Categories
HỌC LÀM Opinions

Áp dụng lý thuyết vào thực tế ở Việt Nam

Lý do Việt Nam không áp dụng lý thuyết vào thực tế được