Tại sao có công ti khởi nghiệp?

Một sinh viên viết: “Em muốn là nhà doanh nghiệp và bắt đầu công ti của em, em thích lời khuyên của thầy trên Facebook và Blogs nhưng không đồng ý với thầy về ham muốn làm ra tiền. Nếu tiền không phải là mục đích thì mục đích là gì? Nếu công ti khởi nghiệp KHÔNG phải là về làm ra tiền thì tại sao bận tâm? Vì mọi nhà doanh nghiệp thành công đều giầu nếu họ không quan tâm tới tiền thì sao họ giầu? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Bạn lẫn lộn mục đích của công ti khởi nghiệp với việc làm ra tiền. Mục đích của công ti khởi nghiệp KHÔNG BAO GIỜ là về làm ra tiền mà là tạo ra sản phẩn hay dịch vụ có thể đem tới giá trị mới hay thay đổi cho thị trường và nếu có thể, đột phá thị trường. Tiền chỉ tới sau khi bạn thành công. Nếu bạn nhìn vào công ti khởi nghiệp chỉ có mục đích làm ra tiền, phần lớn trong họ đều thất bại. Khi nhà doanh nghiệp chỉ muốn giầu, họ sẽ hấp dẫn cùng kiểu người muốn làm ra nhiều tiền. Nếu công ti không làm ra tiền, phần lớn họ sẽ bỏ đi thậm chí trước khi công ti đủ ổn định. Cho dù họ làm ra tiền, sẽ có biện luận về chia sẻ lợi nhuận vì mọi người đều tham và muốn nhiều hơn. Một công ti như thế sẽ không bao giờ thành công, bất kể họ làm gì. Công ti khởi nghiệp là kinh doanh rủi ro và phần lớn các nhà doanh nghiệp đều MẤT TIỀN chứ không làm ra tiền trong vài năm đầu tiên. Lời khuyên của tôi là nếu bạn muốn giầu, mua vé xổ số, đừng bắt đầu công ti.

Nếu bạn đọc sách về những người thành công trong công nghệ, không ai trong số họ bắt đầu với ham muốn làm ra tiền. Tất cả họ đều có đam mê xây dựng cái gì đó, tạo ra cái gì đó có giá trị và làm thay đổi thế giới. Chính đam mê và cam kết của họ dẫn lái họ đạt tới mơ ước của họ. Chính cống hiến và sự sẵn lòng của họ mới tạo cho họ làm việc chăm chỉ và vượt qua nhiều thất bại trước khi họ thành công. Mục đích của Steve Jobs là đánh bại IBM bằng máy tính cá nhân Apple, không phải là người giầu. Mục đích của Bill Gates là kiểm soát kinh doanh máy tính gia đình bằng phần mềm của nó, không phải là làm ra tiền. Chính ham muốn của họ để thay đổi mọi thứ cho tốt hơn mới cho phép họ thành công. Ngày nay có hàng triệu người muốn là ông Jobs và ông Gates, nhưng mọi điều họ muốn là tiền và danh, mà không phải là đam mê hay cam kết thay đổi mọi thứ. Đó là lí do tại sao họ không bao giờ thành công.

 

—English version—

 

Why startup?

A student wrote: “I want to be an entrepreneur and start my company, I like your advices on Facebook and Blogs but disagree with you about the desire to make money. If money is not the goal then what is? If the startup is NOT about making money then why bother? Since all successful entrepreneurs are rich if they do not care about money why are they rich? Please advise.

 

Answer: You confuse the goal of a startup with making money. The goal of a startup is NEVER about making money but create products or services that can bring new value or changes to the market and if possible, disrupt it. Money only comes after you succeed. If you look at startups whose only goal is to make money, most of them failed. When entrepreneurs only want to be rich, they will attract the same type of people who want to make a lot of money. If the company does not make money, most of them leave even before the company is stable enough. Even if they make money, there will be arguments on the sharing of profits as people are greedy and want more. A company like that will never succeed, regardless what they do. The startup is risky business and most entrepreneurs LOST MONEY not making money in the first few years. My advice is if you want to be rich, buy a lottery ticket, not starting a company.

If you read books about successful people in technology, none of them starting with the desire to make money. They all have a passion for building something, creating something of value and changing the world. It is their passion and commitment that drive them to achieve their dream. It is their dedication and willing to work hard and overcome many failures before they succeed. Steve Jobs ‘goal is to beat IBM with the Apple personal computer, not being rich. Bill Gates ‘s goal is to control the home computer business by its software, not making money. It is their desires to change things for the better that allow them to succeed. Today there are millions of people who want to be Mr. Jobs and Mr. Gates, but all they want is the money and the fame, but not the passion or the commitment to change things. That is why they never succeed.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5164 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.