Đề thi quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Đề 2

Đề thi lần 2 QTTC lớp QTKD đêm 5. ngày 4/12/2011
Thời gian 90p

================================================== ==========
Câu 1 giống bài 15-6 trong sách QTTC
Câu 2: các yếu tố nào sau đây khuyến khích việc sử dụng vôn nợ? giải thích

 1. tăng thuế TNDN

 2. tăng thuế TNCN

Câu 3 cho 2 DAĐT có cùng số tiền đầu tư 25 tỷ đồng

A b
Năm 1 5 20
Năm 2 10 10
Năm 3 15 8
Năm 4 20 6

 1. Tính thời gian hòan vốn giản đơn

 2. Tính thời gian hòan vốn chiết khấu

 3. Lựa chọn dự án nào trong TH 2 dự án độc lập

 4. Lựa chọn dự án nào trong TH 2 dự án loại trừ nhau

 5. Tính suất CK để NPV 2 dự án = nhau

 6. Tính MIRR 2 dự án.

================================================== =
chúc mọi người thi tốt

Nhật ký học quản trị tài chính – Cô Võ Thị Quý

+ Day 1:

 • Môn này học Cô Võ Thị Quý. Cô mong muốn lớp có thể học dựa trên tài liệu chính là cuốn tiếng anh: Financial Management Theory and Practice. Link Download: https://vneconomics.com/financial-management-theory-pratice-pdf-download/
 • Phần đánh giá: 20% kiểm tra đầu giờ vừa là điểm danh + 30% bài tập nhóm + 50% thi cuối kỳ
 • 20% kiểm tra đầu giờ trắc nghiệm bài học trước khi học hôm đó. Kết thúc mỗi buổi học Cô chỉ định chương tiếp theo học. Đi học muộn quá 30 phút xem như khỏi đi học vì điểm danh dựa trên bài học.
 • 30% bài tập nhóm gồm 4-5 thành viên thảo luận tình huống thực tế.
 • 50% thi cuối kỳ 120 phút, đề đóng nhưng được mang 1 ờ A4 chép tay.
 • Buổi đầu tiên học về lý thuyết cơ bản, các concept cần thiết.
 • Đọc chương 10 sách tiếng anh, buổi sau trắc nghiệm: The basics of capital budgeting

Continue reading “Nhật ký học quản trị tài chính – Cô Võ Thị Quý”

