Đam mê và tình yêu

Tất cả cái gì cũng phải bắt đầu từ thích, kể cả đam mê. Ta phải ấn tượng với một cái gì đó, quan trọng nhất là ấn tượng bởi nếu cái ấn tượng này không còn thì lập tức ta không còn thích nó nữa.

Đam mê và tình yêu

Continue reading “Đam mê và tình yêu”