Categories
HỌC

Tài liệu quản trị eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi Phần 2 K22 Đêm 3

Tài liệu quản trị eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi Phần 2 Cao học UEH K22 Đêm 3

Download Link: http://sdrv.ms/1cyjoba

Nội dung Quản trị eMarketing Part 2:

  • Chương 4: Thiết lập cơ sở dữ liệu eMarketing
  • Chương 5: Hành vi khách hàng trực tuyến.
  • Chương 6: Các chiến lược phân khúc, thị trường mục tiêu, định vị và khác biệt.
  • Chương 7: Sản phẩm – chào hàng trực tuyến.
  • Chương 8: Giá cả – Giá trị trực tuyến.
  • Chương 9: Chính sách phân phối trong kinh doanh trực tuyến.
  • Chương 10: Truyền thông marketing trực tuyến.