Rủi ro trong đầu tư

Những thử nghiệm này chỉ ra rằng các nhà đầu tư và nhà quản lý ứng xử trong thụ trường đi xuống khác với trong thị trường đi lên, điều này có thể giải thích tại sao những người có lời trong giai đoạn sớm của thời kỳ bong bóng lại tiếp tục đầu tư vào những chứng khoán này, thậm chí khi giá của chúng còn cao hơn

Rủi ro trong đầu tư

Continue reading “Rủi ro trong đầu tư”