Cách tính độ lệch chuẩn và việc sử dụng trong luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp

Độ lệch chuẩn (Standard Diviation) là giá trị rất thường được sử dụng trong đánh giá sự biến thiên của mẫu có ổn định, có rủi ro hay không.

Một vài ví dụ cho thấy tầm quan trọng của độ lệch chuẩn.

 • phát 100 phiếu đánh giá về sự hài lòng của sản phẩm A và B riêng biệt nhau. Kết quả đều cho kết quả trung bình 3/5 (Giá trị trung bình) Hỏi kết quả nào độ chính xác hơn.
 • Xác định suất sinh lợi kỳ vọng của 2 dự án, đều cho kết quả suất sinh lợi kỳ vọng là 15%, biểu đồ dự báo lại rất khác nhau, 1 cái đều đều, 1 cái rất biến thiên.

Độ lệch chuẩn là giá trị đo lường sự biến thiên của mẫu, độ lệch chuẩn càng lớn càng rủi ro. Ví dụ phát bảng câu hỏi thang đo likert 5.

10 phiếu đầu tiên đánh ở mức 3 hết => Trung bình ra 3

10 phiếu sau đánh giá lung tung, người đánh 1, người đánh 5 => Trung bình ra 3

Ở phiếu trên độ biên thiên, khoảng cách sai lệch giữa các phiếu khảo sát thấp => kết quả tin cậy.

Ở phiếu dưới khoảng cách sai lệch kết quả giữa các phiếu khảo sát cao => kết quả cần phải cân nhắc vì sao giữa những người cùng công ty hay cùng sử dụng sản phẩm lại có sự cảm nhận khác nhau về đối tượng đưa ra hỏi như vậy.

Cách tính độ lệch chuẩn (Standard Diviation):

B1: Tính giá trị trung bình của các mãu (Có 2 công thức tính gía trị trung bình)

Công thức 1 tính giá trị trung bình r^: Xác suất xảy ra trong tương lai.

Công thức 2 tính giá trị trung bình r^: Cho bảng giá trị quá khứ (Công thức này tính giá trị trung bình trong luận văn cao học hướng nghề nghiệp)

B2: Tính độ lệch chuẩn (Có 2 công thức tính độ lệch chuẩn)

Công thức 1 tính độ lệch chuẩn: Tính dựa vào xác suất

Công thức 2 tính độ lệch chuẩn: Dựa vào dữ liệu quá khứ (Công thức này sử dụng tính trong luận ăn cao học UEH hướng nghề nghiệp)

Kết quả độ lệch chuẩn càng nhỏ thì phép dự báo hay xảy ra ở mẫu càng ổn định.

 Xem thêm full chia sẻ làm luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp của cô Nguyễn Quang Thu

K.

[email protected]

 

Hướng dẫn cách thức trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sỹ UEH

Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của luận văn thạc sỹ UEH được tuân theo hệ thống Havard (Họ tác giả và Năm xuất bản sẽ được ghi trong nội dung luận văn)

1. Trích dẫn trực tiếp

Khi bạn trích dẫn nguyên câu đoạn văn, hình ảnh, quy trình từ một tài liệu khác.

Lưu ý: Loại trích dẫn này phải chính xác từng từ, định dạng thông tin.

Định dạng: “Nội dung trích dẫn trong ngoặc kép”, (Họ tác giả, Năm xuất bản, Trang hiển thị)

Ví dụ 1: “Điều then chốt để hiểu kinh tế học vi mô là phải nhận biết rằng tiêu điểm chính của nó là vai trò của các loại giá” (Gittins, 2006, trang 18).

Ví dụ 2: Cormack (1994, trang 32-33) phát biểu rằng “khi viết bài mà bài viết đó có các độc giả là giới chuyên môn học thuật đọc, người viết luôn luôn/lúc nào cũng phải nêu nguồn trích dẫn từ các công trình đã được xuất bản”.

Ví dụ 3: Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Hưng (2010) về sinh kế
của người dân sau tái định cư cho thấy…..

P/S: Hệ thống havard sử dụng ngoặc kép, nhưng nhiều trường cũng có thể sử dụng ngoặc đơn cho dễ nhìn.

2. Trích dẫn gián tiếp

Sử dụng một cụm từ, đại ý, kết quả được diễn tả lại theo ý bài viết, đây là cách trích dẫn khuyến khích sử dụng trong bài viết (hành văn theo lăng kính cá nhân dựa vào nền tảng lý thuyết có sẵn).

