Tại sao vào đại học?

Một sinh viên viết: “Có nhiều người tốt nghiệp đại học ở nước em mà không thể tìm được việc làm; câu hỏi của em là tại sao vào đại học? Trường hướng nghề có là chọn lựa tốt hơn không? Hay tìm việc làm sau trường phổ thông là chọn lựa tốt hơn vào đại học? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Mặc dầu đại học KHÔNG dành cho mọi người; một số người nên vào trường hướng nghề hay tìm việc sau khi có được giáo dục phổ thông nhưng câu hỏi của tôi là nếu người tốt nghiệp đại học gặp khó khăn tìm việc; những người tốt nghiệp từ các trường hướng nghề có thể kiếm được việc dễ dàng hơn không? Loại việc nào họ có và loại lương nào họ làm được?

Ngày nay giáo dục đại học là mấu chốt cho việc phát triển kinh tế của đất nước. Nó phát triển tri thức và kĩ năng mà cho phép mọi người có được nghề nghiệp tốt hơn, lương tốt hơn, và giúp họ đóng góp cho xã hội của họ và làm mạnh cho kinh tế đất nước. Theo ý kiến tôi, có được giáo dục đại học là một trong những điều tốt nhất mà thanh niên có thể làm cho bản thân họ để đảm bảo họ đưa tới cuộc sống thịnh vượng và tốt hơn. Chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hoá nơi cạnh tranh giữa các nước là dữ dội; bất kì nước nào mà công dân của nó không được giáo dục tốt sẽ bị khai thác, lạm dụng và thậm chí làm yếu phòng thủ quốc gia của nó. Về căn bản giáo dục có thể cải tiến cuộc sống của mọi người, làm ích lợi cho xã hội, và đất nước như một toàn thể. Một người có giáo dục tốt thường có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, kiếm được nhiều hơn, và có chuẩn sống cao hơn. Công nhân có kĩ năng tạo khả năng cho đất nước phát triển các ngành công nghiệp của nó và trở nên giầu có hơn, làm ích lợi cho mọi người. Nếu bạn nhìn kĩ trong các nước, bạn sẽ thấy rằng các nước nghèo nhất là những nước mà đa số người dân của họ không được giáo dục. Nhiều người không thể vào trường được vì họ cần làm việc để giúp cho gia đình họ sống còn. Những người đi học, nhiều người bỏ học vì họ phát triển nền tảng cơ sở như đọc, viết và kĩ năng toán học. Những người này sẽ lớn lên thành người lớn không có học vấn và họ thường sống cuộc sống khó khăn làm việc chuyển từ việc nọ sang việc kia và thường bị khai thác, lạm dụng và có cuộc sống tuyệt vọng.

Nếu bạn nhìn vào số người tốt nghiệp đại học thất nghiệp, bạn có lẽ sẽ thấy rằng nhiều người trong họ có thể có bằng cấp nhưng không có kĩ năng cần để làm việc. Nhiều người không được thông tin đúng về lập kế hoạch nghề nghiệp hay kĩ năng nào được cần để có việc làm tốt cho nên họ phạm sai lầm bằng việc lựa chọn các lĩnh vực học tập mà không còn được cần cho nên họ không thể tìm được việc làm. Những người khác có thể đến trường mà việc đào tạo bị lỗi thời cho nên sinh viên không học được gì hữu dụng. Đó là lí do tại sao tôi bao giờ cũng nhấn mạnh rằng thanh niên nên đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về thế giới quanh họ để cho họ có thể chọn trường đúng và lập kế hoạch nghề nghiệp của họ tương ứng.

Là một giáo sư trong Khoa học máy tính, tôi có thể thiên lệch nhưng theo ý kiến của tôi Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông tin v.v.) có lẽ là chọn lựa tốt nhất cho sinh viên đại học. Ngày nay gần như mọi thứ đều yêu cầu tri thức trong máy tính, dù bạn viết thư hay truy nhập websites để tìm thông tin. Tuy nhiên một nghề nghiệp trong tính toán đi xa ra ngoài các nhiệm vụ điển hình mà nhiều người chúng ta vẫn làm với sự trợ giúp của máy tính. Nó bao gồm tri thức chiều sâu về tính toán mà để có nó bạn cần vào đại học để học. Việc làm công nghệ thông tin bao giờ cũng có nhu cầu cao cho nên học CNTT là chọn lựa logic.

