash Flows)
 17. Tổng hợp Slide bài giảng quản trị tài chính Cô Võ Thị Quý Cao học UEH K22 Đêm 3 Updated 2014
 18. Những hình ảnh kết thúc môn quản trị tài chính cô Võ Thị Quý K22 Đêm 3
 19. 4 chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
 20. Công thức tính WACC
 21. 2 nguồn gọi vốn chính của doanh nghiệp
 22. Lãi suất chiết khấu
 23. 2 tỷ số chính đánh giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán P/E và P/B
 24. 4 bước trong 1 kế hoạch tài chính
 25. Hệ số thanh khoản
 26. Hệ số beta trong tài chính
 27. Tỷ số tài chính
 28. Phân tích khả năng sinh lời
 29. Phân tích vòng quay tài sản
 30. Báo cáo ngân lưu
 31. Báo cáo thu nhập
 32. 4 loại cổ phần ưu đãi
 33. 3 yêu cầu của phân tích tài chính
 34. 4 bảng báo cáo tài chính quan trọng trong phân tích tài chính
 35. Mục tiêu của phân tích tài chính
 36. 2 vấn đề lớn nhất của một nhà quản trị tài chính
 37. Thời gian của thu nhập
 38. Có phải lợi nhuận của doanh nghiệp lớn nhất khi giá cổ phiếu là lớn nhất?
 39. Financial Management Theory and Practice PDF Download
 40. Vì sao tối đa hóa giá trị cổ phiếu lại tốt cho xã hội?
 41. Sự khác biệt giữa share price và stock price
 42. Sách tiếng việt học quản trị tài chính cô Võ Thị Quý (Cao học)
 43. Đề thi quản trị tài chính – Thầy Ngô Quang Huân
 44. Bài tập và bài giải thi môn quản trị tài chính thầy Ngô Quang Huân
 45. Sưu tập bài tập và bài giải lớp K22 Đêm 5 Thầy Ngô Quang Huân
 46. Bài tập đầu tư tài chính buổi 1 thầy Ngô Quang Huân
 47. Bài tập Bộ Chứng Khoán buổi 3 thầy Ngô Quang Huân
 48. Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ thầy Diệp Gia Luật
 49. Đề thi tài chính tiền tệ cao học UEH tổng hợp
 50. 109 câu hỏi và lời giải ôn thi tài chính tiền tệ cao học
 51. 39 câu hỏi tài chính tiền tệ lời giải tổng hợp
 52. Lợi ích và chi phí khi tham gia khu vực đồng tiền chung
 53. Điểm giống và khác nhau của các nguồn vốn huy động từ quốc tế
 54. 6 chủ đề thảo luận tài chính tiền tệ cao học thầy Diệp Gia Luật
 55. Download sách Economics of Money Banking and financial market Mishkin
 56. Tiểu luận tài chính tiền tệ – thầy Diệp Gia Luật
 57. Quản trị tài chính là gì?
 58. 6 vấn đề cơ bản của quản trị tài chính
 59. 3 lĩnh vực trong tài chính
 60. Phân loại thị trường tài chính
 61. Tầm quan trọng của quản trị tài chính
 62. Công ty cổ phần là gì
 63. Vì sao CTCP bị đánh thuế 2 lần?
 64. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gì?
 65. 4 Vai trò của nhà quản trị tài chính
 66. So sánh vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu
 67. Bản chất của quản trị tài chính

[email protected]

Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về Quản Trị Chất Lượng

 1. 7 Công cụ cải tiến chất lượng
 2. Phân tích thực trạng và giải pháp cải tiến chất lượng tại CT Group
 3. Quá trình áp dụng ISO 9001:2000 tại Lữ Gia
 4. Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?
 5. Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?
 6. Tiêu chuẩn ISO 27001 là gì?
 7. HACCP là gì?
 8. Tổng hợp đề thi quản trị chất lượng cao học UEH – Cô Ngô Thị Ánh
 9. Đề thi quản trị chất lượng Khóa K22 D3 – MBA UEH
 10. Đề thi quản trị chất lượng lớp Đêm 5 K22 cô Ngô Thị Ánh
 11. Giải đề thi quản trị chất lượng MBA UEH – 4 câu lý thuyết + 2 bài tập quản trị chất lượng
 12. Tổng hợp tiểu luận quản trị chất lượng cao học K22 Đêm 3 – TS. Ngô Thị Ánh
Categories
Tài Liệu

