Categories
IT

Đổi avatar mặc định của WordPress

Mặc định Avatar mặc định sẽ được link theo Gravatar. Nếu các bạn muốn đổi Avatar này có thể theo cách sau:

B1: Chuẩn bị 1 avatar bạn muốn size 48×48. Có thể dùng các tool để resizing image như GIMP hay PTS.

B2: Upload lên hosting của các bạn. Giả sử tôi upload lên root hosting với file name avatar.png

B3: go to /wp-content/themes/your-theme/functions.php thêm vào đoạn code sau vào cuối file:

Categories
IT

Hiển thị hình ảnh Google Plus bên kết quả tìm kiếm trên website của mình

Hiển thị hình ảnh Google Plus bên kết quả tìm kiếm trên website của mình

 

B1: Chèn link sau thẻ </head> của website. Source code này có thể nằm ở wp-content/themes/your-theme/header.php

<link rel=”author” href=”[profile_url]“/>

Thay tham số profile_url thằng google plus ID của các bạn.

Ví dụ: https://plus.google.com/109823158522545931617