Chỉ trường hợp không có cách viết khác hơn hay diễn đạt hơn thì mới sử dụng phương pháp trích dẫn trực tiếp.

Khi không nêu tên của tác giả trong câu/đoạn văn viết mà chỉ sử dụng thông tin/ ý tưởng thì tên tác giả và năm xuất bản (cánh nhau dấu phẩy) được đặt trong ngoặc đơn ở cuối câu/đoạn văn.

Ví dụ: Việc tham khảo và trích dẫn các tài liệu đã xuất bản là một đặc trưng trong việc viết những bài cho đối tượng độc giả là những nhà chuyên môn học thuật (Cormack, 1994).

Ví dụ: (Trần Thừa, 1999); (Cormack, 1994); (TCTK, 2010); (UNDP, 2009)

3. Một số nguyên tắc trích dẫn

 • Tác giả VN cần được viết họ tên đầy đủ
 • Trích dẫn không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả
 • Tác giả người nước ngoài thì ghi họ trong trích dẫn.

4. Lập danh mục tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sỹ UEH

Nguyên tắc 1: Tất cả các tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo (thông tin chi tiết về tài liệu đó)

Nguyên tắc 2: Tài liệu tiếng anh phải được viết đầy đủ tên và đúng (không viết dạng nguyên âm). (Có thể được dịch ra tiếng việt song song).

Nguyên tắc 3: Tài liệu tiếng anh nhưng đã dịch thuật thành tài liệu tiếng việt => tài liệu đó là tiếng việt. Tác giả người VN nhưng viết tài liệu bằng tiếng anh => tài liệu đó là tiếng nước ngoài. (Hơi dùng từ lộn xộn giữa tiếng anh và tiếng nước ngoài, nhưng tôi nghĩ là bạn hiểu tôi đang muốn nói gì 😀 )

Nguyên tắc 4: Tài liệu tiếng anh trích dẫn theo đúng chuẩn mực của hệ thống Harvard, đối với tài liệu tiếng việt chỉ điều chỉnh phần họ tên cho phù hợp.

Nguyên tắc 5: Tất cả tài liệu tham khảo đều phải được sort theo tên ABC của tác giả.

Chú ý nếu 2 tác giả dùng từ và hoặc and (Nhiều hơn 2 tác giả thì ghi tác giả chính và cộng sự)

Ví dụ 1: Nguyễn Trọng Hoài và cộng sự, 2009. Dự báo và phân tích dữ liệu. Hà Nội: nhà xuất bản Thống kê.

Các chương trong một quyển sách hiệu đính:
Tên tác giả, năm của chương được trích dẫn. Tên Chương. Trong: hoặc In: Tên của tác giả hiệu đính sách, hiệu đính hoặc ed./eds. Năm xuất bản của sách. Tên sách.Nơi xuất bản: Nhà xuất bản. Số thứ tự của chương (hoặc trang đầu và trang cuối của chương)

Ví dụ: Nguyễn Đức Trí, 2009. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB): Cho vay thời lạm phát. Trong: Các tình huống trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam: Phát triển các tình huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Kinh tế- Đại học Huế. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trang: 331-345.

Ví dụ: Samson, C., 1970. Problems of information studies in history. In: S. Stone, ed. 1980. Humanities information research. Sheffield: CRUS, pp.44-68.

Ví dụ: Smith, J., 1975. A source of information. In: W. Jones, ed. 2000. One hundred and one ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press. Ch.2.

 5. Trích dẫn link liên kết trên mạng hay các tài liệu trên mạng trong luận văn thạc sỹ UEH

Ví dụ: Bank of England, 2008. Inflation Report [pdf] Available at: <http://www.bankofengland.co.uk/publications/inflationreport/ir08no
v.pdf> [Accessed 20 April 2009].