Tổng hợp các Ebook

 1. Tam @ Quốc – Thành Quân Ức
 2. Lập kế hoạch kinh doanh – Jim Horan
 3. Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim – John Gray
 4. Mặt dày tâm đen – Chin Ning Chu
 5. Tư duy đột phá – Shozo Hibino & Gerald Nadler
 6. Marketing đột phá
 7. Think and Grow Rich – Napoleon Hill
 8. Linh hồn của sự thay đổi – John P. Kotter & Dan S. Cohen
 9. Nhà lãnh đạo trong bạn – Warrent Bennis
 10. Tôi tài giỏi bạn cũng thế – Adam Khoo
 11. Trai khôn không sợ cô đơn PDF Download – AlphaArt
 12. Tuần làm việc 4h PDF Download
 13. Quốc Gia Khởi Nghiệp PDF –  Dan Sanor & Saul Singer
Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về phương pháp nghiên cứu

 1. Đề thi Phương pháp nghiên cứu thầy Đinh Thái Hoàng K22
 2. Tổng hợp các bài thuyết trình môn phương pháp nghiên cứu khoa học K22 D3 –  thầy Đinh Thái Hoàng
 3. Tổng hợp các bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng
 4. Giải đề thi phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng
 5. Tổng hợp đề thi phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Cô Quý UEH
 6. Tổng hợp Đề cương ôn thi của Đêm 1 k18 và chia sẻ của Cô Quý với lớp Đêm 9 
 7. 47 câu hỏi và lời giải đề cương ôn thi Phương pháp nghiên cứu
 8. Tổng hợp tóm tắt môn phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
 9. Ôn thi phương pháp nghiên cứu khoa học Full
 10. Các kiến thức căn bản trong nghiên cứu khoa học
 11. 10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học
 12. ý tưởng nghiên cứu? lỗ hổng nghiên cứu? vấn đề nghiên cứu? mục tiêu nghiên cứu? câu hỏi nghiên cứu?
 13. Mô hình nhận dạng nghiên cứu? 4 loại nghiên cứu lặp lại trong nghiên cứu khoa học. Lặp loại II, Loại III trong nghiên cứu lặp là gì?
 14. Qui trình tổng kết nghiên cứu
 15. Nghiên cứu khoa học là gì?
 16. 7 yêu cầu mục tiêu nghiên cứu khoa học – SMART?
 17. Tìm hiểu về thang đo SERVQUAL
 18. Cách chọn hệ số tải Factor Loading để EFA ý nghĩa
Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về Quản Trị Marketing

 1. Tài liệu quản trị marketing – Thầy Đinh Công Tiến
 2. Học miễn phí Marketing Online trong 14 ngày (Tiếng Anh)
 3. Đáp án 96 câu trắc nghiệm quản trị Marketing thầy Đinh Công Tiến
 4. Thi thử 20 câu trắc nghiệm Quản trị marketing UEH thầy Đinh Công Tiến
 5. Trả lời 208 thuật ngữ Marketing thầy Đinh Công Tiến
 6. Đề thi quản trị marketing thầy Đinh Công Tiến UEH K22 D3
 7. Đề thi quản trị marketing cao học K22 Đêm 3 thầy Đinh Công Tiến Lần 2
 8. Đề thi quản trị marketing thầy Đinh Công Tiến UEH K22 N2
 9. Đề thi quản trị thương hiệu thầy Bảo Trung lớp Đêm 3 K22
 10. 5 sách hay cho quản trị marketing
 11. Bài tập nhóm cao học quản trị marketing – Thầy Đinh Công Tiến
 12. Tiếp thị là gì? Marketing là gì?
 13. Thị trường? Phân khúc thị trường? Thị trường mục tiêu? Khách hàng tiềm năng?
 14. Nhu cầu là gì? Ước muốn là gì? Yêu cầu là gì?
 15. 3 hình thức kênh tiếp thị
 16. 4 mức độ cạnh tranh trong tiếp thị
 17. 4 thành tố của kế hoạch marketing
 18. So sánh khuyến mại, khuyến mãi, Pull/Push marketing
 19. Nhật ký học quản trị marketing – Thầy Đinh Công Tiến
 20. Tổng hợp tiểu luận lập kế hoạch marketing cao học – Thầy Đinh Công Tiến – Buổi 1
 21. Tổng hợp tiểu luận lập kế hoạch marketing cao học – Thầy Đinh Công Tiến – Buổi 2
 22. Kết thúc môn quản trị marketing thầy Đinh Công Tiến
Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về phong thủy

