Tạo kỉ luật cho sinh viên phần 2

Sau khi đọc blog của tôi “Tạo kỉ luật cho sinh viên,” một thầy giáo trẻ viết cho tôi: “Thầy viết rằng vào ngày đầu tiên của môn học, thầy cho phép sinh viên đặt ra qui tắc cho lớp vì thầy muốn đối xử với họ như người lớn. Làm sao làm được điều đó? Xin thầy chia sẻ kĩ thuật của thầy. Tôi tò mò đấy. Cám ơn thầy.”

 

Đáp: Động viên và để sinh viên đặt ra qui tắc riêng của họ là cách đơn giản. Vào ngày đầu tiên của môn học, tôi viết lên bảng đen: “Lớp tốt nhất chúng tôi đã từng gặp” và viết dưới nó “Điều thầy đã làm” và bên dưới đó “Điều sinh viên đã làm.” Ở phía bên kia bảng đen tôi viết “Lớp kém nhất chúng tôi đã từng gặp” và rồi cùng hai dòng kia bên dưới.

Tôi mời sinh viên chia sẻ kinh nghiệm của họ, không gọi tên môn hay thầy giáo. Tôi bắt đầu viết điều họ thích và không thích dựa trên điều sinh viên chia sẻ trong lớp. Nếu không có đủ chi tiết về điều sinh viên đã làm trong các lớp này, tôi thêm một số mô tả dựa trên kinh nghiệm riêng của tôi với một số lớp tốt nhất và kém nhất. Trong quãng hai mươi phút, sinh viên có thể thấy các kiểu lớp học rất khác nhau nổi lên. Tôi chỉ vào phần lớp tốt nhất trên bảng và nói với sinh viên rằng đây là kiểu lớp tôi muốn dạy, nhưng tôi không thể làm điều đó một mình được. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành phần của tôi trong “Điều thầy đã làm.” Nếu sinh viên sẵn lòng hoàn thành phần của họ “Điều sinh viên đã làm,” thì chúng tôi có một cam kết để làm cho việc học xảy ra.  Vì đây là ý kiến của họ và cách nhìn của họ, tất cả họ đều đặt ra qui tắc cho bản thân họ.

Đọc thêm  Phỏng vấn xin việc toàn cầu

Tôi bao giờ cũng khuyến khích họ bằng việc nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức về phần tôi nếu các em cũng theo “qui tắc riêng của các em” và chúng ta có thể làm cho lớp này là một trong những kinh nghiệm “lớp tốt nhất” mà các em đã từng có. Vì sinh viên được đối xử như người lớn nên có kính trọng lẫn nhau giữa thầy giáo và sinh viên về hiệu năng của lớp điều thường làm nảy sinh hành vi mong muốn của sinh viên.

Đọc thêm  Kĩ năng trao đổi

 

—-English version—-

 

To discipline students part 2

After reading my blog “To discipline students”, a young teacher wrote to me: “You wrote that on the first day of the course, you allow students to set rules for the class as you want to treat them as adult. How do you do that? Please share your technique. I am curious. Thanks.”

Answer: It is a simple way to motivate and let students set their own rules. On the first day of the course, I write on the blackboard: “The best class I have ever had” and underneath it “What the teacher did” and below that “What the students did.” On another side of the blackboard I wrote “The worst class I have ever had” and then the same two items beneath.

I ask students to share their experiences, without naming the course or the teacher. I begin to write what they like and do not like based on what students share in class. If there are not enough details about what the students did in these classes, I add some descriptors based on my own experience with some of my best and worst classes. In about twenty minutes, the students could see two very different types of class emerge. I point to the best class section of the board and tell students that this is the type of class that I want to teach, but I cannot do it alone. I will try to fulfill my part in the “What the teacher did.” If the students are willing to fulfill their part of “what the students did.” then we have a commitment to make learning happens.  Since these are their opinions and their views, they all feel that they are setting the rules for themselves.

Đọc thêm  Đột phá công nghệ

I always encourage them by saying: “I will try my best to do my part if you also follow “your own rules” and we can make this class one of those “best class” experiences that you ever have. Because students are treated as adult there is a mutual respect between teachers and students about class performance which often resulting in the desired behavior of students.

Nguồn: science-technology.vn/?p=318 (science-technology.vn)