Cấu trúc: Đơn vị hay tác giả, năm. Tên tài liệu [loại tài liệu: E-ebook, pdf, E-Journal, [online]] Available at: <LINK> [Accessed Date]

 

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 4

Download Link: http://1drv.ms/1pTjdTM

Việt Nam đang tiến hành “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong bối cảnh nền kinh
tế thế giới đang ở trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hóa. Để tiến hành thành công sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá của đất nước Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt
Nam đã khẳng định “. . . nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng
trưởng kinh tế nhanh và bền vững ”, “. . . Con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết
định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa…”. Chính vì
vậy, phát triển nguồn nhân lực là vấn đề mang tính thời sự và được các nhà hoạch định
chiến lược, chính sách quốc gia, các nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
Ngành điện là một trong những ngành then chốt, có vai trò vô cùng quan trọng thúc
đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội; góp phần không nhỏ trong công cuộc xóa đói
giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đảm bảo an ninh quốc
phòng cho đất nước. Sản phẩm của ngành điện còn được coi là huyết mạch của nền kinh
tế hiện đại.
Thực tiễn hoạt động sản xuất và kinh doanh điện năng tại Tập đoàn Điện lực Việt
Nam được tổ chức thành 3 khâu chính: Sản xuất điện, truyền tải điện và phân phối điện.
Công ty Truyền tải Điện 4 (PTC4) là một đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập
đoàn Điện lực Việt Nam, cùng với 03 Công ty truyền tải điện khác là: Công ty Truyền
tải Điện 1, Công ty Truyền tải Điện 2 và Công ty Truyền tải Điện 3 đảm trách khâu
truyền tải điện của cả nước. Cuối năm 2008, khâu truyền tải điện đã được tách riêng
thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt
Nam) trên cơ sở tổ chức lại 04 Công ty truyền tải điện hiện có và 03 Ban quản lý dự án
các công trình điện Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam của ngành điện.
Đứng trước nhiều cơ hội phát triển cũng như sẽ phải đối mặt trực tiếp với những
thách thức của sự thay đổi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số
751/QĐ-EVN ngày 30/12/2008 “Phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ điện lực của
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến 2015, định hướng đến 2025”, trong đó xác định công
nghệ điện lực là loại công nghệ, kỹ thuật cao, tiên tiến, không ngừng đổi mới và cải tiến
với tốc độ nhanh được nhập khẩu từ các nước phát triển nhằm đảm bảo cung cấp đủ nhu
cầu tiêu thụ điện năng (theo xu hướng ngày một tăng) của đất nước, tham gia hoạt động
SXKD đa ngành và làm gia tăng giá trị doanh nghiệp.
Song song đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành “Kế hoạch đào tạo phát
triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2008-2010, dự kiếnđến năm 2015” nhằm đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện thành công các chiến lược sản
xuất kinh doanh mà Tập đoàn đã vạch ra

Diễn biến một buổi góp ý đề cương quản trị kinh doanh hướng nghề nghiệp trường đại học kinh tế UEH

Vừa qua 31/5 tôi thực hiện bảo vệ đề cương hay mới đây gọi là góp ý đề cương ở UEH. Tôi có một vài chia sẻ sau giúp các bạn tự tin và có đề cương tốt nhất.

1. Thái độ tham dự buổi góp ý đề cương

Đây là buổi góp ý để giúp học viên quá trình thực hiện luận văn trở nên dễ dàng hơn. Đừng bị áp lực chuyện đậu hay rớt. Làm càng chi tiết càng tốt để thầy cô góp ý.

Nội dung của một đề cương và ví dụ mẫu tôi đã chia sẻ ở topic: https://vneconomics.com/7-phan-cua-mot-de-cuong-cao-hoc-quan-tri-kinh-doanh-huong-nghe-nghiep

2. Chuẩn bị góp ý đề cương:

Phải in đề cương bằng giấy 1 mặt, đóng quyển thì càng tốt, không đóng thì ko sao. Tôi tính cẩu thả không đóng, in giấy còn giấy đểu nữa :(( lấy ghim bấm, trong khi mấy bạn đi cùng thì giấy đẹp, đóng bìa màu mè đẹp tưng bừng. làm hơn 20trang, tôi làm có 4 trang, cố bôi thêm cho nhiều lên tới 7 trang thì mất 3 trang bìa (giấy thường) 😀

Lưu ý:

 • Trên bìa phải có tên, lớp khóa. Không có sẽ là hạn chế vì không ai biết bạn là ai.
 • Chuẩn bị file ppt để thuyết trình để mọi người cùng focus vào 1 chỗ, không hay lắm nếu trò nói nhìn vào giấy, giáo viên góp ý nhìn vào giấy, 3 ng nhìn 3 chỗ và tất nhiên sẽ khó khăn khi không thể biết ai đang nói chỗ nào. Làm ppt sẽ là 1 lợi thế.
 • Chọn màu nền ppt cho nhẹ nhàng dễ đọc, bắt buộc phải thể hiện tên đề tài, học viên, lớp…
 • Ăn mặc chỉnh tề cũng là một cách tốt trong tôn trọng thầy cô. Tất nhiên cũng không yêu cầu mặc quá formal.
 • Trong phần ppt nên có quy trình nghiên cứu để giáo viên dễ góp ý.

