Categories
HỌC Opinions

Lý thuyết và thực tế

Lý thuyết và thực tế

Categories
HỌC LÀM Opinions

Áp dụng lý thuyết vào thực tế ở Việt Nam

Lý do Việt Nam không áp dụng lý thuyết vào thực tế được