Công nghệ thông tin là lĩnh vực rộng với nhiều chuyên môn; bạn nên có hiểu biết chung về các khu vực khác nhau và chọn khu vực đúng cho bạn. Nếu bạn thích lập trình và toán học thì khoa học máy tính sẽ là chọn lựa tốt; nếu bạn thích phát triển sản phẩm phần mềm thì kĩ nghệ phần mềm sẽ là chọn lựa tốt và nếu bạn thích kinh doanh và quản lí thì quản lí hệ thông tin có thể là lĩnh vực đúng cho bạn. Trong từng lĩnh vực, bạn sẽ học nhiều hơn để trở thành chuyên gia người có thể làm việc như người lập trình, người kiểm thử, người phát triển phần mềm, người phân tích hệ thống, người quản trị mạng, kĩ sư hệ thống, người quản lí hệ thông tin và người quản trị cơ sở dữ liệu v.v. Với ngày càng nhiều máy tính được kết mạng, vị trí người quản trị mạng và chuyên viên an ninh thông tin có nhu cầu cao. Nếu bạn chọn một nghề trong những lĩnh vực này, bạn sẽ làm việc để ngăn cản hacker máy tính, những người phát triển virus truy nhập vào thông tin của công ti của bạn hay làm hỏng hệ thông tin. Khi nhiều dữ liệu được thu thập, nhà khoa học dữ liệu, và vị trí quản trị cơ sở dữ liệu cũng có nhu cầu cao.

Bạn có sẵn sàng cho một nghề trong CNTT không? Nếu bạn có sẵn sàng, vào đại học đi, lấy các phẩm chất cần thiết và bạn sẽ thấy một nghề rất tốt đang chờ đợi bạn. Tuy nhiên, bất kì cái gì bạn làm, đọc nhiều hơn, học nhiều hơn và nghiên cứu nhiều hơn vì công nghệ thay đổi nhanh chóng cho nên bạn phải thích nghi với thái độ học cả đời. Học cả đời có thể làm giầu cho cuộc sống của bạn và cuộc sống của người khác trong xã hội bạn và bạn có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội của bạn.

 

—English version—

 

Why going to college?

A student wrote: “There are many college graduates in my country who could not find work; my question is why going to college? Is vocational school a better choice? Or finding job after high school a better choice than go to college? Please advice.”

 

Answer: Although college is NOT for everybody; some would be better to go to vocational schools or finding work after getting a high school education but my question is if college graduates are having difficulty finding work; would graduates from vocational schools or high school graduates can get jobs easier? What kind of jobs do they have and what kind of salaries do they make?

Today college education is critical to a country’s economic development. It develops knowledge and skills that allow people to get better careers, better salaries, and help them to contribute to their society and strengthen the country’s economy. In my opinion, getting a college education is one of the best things young people can do for themselves to ensure they lead a better and prosperous life. We are living in a globalized world where competition among countries is fierce; any country that its citizens are not well educated will be exploited, abused and even weaken its national defense. Basically education can improve people’s lives, benefits its society, and the country as a whole. A well educated person often has more opportunities in life, earns more, and has a higher standard of living. Skilled workers enable a country to develop its industries and become wealthier, which benefits everyone. If you look closely among countries, you will find that the poorest countries are countries where the majority of their people are not educated. Many cannot go to school because they need to work to help their families survive. Of those who go to school, many drop out before they develop the basic foundation such as reading, writing and math skills. These people will grow up to be illiterate adult and they often live a hard lives working from one job to another and often be exploited, abused and have a desperate lives.

If you look at the number of unemployed college graduates, you probably will find that many of them may have degree but do not have the skills necessary to do work. Many are not properly informed about career planning or what skills are needed to get good jobs so they make mistakes by selected fields of study that are no longer needed so they cannot find employment. Others may go to schools that trainings are obsolete so students do not learn anything useful. That is why I always emphasized that young people should read more, know more, understand more about the world around them so they can select the right schools and plan their careers accordingly.

As a professor in Computer Science, I may be biased but in my opinion Information Technology (Computer science, Software Engineering, Information System Management etc.) is probably the best choice for college students. Today almost everything requires knowledge in computers, whether you write a letter or access to websites to look for information. However a career in computing goes far beyond the typical tasks many of us do with the aid of a computer. It involves in depth knowledge of computing for which you need to go to college to learn. Information technology jobs are always in high demand so study IT is a logical choice.

Information technology is a broad field with many specialties; you should have a general understanding of different areas and select the right area for you. If you like programming and math then computer science would be a good choice; if you like develop software products then software engineering would be a good choice and if you like business and management then information system management maybe a right field for you. In each field, you will learn more to become an expert who may work as Programmers, Testers, Software Developers, System Analysts, Network Administrators, Systems Engineers, Information System Managers, and Database Administrators etc. With more and more computers get networked, the Network Administrator positions and Information Security Specialists are high in demand. If you select a career in these fields, you will be working to prevent computer hackers, virus developers accessing information of your company or damaging the information systems. As more data are collected, Data scientist, and Database Administration positions are also in high demand.

Are you ready for a career in IT? If you are, go to college, get the necessary qualifications and you will find a very good career waiting for you. However, whatever you do, read more, learn more and study more as technology is changing fast so you must adopt a lifelong learning attitude. Lifelong learning can enrich your life and the lives of others in your society and you can contribute more to your society.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3683 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.