3. Diễn biến buổi góp ý đề cương.

Thường thì giáo viên đến đúng giờ, học viên đến sớm + quyển.

Giáo viên yêu cầu nộp thành chồng và đọc tên thứ tự trước, xem đó là thứ tự góp ý, không theo 1 danh sách cho trước.

Ai đến trước tất nhiên có quyền góp ý trước, đến sau thì nộp quyển và xuống chờ.

Rồi thế là cứ gọi lên rồi trình bày, rồi góp ý.

Lưu ý theo tôi tham dự cả buổi các bạn nên xung phong lên sớm vì càng sau giáo viên càng mệt và khó có thể tập trung, và hơn hết các luận văn trùng lỗi nhau càng sau sẽ càng góp ý ít vì mặc định đã nói nhiều rồi.

Không được sợ bị chê trách và góp ý.

Ai xong có thể về trước, giáo viên đánh dấu có góp ý. Bởi vì ai không góp ý sau này không hoàn thành thủ tục bảo vệ nên không đi là mệt đấy, ai cũng phải đi.

Đây là hình ảnh toàn cục một khoảnh khắc trong buổi góp ý tôi có capture lại, hy vọng không làm phiền quyền riêng tư của các cô cùng bạn trong hình. Giúp mọi người có niềm tin và suy nghĩ rằng được góp ý là một điều cực tốt cho việc làm luận văn sau này.

4. Lưu ý trong đề cương hướng nghề nghiệp

Lý do chọn đề tài xuất phát từ bản thân doanh nghiệp, cần xem trọng.

Nêu tầm nghiêm trọng của sự việc diễn ra trong DN hiện tại.

Trong phần giải pháp có ý kiến của lãnh đạo.

Trong phần phân tích thực trạng không nên đưa ra phân tích SWOT bởi vì để ra được ma trận này bài bản rất khó khăn. (Tôi được cô góp ý thế 😀 không hiểu sao thấy các cô rất dễ thương với mình).

Các bạn nên mua nước uống cho thầy cô, vì trong hội trường không có chuẩn bị sẵn. Nên tinh ý khoản này.

Khi góp ý mà khoàng cách xa bạn cầm micro nên đưa lại cho thầy cô khi góp ý, ta nên bình đẳng, nếu ta dùng micro thì cũng nên tự động truyền cho thầy cô khi ngta nói.

Học ăn học nói, học gói học mở. Nên tinh ý và đối xử tốt với mọi người 😀

Tôi có đọc đâu đó có câu nói rằng “Trong cuộc sống này rất nhiều người tốt, nếu bạn không tìm thấy ai, hãy là một người tốt” – This life is full of nice people. If you cannot find one, be one

Chúc mọi người thành công,

[email protected]

Kevin

 

 

7 phần của một đề cương cao học quản trị kinh doanh hướng nghề nghiệp

7 phần của một đề cương cao học quản trị kinh doanh hướng nghề nghiệp

(Tham khảo)

1. Lý do chọn đề tài:
Lý do xuất phát từ chính công ty (không phải tầm quan trọng của chủ đề đó). Ví dụ bạn làm về thỏa mãn khách hàng với ngân hàng SCB thì bạn phải nêu được lý do vì sao thỏa mãn khách hàng với chính SCB là quan trọng, chứ không phải tầm quan trọng của thỏa mãn khách hàng.

Các đề tài hướng nghiên cứu sẽ phải nêu tầm quan trọng của thỏa mãn khách hàng nói chung hay theo lĩnh vực nào đó như tài chính, đồ điện….

2. Mục tiêu nghiên cứu:

 • Xác định nguyên nhân …. tại cty X
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả …. tại cty X

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

 • Đối tượng nghiên cứu: vấn đề ví dụ ở đâu là sự thỏa mãn của khách hàng của cty X
 • Phạm vi nghiên cứu: Tại cty X
 • Đối tượng khảo sát: Khách hàng sử dụng sản phẩm của X

4. Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng phương pháp định tính thông qua bản câu hỏi, thảo luận nhóm….

Thông qua khảo sát xác định nguyên nhận … từ đó đưa ra giải pháp phù hợp cho X.