Tổng hợp các bài sưu tập về phong thủy:

 1. Phong thủy là gì?
 2. Các trường phái phong thủy
 3. Cách tính mệnh theo năm sinh
 4. Cách tính can chi quái số
 5. Khắc mà không khắc – Ngũ hành nạp âm tương khắc
 6. Tổng luận về phong thủy – Vị trí của phong thủy
 7. Người mệnh Mộc
 8. Màu sắc – vật dụng hợp mệnh cung
 9. Phong thủy xây nhà
 10. Nuôi cá hợp phong thủy
 11. Bàn ghế trong phong thủy
 12. Nhân tướng học trong tuyển dụng P1
 13. Nhân tướng học trong tuyển dụng P2
 14. TÁC DỤNG CỦA ĐÁ QUÝ TRONG PHONG THỦY
 15. Phân biệt thạch anh đen thật và giả?
Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về Quản trị chiến lược

Thông tin được tham khảo trên nhiều đầu sách quản trị chiến lược và sự điều chỉnh của chính bản thân tôi. Mong nhận được nhiều nhận xét để thông tin được đầy đủ, hoàn thiện hơn.

 1. Quản trị chiến lược – những điều căn bản
 2. Đề thi cao học Quản trị chiến lược – Thầy Hoàng Lâm Tịnh – Đại học kinh tế Tp. HCM
 3. Đề thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh cao học K22 Đêm 3 – Gợi ý giải đề
 4. Tổng hợp bài ôn thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh
 5. 6 tiểu luận quản trị chiến lược K22 Dem 3 – thầy Hoàng Lâm Tịnh
 6. Buổi thuyết trình của Michael E. Porter tại Việt Nam (Full)
 7. So sánh khuyến mại/khuyến mãi Pull/Push Marketing
 8. 7 khó khăn trong quản trị chiến lược
 9. Mô hình quản trị chiến lược
 10. 10 Câu hỏi lớn của doanh nghiệp
 11. Dự báo và quy trình dự báo
 12. 3 phương pháp dự báo phổ biến ở Việt Nam và khuyến nghị
 13. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael E. Porter
 14. Kết thúc môn Quản Trị Chiến Lược – Thầy Hoàng Lâm Tịnh
 15. 3 mục tiêu tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp
 16. Niên giám thống kê 2012
 17. Tổng hợp số liệu các cty sữa và thị trường sữa Việt Nam
 18. 4 quyển sách ôn thi quản trị chiến lược Thầy Hoàng Lâm Tịnh
 19. GDP bình quân đầu người Việt Nam 2013 – 2020
 20. TH True Milk và những chặng đường
 21. Lợi ích của phân đoạn chiến lược
 22. Phân tích môi trường kinh doanh xác định sứ mệnh, mục tiêu của chiến lược
Categories
CHƠI HỌC

Tổng hợp các bài về GOLF

Topic tổng hợp các bài về chơi GOLF

 1. Giới thiệu về chơi GOLF
 2. Những điều cơ bản nhất về GOLF
 3. Vai trò của Caddy trong chơi GOLF
 4. Tìm hiểu về bóng chơi GOLF
 5. Các loại gậy chơi GOLF
 6. Thuật ngữ trong GOLF P1 A-D
 7. Thuật ngữ trong GOLF P2 E-H
 8. Thuật ngữ trong GOLF P3 L-P
 9. Thuật ngữ trong GOLF P4 Q-Z
 10. Các loại sân GOLF
 11. Một số sân GOLF ở Tp. HCM
 12. Danh sách sân GOLF tại Việt Nam
 13. Giày chơi GOLF
 14. Chi phí chơi GOLF

[email protected]

Xem thêm các bài tổng hợp về GOLF: http://vneconomics.com/tong-hop-cac-bai-ve-golf/