Tổng hợp các bài về quản trị tài chính

Tổng hợp các bài về quản trị tài chính

 1. Nhật ký học Quản Trị Tài Chính – Cô Võ Thị Quý
 2. Đề thi quản trị tài chính cuối kỳ lần 1 Cô Võ Thị Quý K22
 3. Đề thi quản trị tài chính cuối kỳ lần 2 Cô Võ Thị Quý K22
 4. Tổng hợp đề thi quản trị tài chính cô Nguyễn Quang Thu UEH K22
 5. Đề thi quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Đề 1
 6. Đề thi quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Đề 2
 7. Đề thi giữa kỳ quản trị tài chính cô Võ Thị Quý – Gợi Ý Giải
 8. Đề thi quản trị tài chính giữa kỳ cô Võ Thị Quý lớp Đêm 3 K22
 9. Giải đề thi giữa kỳ quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Lớp Đêm 3 K22 UEH
 10. Tái cấu trúc lại nội dung ôn tập quản trị tài chính cô Võ Thị Quý cho lần thi thứ 2 (Must Read)
 11. Bài giải các chương sách quản trị tài chính cô Võ Thị Quý
 12. 15 yêu cầu tính toán phổ biến trong báo cáo tài chính
 13. Tổng hợp bài giải đề thi Quản trị tài chính cuối kỳ thầy Ngô Quang Huân
 14. Ví dụ và phân tích bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)
 15. Ví dụ và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay báo cáo thu nhập (income statement)
 16. Ví dụ và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Statement of Cash Flows)
 17. Tổng hợp Slide bài giảng quản trị tài chính Cô Võ Thị Quý Cao học UEH K22 Đêm 3 Updated 2014
 18. Những hình ảnh kết thúc môn quản trị tài chính cô Võ Thị Quý K22 Đêm 3
 19. 4 chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
 20. Công thức tính WACC
 21. 2 nguồn gọi vốn chính của doanh nghiệp
 22. Lãi suất chiết khấu
 23. 2 tỷ số chính đánh giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán P/E và P/B
 24. 4 bước trong 1 kế hoạch tài chính
 25. Hệ số thanh khoản
 26. Hệ số beta trong tài chính
 27. Tỷ số tài chính
 28. Phân tích khả năng sinh lời
 29. Phân tích vòng quay tài sản
 30. Báo cáo ngân lưu
 31. Báo cáo thu nhập
 32. 4 loại cổ phần ưu đãi
 33. 3 yêu cầu của phân tích tài chính
 34. 4 bảng báo cáo tài chính quan trọng trong phân tích tài chính
 35. Mục tiêu của phân tích tài chính
 36. 2 vấn đề lớn nhất của một nhà quản trị tài chính
 37. Thời gian của thu nhập
 38. Có phải lợi nhuận của doanh nghiệp lớn nhất khi giá cổ phiếu là lớn nhất?
 39. Financial Management Theory and Practice PDF Download
 40. Vì sao tối đa hóa giá trị cổ phiếu lại tốt cho xã hội?
 41. Sự khác biệt giữa share price và stock price
 42. Sách tiếng việt học quản trị tài chính cô Võ Thị Quý (Cao học)
 43. Đề thi quản trị tài chính – Thầy Ngô Quang Huân
 44. Bài tập và bài giải thi môn quản trị tài chính thầy Ngô Quang Huân
 45. Sưu tập bài tập và bài giải lớp K22 Đêm 5 Thầy Ngô Quang Huân
 46. Bài tập đầu tư tài chính buổi 1 thầy Ngô Quang Huân
 47. Bài tập Bộ Chứng Khoán buổi 3 thầy Ngô Quang Huân
 48. Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ thầy Diệp Gia Luật
 49. Đề thi tài chính tiền tệ cao học UEH tổng hợp
 50. 109 câu hỏi và lời giải ôn thi tài chính tiền tệ cao học
 51. 39 câu hỏi tài chính tiền tệ lời giải tổng hợp
 52. Lợi ích và chi phí khi tham gia khu vực đồng tiền chung
 53. Điểm giống và khác nhau của các nguồn vốn huy động từ quốc tế
 54. 6 chủ đề thảo luận tài chính tiền tệ cao học thầy Diệp Gia Luật
 55. Download sách Economics of Money Banking and financial market Mishkin
 56. Tiểu luận tài chính tiền tệ – thầy Diệp Gia Luật
 57. Quản trị tài chính là gì?
 58. 6 vấn đề cơ bản của quản trị tài chính
 59. 3 lĩnh vực trong tài chính
 60. Phân loại thị trường tài chính
 61. Tầm quan trọng của quản trị tài chính
 62. Công ty cổ phần là gì
 63. Vì sao CTCP bị đánh thuế 2 lần?
 64. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gì?
 65. 4 Vai trò của nhà quản trị tài chính
 66. So sánh vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu
 67. Bản chất của quản trị tài chính

[email protected]

Sự khác biệt giữa share price và stock price

In today’s financial markets, the distinction between stocks and shares has been somewhat blurred. Generally, these words are used interchangeably to refer to the pieces of paper that denote ownership in a particular company, called stock certificates. However, the difference between the two words comes from the context in which they are used.

For example, “stock” is a general term used to describe the ownership certificates of any company, in general, and “shares” refers to a the ownership certificates of a particular company. So, if investors say they own stocks, they are generally referring to their overall ownership in one or more companies. Technically, if someone says that they own shares – the question then becomes – shares in what company?

Bottom line, stocks and shares are the same thing. The minor distinction between stocks and shares is usually overlooked, and it has more to do with syntax than financial or legal accuracy.