Mô hình nghiên cứu áp dụng trong đề tài:

5. Bố cục luận văn:

Nội dung luận văn gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về…

Chương 2: Thực trạng … tại X

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả … tại X

NỘI DUNG ĐỀ TÀI

(Chi tiết cái mục lục ra, lưu ý ở phần cơ sở lý thuyết có phần nào thì ở phần thực trạng có phần đó, liên kết chặt chẽ xuyên suốt từ đầu đến cuối)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Chúc anh chị may mắn,

Kevin

[email protected]

Một số lưu ý khi tham khảo tài liệu hay luận văn ở thư viện đại học kinh tế (Cơ sở B)

Sắp tới làm đề cương hay luận văn hay ở khâu chọn đề tài, thậm chí một số môn học cần có đề tài trước để phân tích. Bạn sẽ phải đến thư viện luận văn thạc sỹ hay tiến sỹ ở cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương.

Sau đây tôi note 1 vài điều lưu ý khi sử dụng ở thư viện:

1. Xem trước lịch tiếp ở thư viện

Cách nhớ đơn giản là: nghỉ làm việc chủ nhật, buổi tối chỉ làm tới 8pm; thứ 7 làm việc sáng chiều phục vụ ai đi làm.

Có một cái xui là có lần tôi đến trong khung giờ trên nhưng trúng đợt thi cử gì đó nên không được vào, phải đợi 2h đồng hồ. Cái này không lường trước được, trừ khi bạn gọi lên hỏi thăm, cách này không hữu hiệu lắm đâu (tôi sẽ nói vì sao ở phía dưới).

Contact của thư viện như sau:

2. Đăng ký thẻ tham gia thư viện

Đăng ký thẻ học viên luôn đó, phải đóng 20K (có thể thay đổi theo thời giá 😀 )

Với thẻ này bạn có permission như sau:

 • Có quyền tra cứu onl các tài liệu luận văn UEH.
 • Có quyền đọc các tài liệu này tại thư viện, thoải mái.
 • Hồi trước có quyền mua file mềm luận văn (giá 50K), bây giờ không cho option này nữa, một phần vì sợ nạn phát tán luận văn trên mạng.
 • Có quyền đăng ký photo luận văn về nhà đọc hoặc sử dụng tham khảo sau này (giá cũng rẻ lắm vì photo 2 mặt, khoảng 25K gì đó). Đây cũng loại trừ khả năng copy paste của độc giả.

3. Thái độ chăm sóc

Đây thực sự là một điều rất sock 😀 (bây giờ chắc đỡ sock rồi) vì trường UEH giảng viên đào tạo tốt, nhiệt huyết, nhưng khâu hành chánh, hỗ trợ ở sau rất hạnh họe, gây khó chịu rất lớn.

Trong phòng đọc ghi rõ nội quy không ăn uống, hút thuốc, nói chuyện ảnh hưởng người khác, thế nhưng ở ngoài cô trông coi nói chuyện to như giữa chợ, tôi đến 2 lần và bị rất khó chịu bởi kiểu này.

Bên cạnh đó cũng có người tốt 😀 cũng có người chỉ bảo tôi rất nhiệt tình việc tìm kiếm tài liệu, tôi ko lỡ cắt lời vì cô ấy quá nhiệt tình (việc thao tác máy tính tôi tương đối học nhanh và hơn nữa hệ thống tổ chức thông tin online của UEH cũng tương đối rõ ràng, ngoại trừ việc dữ liệu chưa đồng bộ giữa các công thông tin cho lắm).

Nói cho có ưu có nhược thế thôi, điều mong muốn là các bạn tìm được tài liệu có ích nơi này, đừng để các điều nhỏ nhặt gây ảnh hưởng như tôi bị 😀

Chúc sức khỏe,

[email protected]

K.

 

Cập nhật bảo vệ đề cương luận văn cao học hướng nghề nghiệp K22 Updated 2014

Đây là tổng hợp bảo vệ đề cương của 1 bạn (dấu tên) nằm trong hội đồng có những đúc kết sau.

