Thăng tiến nghề nghiệp của bạn

Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Tôi đã từng làm việc cho một công ti phần mềm hơn bốn năm nhưng tôi muốn đi lên làm giám đốc hay người quản lí cấp cao. Tôi phải làm gì để đạt tới mục đích nghề nghiệp của tôi?”

 

Đáp: Tôi mừng là bạn có mục đích nghề nghiệp là giám đốc hay người quản lí cấp cao và bạn sẵn lòng theo đuổi nó. Có mục đích nghề nghiệp rõ ràng sẽ cho bạn phương hướng để tới đó cũng như thúc đẩy bạn lấy những hành động cần thiết. Tuy nhiên, bạn cần có “bản lộ trình” để xác định mọi bước cần thiết để đạt tới mục đích của bạn. Bước đầu tiên bạn sẽ cần là làm việc về những công việc thách thức hay dự án quan trọng để chứng minh rằng bạn có khả năng làm những công việc khó khăn. Nó sẽ giúp xây dựng danh tiếng rằng bạn là người có kĩ năng, người có thể làm cho công việc được thực hiện và sẵn sàng làm bất kì cái gì cần để hoàn thành việc làm. Bằng việc hoàn thành những dự án quan trọng bạn sẽ nhận được sự chú ‎ý của quản lí cấp cao.

Bước thứ hai bạn sẽ cần là được chuyên môn hoá vào một khu vực kĩ thuật đặc thù. Bạn có thể là người phát triển phần mềm giỏi hay người kiểm thử nhưng để đi lên, bạn cần hội tụ vào các kĩ năng kĩ thuật đặc biệt như kiến trúc phần mềm, kĩ sư yêu cầu, người quản lí dự án, người quản trị cơ sở dữ liệu, hay chuyên viên an ninh máy tính bởi vì điều này sẽ phân biệt bạn với những người khác và cho phép bạn nhanh chóng vươn lên trên tất cả những người phát triển và kiểm thử. Đôi khi cần quay lại trường để lấy bằng thạc sĩ trong lĩnh vực đặc biệt như an ninh máy tính, phân tích dữ liệu, hay quản lí hệ thông tin, vì đây là những kĩ năng có nhu cầu cao trong công nghiệp ngày nay.

Bước thứ ba bạn sẽ cần là học nhiều nhất có thể được về kinh doanh của công ti. Vào trong quản lí nghĩa là bạn phải biết nhiều hơn về doanh nghiệp và hệ thống quản lí. Vì từng công ti là duy nhất, bạn có thể cần tìm kiếm lời khuyên thêm từ những người quản lí mức cao hơn, người có thể giúp bạn. Gợi ‎ý của tôi là thử tìm một thầy kèm, người có thể giúp cho nghề nghiệp của bạn tiến tới mục đích của bạn là giám đốc hay cấp quản lí cao. Lời khuyên từ người quản lí mức cao, người biết bạn và mục đích nghề nghiệp của bạn có thể hướng dẫn bạn làm quyết định đúng khi được cần.

Để đi lên, bạn cần kiên nhẫn vì sẽ có đi xuống, chướng ngại, thất vọng và cạnh tranh nhưng chừng nào mục đích của bạn còn rõ ràng và bạn sẵn lòng làm bất kì cái gì cần, bạn sẽ đạt tới đó.

 

—English version—

 

Advancing your career

A software developer wrote to me: “I have been working for a software company for more than four years but I want to move up to director or senior manager level. What should I do to achieve my career goal?

 

Answer: I am glad that you have a career goal to be a director or senior manager and you are willing to pursue it. Having a clear career goal will give you direction to get there as well as motivate you to take the needed actions. However, you need to have a “road map” to define all the steps to reach your goal. The first step you will need is to work on challenging works or important projects to prove that you are capable of doing difficult works. It will help build a reputation that you are a skilled person who can get the work done and ready to do whatever it takes to complete the job. By complete important project you will get notice by senior management.

The second step you will need is to get specialized in a particular technical area. You may be a good software developer or tester but to move up, you need to focus on special technical skills such as software architect, requirements engineer, project manager, database administrator, or computer security specialist because this will distinguish you from others and allow you to quickly rise above all developers or testers. Sometime it is necessary to go back to school to get a Master’s degree in special field such as computer security, data analyst, or information system manager, as these are high demand skills in the industry today.

The third step you will need is to learn as much as you can about the business of the company. To get into management means you have to know more about the business and the management system. Since each company is unique, you may need to seek additional advice from higher level managers who can help you. My suggestion is to try to find a mentor who can help your career toward your goal of being a director or senior management level. Advice from a higher level manager who knows you and your career goal can guide you to make the right decisions when needed.

To move upward, you need to be patient since there will be setbacks, obstacles, disappointments, and competitions but as long as your goal is clear and you are willing to do whatever it takes, you will get there.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4491 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *