6 phần của một đề cương thay đổi tổ chức

Đề cương tư vấn thay đổi tổ chức gồm 6 phần sau:

1/ Purpose (Mục đích):

Để đề xuất ra cấu trúc mới của tổ chức (new organization structure) mà tổ chức vẫn có thể hoạt động và sự đảm bảo trong dài hạn.

2/ Mục tiêu (Goals):

 1. Đưa ra cấu trúc tổ chức mới đảm bảo sự ổn định và phát triển tổ chức.
 2. Đảm bảo sự chuyển giao thành công giữa những sắp đặt quản lý hiện thời và cấu trúc mới được đưa ra.
 3. Thiết lập một nguồn doanh thu (income) bảo đảo)
 4. Đề xuất cho năm tài chính 2012-2013

3/ Current Position (Vị trí hiện tại):

Giám đốc hiện tại của tổ chức muốn có một sự thay đổi trong tổ chức, nhiệm kỳ của ông ấy là 18 tháng ở tổ chức này.

Mặc dù giám đốc hiện tại năng lực tốt + làm việc rất chăm chỉ nhưng cấu trúc hiện tại của tổ chức không vững trong hoạt động của doanh nghiệp.

Có 2 tình nguyện viên dài hạn quốc tế với những kỹ năng và trình độ, kinh nghiệm đảm bảo việc chuyển từ cấu trúc cũ sang cấu trúc mới thành công.

4/ Proposed New Structure:

Cấu trúc hiện tại của DN nơi mà giám đốc phải chịu rất nhiều trách nhiệm và quá nhiều công việc trong tổ chức, sẽ được thay thế bởi: Danh sách người ủy thác, giám đốc, tình nguyện viên, researcher

5/ Thời gian (Time Frame)

Công việc hiện tại vẫn được duy trì + xây dựng thêm cấu trúc mới. Việc xây dựng và hoàn thành cấu trúc mới sẽ trước 11/2012.

6/ Những bước tiếp theo:

 • Danh sách người ủy quyền được thành lập.
 • quản trị tài chính phù hợp và quy trình quản trị được áp dụng.
 • Ngân sách cho năm 2012-2013 được chấp nhận.
 • Kế hoạch sinh lợi để được đồng ý và triển khai.
 • Quy trình tuyển mộ phù hợp để thiết lập School Coordinator trước 5/2012
 • Đề xuất đầu tư cho năm 2012-2013
 • Kế hoạch kinh doanh 2012-2013 được chuẩn bị.

Phân tích đề cương là gì?

Nếu bạn đã từng giải phẫu một con cóc trong môn sinh học lớp 8, có thể hơi ác một chút, nhưng bạn có thể thấy được các bộ phận bên trong một con cóc, thấy cách mà chúng kết nối với nhau như thế nào. Tại sao tim lại có 2 ngăn, mà không phải là một?

Về cơ bản, hoạt động phân tích là hoạt động vượt xa sự mô tả chi tiết, biến những mô tả chi tiết thành những kiểm duyệt (examination) và giảng giải (explaination).

Bất kỳ một hoạt động phân tích nào cũng cần xem xét việc dữ liệu đã cung cáp có đủ độ sâu (depth), đủ rõ ràng (clarify), có khả năng thuyết phục độc giả (convince the reader), thậm chí cả những ý kiến không đồng ý với tác giả đề cương.

Ngoài ra phân tích cũng xem xét như một quá trình chia nhỏ (breaking) những chủ đề hay thực thể phức tạp thành những phần nhỏ hơn, từ đó có thể đưa ra các hiểu biết rõ ràng hơn về thực thể hay chủ đề ban đầu.

Phân tích là một phép kiểm tra và đánh giá có hệ thống dữ liệu hoặc thông tin, thông qua việc chia nhỏ thành phần của nó để làm lộ ra các mối quan hệ bên trong.

Một phép kiểm tra dữ liệu giúp hiểu được mối quan hệ nhân quả => cung cấp các thông tin cơ bản giúp đưa ra các problem solving hoặc decision making.

Sử dụng một số tư liệu từ:

Mối quan hệ giữa thay đổi tổ chức và phát triển tổ chức

Mối quan hệ (liên hệ) giữa thay đổi tổ chức và phát triển tổ chức.

Thay đổi tổ chức (OC)

Phát triển tổ chức (OD)

Giữa OC và OD có mối quan hệ biện chứng hữu cơ: trong tổ chức “thay đổi” là nhằm “phát triển”, đồng thời “phát triển” lại dẫn tới “thay đổi”.

Do đó có thể coi “thay đổi” là mục tiêu của “phát triển” và “phát triển” là động lực của “thay đổi”.

Tuy nhiên mọi sự thay đổi chưa chắc dẫn đến phát triển, nhưng mọi sự phát triển sẽ dẫn tới thay đổi.