Em xin tổng hợp buổi bảo vệ đề cương ngày hôm nay
Về phần lý do chọn đề tài
1) Thầy yêu cầu viết lý do chọn đề tài kỹ vào. Các nguyên nhân vì sao các bạn lại chọn đề tài này. Nguyên nhân phát sinh trong công ty của các bạn làm nảy sinh ra vấn đề và nảy sinh ra đề tài của bạn
2) Chọn đề tài dựa trên cơ hội phát sinh. Ví dụ bạn đang có một cơ hội là các khách hàng có xu hướng sử dụng e-banking do đó bạn thiết lập cho ngân hàng của các bạn e-banking
Lưu ý phần lý do chọn đề tài phải có các thông số cụ thể minh chứng cho các nguyên nhân. Phần lý do chọn đề tài chiếm 10/100 điểm của Luận văn nhé
Về phần mục tiêu nghiên cứu
Bạn phải xác định rõ cái kết quả mà cuối cùng bạn làm được là gì. Nếu bạn làm theo kiểu mô hình nghiên cứu, liệt kê tất cả các lý thuyết sử dụng trong bài thì phải có mục tiêu là hệ thống hóa cơ sở lý thuyết
Thông thường thì có 2 mục tiêu như sau
+Phân tích thực trạng …….. gì đó
+Đề xuất giải pháp………
Về đối tượng nghiên cứu
– Không nhầm lẫn đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo sát
Về phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp gì ( định tính hay định lượng) , Định tính là những phương pháp nào cụ thể, định lượng là những phương pháp nào cụ thể. Sử dụng chúng để làm gì? . Công cụ sử dụng chúng là gì ……..
Về ý nghĩa thực tiễn với bố cục luận văn thì không nói gì cả
Về nội dung bài nghiên cứu
Bám trên cơ sở lý thuyết. Cơ sở lý thuyết nói những gì thì thực trạng và giải pháp phải có bố cục y như vậy. Ví dụ: cơ sở lý thuyết nói về dòng chảy kênh phân phối >> thực trạng phải nêu ra dòng chảy kênh phân phối hiện tại là như thế nào> giải pháp hoàn thiện dòng chảy kênh phân phối( Em có nói lại là nếu như định vị vấn đề nó không quan trọng loại bỏ thì có cần giải pháp không?) Câu trả lời là phải đi theo sườn em phải đưa ra giải pháp để hoàn thiện nó ……..
Theo bên hội đồng em thì không đi theo hướng kiểm định. Ai đi theo hướng đó thì luận văn đó rất khó để ra hội đồng. Luận văn theo hướng nghề nghiệp không có kiểm định loại biến chỉ là áp dụng cơ sở lý thuyết áp vào sử dụng thôi + khảo sát để tăng tính thuyết phục cho luận văn ><. Hướng nghề nghiệp chỉ giải quyết vấn đề 3 chương không có EFA Crobach alpha gì hết ><.
Một vấn đề nữa là thầy *** nói 1 doanh nghiệp không bao giờ có kiểm định. Chỉ kiểm định cho 1 ngành. 1 doanh nghiệp kiểm định là đi sai với phương pháp nghiên cứu khoa học .

Buổi bảo vệ đề cương bên em kéo dài 3 tiếng. Cỡ 5 phút tối đa cho 1 người nhé. Bên em 2 thầy dễ nên có mấy bạn nói rất nhiều nhưng cũng không sao. Mấy anh/chị nên đi bảo vệ cho dù xong hay chưa xong đề cương nha tại vì có biên bản bảo vệ ><. Thật ra đi bảo vệ là để xác định đề tài của các anh/ chị thôi.

============================================================

Chuẩn làm luận văn hình như chưa có sự thống nhất giữa chính các giáo viên trường, theo tôi hướng đi này là đúng với lớp nghề nghiệp, đậm chất ứng dụng.

Nghi ngờ nếu có sự khác chuẩn, khi sếp vào hội động khác dễ hy sinh. Đúng là cái gì mới cũng khó khăn, khóa này là khóa đầu tiên mở lớp MBA theo hướng nghề nghiệp (ứng dụng).

 

Chúc anh/chị vượt qua,

[email protected]

Quy định về viết khóa luận tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh hướng nghề nghiệp UEH K22 NN

 MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN

Luận văn thạc sĩ theo hướng nghề nghiệp là một dự án nghiên cứu ứng dụng gắn liền với một tổ chức hay ngữ cảnh của một tổ chức và kết quả nghiên cứu của nó được sử dụng để ra các quyết định trong quản trị liên quan đến tổ chức cụ thể. Để thực hiện luận văn học viên cần có năng lực sử dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, phương pháp luận khoa học trong việc nhận dạng và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản trị kinh doanh.