Tại sao học công nghệ

Trong thời đại thông tin này, lĩnh vực học tập tốt nhất là Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin v.v.). Tưởng tượng thế giới không có công nghệ mà xem. Sẽ không có PC hay laptop, không email, không internet, không điện thoại di động, không máy ảnh số thức, sẽ không có Microsoft hay Google, không Apple hay Amazon. Sẽ không có mua hàng trực tuyến, tài nhạc và video trực tuyến, không kết mạng xã hội, không iPods, iPhones, máy ảnh số thức, không ti vi màn hình phẳng, không GPS, không tin nhắn, v.v.

Công nghệ thông tin (IT) làm thay đổi mọi thứ và bằng việc học CNTT bạn sẽ học cách thay đổi thế giới. Bằng việc học CNTT bạn có thể lập trình cho robots làm các thứ cho bạn. Bạn có thể viết phần mềm phức tạp để phóng vệ tinh; bạn có thể phát triển các website đẹp để làm kinh doanh trực tuyến; bạn có thể tạo ra hệ thống phần mềm để kiểm soát cơ xưởng, hay quản lí giao tác tài chính của ngân hàng; bạn có thể chat với hàng nghìn người trên tài khoản Facebook của bạn và nhiều điều nữa. Bằng việc học CNTT, bạn sẽ biết cách máy tính kết nối với internet, cách máy tính kiểm soát gần như mọi thứ và bạn cũng sẽ học cách dùng công nghệ để cải tiến cuộc sống, để dẫn lái kinh tế, để xây dựng công ti của bạn, và để hỗ trợ cho xã hội của bạn v.v. Chúng ta đang sống trong thế giới phụ thuộc vào công nghệ cho nên điều logic là học về công nghệ.

Công nghệ thông tin là mới, nó chỉ mới năm mươi tuổi cho nên sẽ có nhiều điều nữa để được thăm dò và khám phá. Bằng việc học CNTT, bạn sẽ có khả năng đi ra ngoài việc dùng công nghệ thường ngày và phát triển nhiều phát kiến mà sẽ cải tiến cuộc sống của mọi người trên trái đất. Chẳng hạn, phần lớn nghiên cứu khoa học đều được tiến hành trên máy tính thay vì trong các phòng thí nghiệm, điều đã dẫn tới nhiều khám phá mới. Các bác sĩ y tế đang dựa vào máy tính để nhận diện bệnh và điều trị. Trang thiết bị y tế được máy tính hoá để tránh sai sót của cong người, và các bác sĩ y tế có thể vươn tới những vùng sâu xa để chẩn đoán cho bệnh nhân qua viễn y v.v. Ngược với hầu hết niềm tin rằng công nghệ là khó, ngày nay ngày càng nhiều người đang học công nghệ hơn bao giờ trước đây. Các ngôn ngữ lập trình mới dễ học và dùng hơn; những công cụ mới được tạo ra để hỗ trợ cho việc học công nghệ, và nhiều đào tạo là sẵn có trên internet không phải trả tiền gì. Quả thực, công nghệ đã làm thay đổi cách chúng ta sống, chúng ta học, chúng ta làm việc và nó đã đẩy nền kinh tế đi tới trong nền kinh tế toàn cầu qua phát kiến của nó và nó sẽ tiếp tục làm nhiều hơn trong tương lai cho nên điều logic là học về công nghệ.

Đọc thêm  Gian lận trong trường học

Tuy nhiên, một số sinh viên vẫn đang nghĩ rằng công nghệ là khó và họ phải thông minh để học nó. Sự kiện là trẻ em châu Phi chưa bao giờ tới trường chỉ mất vài tuần để học lập trình trong Python và Java. Mất một tuần cho những người 70 và 80 tuổi học máy tính để cho họ có thể “Skype” và nói chuyện với cháu họ đang sống ở thành phố khác hay dùng điện thoại thông minh để nhắn tin cho bác sĩ để hỏi câu hỏi. Ngày nay công nghệ là dễ học hơn bốn mươi hay năm mươi năm trước. Khi tôi còn trong trường, các ngôn ngữ lập trình là FORTRAN, COBOL và Hợp ngữ và bạn phải học cả ba ngôn ngữ này vì từng máy tính và ứng dụng yêu cầu ngôn ngữ khác. Ngày nay sinh viên học Java và C++ và họ có thể lập trình gần như mọi thứ. Khi tôi còn trong trường, chỉ vài công ti và đại học có máy tính, ngày nay máy tính có ở mọi nơi, trong mọi nhà, và gần như mọi người đều có một máy tính trong túi họ.

Khoa học máy tính có khó không? Nếu một đứa trẻ châu Phi chưa hề tới trường có thể học lập trình trong vài tuần, tại sao bạn không làm được? Kĩ nghệ phần mềm có khó không? Nếu cụ già 80 tuổi có thể dẫn lái qua nhiều websites để tìm ra điều cụ muốn, sao bạn không thể làm được? Quản lí hệ thông tin có khó không? Nếu một phần ba người trên trái đất đang dùng điện thoại thông minh để mua hay bán các thứ trực tuyến sao bạn không thể làm được? Nó thực sự là vấn đề của tâm trí bạn. Nếu bạn nghĩ công nghệ là khó thì bạn sẽ không học nó nhưng nếu bạn nghĩ bạn có thể học được nó, thế thì nó là dễ. Nếu bạn không chắc, nhìn vào hàng triệu người đang làm việc trên những việc làm này và hỏi: “Họ có thông minh hơn mình không? Sao họ có thể làm nó mà mình thì không?”

Về căn bản, trong thời đại thông tin này, điều đó sẽ là không thể được nếu không có công nghệ. Dù bạn học về kinh doanh, y học, nghệ thuật, nhạc, triết học, khoa học xã hội hay lịch sử – tất cả họ đang bắt đầu áp dụng công nghệ thông tin vào việc học của họ. Bất kì chỗ nào bạn ở hay đi nước ngoài, bạn đều phải biết về công nghệ bởi vì nó đang trở thành nền tảng của nhiều thứ trong thế giới hiện đại này, từ hàng không và giao tác tài chính tới mua và bán các thứ trực tuyến v.v. Ngày nay công nghệ là điều cần thiết mà mọi người phải biết và điều logic là học nó vì nó cung cấp triển vọng xuất sắc cho người tốt nghiệp.

Đọc thêm  Học viết mã

 

—English version—

 

Why study technology

In this Information Age, the best field of study is Information Technology (Computer Science, Software Engineering and Information System Management etc.). Just imagine the world without technologies. There would be no PCs or laptops, no emails, no internet, no mobile phones, no digital cameras, there would be no Microsoft or Google, No Apple or Amazon. There would be no online shopping, no download music or video, no social networking, no iPods, iPhones, Digital cameras, no flat screen TV, no GPS, no Texting, etc.

Information Technology (IT) changes everything and by study IT you will learn how to change the world. By study IT you can program robots to do things for you; You can write sophisticated software to launch a satellite; you can develop beautiful websites to do online business; you can create a software system to control a factory, or manage financial transactions of a bank; you can chat with thousand people on your Facebook account and many more. By study IT, you will learn how computers connect to the internet, how computers control almost everything and you will also learn how to use technology to improve lives, to drive the economy, to build your company, and to support your society etc. We are living in the world that depends on technologies so it is logical to learn about technology.

Information technology is new, it is only fifty years old so there will be much more things to be explored and discovered. By studying IT, you will be able to go beyond these daily uses of technology and develop more innovations that will improve the life of everybody on earth. For example, most scientific research is conducted on computers rather than in the laboratories which have led to many new discoveries. Medical doctors are relying on computers to identify diseases and treatments. Medical equipment is being computerized to avoid human errors, and medical doctors can reach rural areas to diagnose and treat patients via telemedicine etc. Contradict to most beliefs that technology is difficult, today more and more people are studying technology than ever before. New programming languages are easier to learn and use; new tools are created to support the learning of technology, and many trainings are available on the internet without have to pay anything. Indeed, technology has changed the way we live, we learn, we work and it has propelled the economy forward into a global economy through its innovation and it will continue to do more in the future so it is logical to study technology.

Đọc thêm  Sao lãng

However, some students are still thinking that technology is difficult and they must be smart to learn it. The fact is it only took African children who never go to school a few weeks to learn programming in Python and Java. It only took a week for 70s and 80s years old people to learn computers so they can “Skype” and talk to their grandchildren who live in another cities or using smartphone to text their doctors to ask questions. Today technology is easier to learn than forty or fifty years ago. When I was in school, programming languages were FORTRAN, COBOL and Assembly and you must learn all three because each computer and application requires different language. Today students learn Java and C++ and they can program almost everything. When I was in school, only few companies and universities had computers, today computers are everywhere, in every home, and almost everybody have a computer in their pocket.

Is computer science difficult? If an African child who never goes to school can learn to program in few weeks, why can’t you? Is software engineering difficult? If 80 years old person can navigate several websites to find what he wanted why can’t you? Is Information System Management difficult? If a third of people on earth are using smartphones to buy or sell things online why can’t you? It is really the problem of your mind. If you think technology is difficult than you will not learn it but if you think you can do it, than it is easy. If you are not sure, look at millions of people who are working on these jobs and ask: “Are they smarter than me? Why they can do it and not me?

Basically, in this Information age, it would be impossible without technology. Whether you are studying business, medicine, arts, music, philosophy, sociology or history – all of them are beginning to apply information technology in their learning. Wherever you stay home or travel oversea, you must know about technology because it is becoming the foundation of many things in this modern world, from airlines and financial transactions to buy and sell things on line etc. Today technology is a necessary that everyone must know and it is logical to study it as it offers excellent prospects for graduates.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3932 (science-technology.vn)

Leave a Reply