Tạo ra app di động

Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Em thích tạo ra app di động nào đó và bắt đầu công ti của em, nhưng bạn em nói đó là ý tưởng tồi vì có nhiều app di động trong thị trường rồi. Thầy nghĩ sao? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Hiện thời có trên bốn triệu app trên Apple App Store và Google Play Store cho nên có thể là khó để khách hàng biết về app của bạn. Nhưng điều đó KHÔNG có nghĩa là bạn không nên phát triển app di động hay tạo ra công ti khởi nghiệp. Trước khi phát triển bất kì cái gì, bạn nên tự hỏi mình: “Ai sẽ dùng app của mình và nó có thể làm được gì cho họ?” Nếu app của bạn có thể giải quyết được vấn đề cho khách hàng, thì bạn vẫn có cơ hội tốt để làm ra tiền bằng app của bạn.

Tôi đã viết trong các blog khác rằng mọi nhà doanh nghiệp đều phải bắt đầu với việc biết về khách hàng và nhu cầu của họ. Việc biết họ là ai và làm sao bạn có thể vươn tới họ là bước quan trọng nhất để phát triển một công ti khởi nghiệp thành công. Một khi bạn có ý tưởng, bạn nên nghiên cứu thị trường để nhận diện đối thủ cạnh tranh để biết họ có gì và bạn không có. Nếu có nhiều app tương tự trên thị trường, bạn có thể nghĩ về ý tưởng khác thay vì phí thời gian để phát triển cái gì đó đã có rồi. Cho dù bạn tin ý ưởng của bạn là tốt hơn, bạn vẫn cần tìm ra khách hàng người sẵn lòng mua app của bạn. Nếu bạn đã tìm thấy những khách hàng này, thì bạn cần hỏi họ điều họ muốn trong sản phẩm của bạn, tính năng và chức năng nào mà bạn phải xây dựng. Sau khi biết nhưng yêu cầu này, bạn nên xây dựng bản mẫu và đem nó lại cho những khách hàng này và hỏi họ liệu họ có dùng nó không, và họ sẵn lòng trả cho nó bao nhiêu. Nếu họ không thích nó, bạn phải quay lại và thiết kế lại sản phẩm của bạn cho tới khi bạn có điều khách hàng muốn và sẵn lòng trả tiền.

Đọc thêm  Câu chuyện của Carla

Sai lầm thông thường mà nhiều nhà doanh nghiệp phạm phải là xây dựng sản phẩm mà không biết về khách hàng và cách nó sẽ được dùng. Có hai yếu tố quan trọng với một app di động. Bạn phải làm cho nó đơn giản trong sử dụng (tức là, giao diện người dùng tốt) và các yếu tố trực quan tốt cho mọi người tương tác với app của bạn (tức là, kinh nghiệm người dùng tốt). Xây dựng app di động KHÔNG khó, nhưng nó yêu cầu nhiều thời gian và nỗ lực để làm cho nó hoàn hảo và đạt tới mục đích kinh doanh.

Đọc thêm  Động cơ

 

—English version—

 

Creating Mobile App

A Computer Science student wrote to me: “I like to create some mobile apps and start my company, but my friends said it is a bad idea because there are many mobile apps in the market already. What do you think? Please advise.”

 

Answer: Currently there are over four million apps on Apple App Store and Google Play Store so it may be difficult for customers to know about your apps. But it does NOT mean you should not develop mobile apps or create a startup. Before developing anything, you should ask yourself: “Who  will be using my app and what can it do for them?” If your app can solve a problem for the customers, then you still have a good chance to make money with your apps.

I have written in the previous blog that every entrepreneur must start with knowing customers and their needs. By knowing who they are and how you can reach them is the most important step to develop a successful startup. Once you have an idea, you should research the market to identify competitors to know what they have and you do not. If there are many similar apps on the market, you may want to think of another idea rather than wasting time to develop something that already exists. Even you believe your idea is better, you still need to find customers who are willing to buy your apps. If you have found these customers, then you need to ask them what do they want in your product, what features and functions that you must build. After knowing these requirements, you should build a prototype and take it back to these customers and ask if they would use it, and how much they are willing to pay for it. If they do not like it, you have to go back and redesign your product until you have what the customers want and willing to pay.

Đọc thêm  Để thành công

The common mistake that many entrepreneurs made is building the product without knowing about the customers and how it will be used. There are two important factors with a mobile app. You must make it simple to use (i.e., good user interface) and good visual elements for people to interact with your app (i.e., good user experience). Building mobile app is NOT difficult, but it requires a lot of time and efforts to make it perfect and achieve the business goals.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5087 (science-technology.vn)

Leave a Reply