Thảo luận trong lớp

Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi thích bài viết của thầy về phương pháp “Học tích cực” nhưng làm sao tôi có thể khuyến khích sinh viên đọc trước khi lên lớp và học từ nó? Mặc dầu phương pháp này dường như đơn giản, nhưng tôi không biết làm sao áp dụng nó cho việc dạy của tôi? Xin thầy giúp đỡ.”

 

Đáp: Bạn cần giải thích rõ ràng về phương pháp học tích cực và mong đợi của bạn ở lúc bắt đầu lớp học. Bạn cũng cần giải thích về cách bạn cho sinh viên điểm trong lớp của bạn để cho họ biết rằng bằng việc tuân theo qui trình này, họ sẽ được điểm mong muốn. Chẳng hạn, 20% điểm dựa trên tham gia tích cực trong thảo luận trên lớp. Bạn cần để cho họ biết rằng họ đang học tri thức kĩ thuật bằng việc đọc và phát triển kĩ năng mềm bằng việc tham gia vào thảo luận trên lớp. Sinh viên sẽ tham gia nếu họ biết lí do và điều đó ích lợi cho họ thế nào.

Tài liệu đọc nên được đặt trên website của lớp hay trong sách giáo khoa được dùng, bạn phải nhận diện rõ ràng chương nào cần đọc trước từng buổi lên lớp. Sinh viên đọc điều được phân công, thế rồi chọn và mô tả một trong ba khía cạnh trên lớp (như, khái niệm, vấn đề, hay thông tin sự kiện v.v.) và họ phải giải thích chọn lựa của họ tại sao họ chọn nó trong thảo luận trên lớp. Lúc bắt đầu, bạn có thể bắt đầu bằng một số khái niệm đơn giản để làm cho sinh viên tham dự và quen thuộc với phương pháp học mới. Đừng làm tràn ngập họ bằng nhiều tài liệu đọc, giữ cho nó đơn giản để khuyến khích họ rồi tăng khối lượng đọc qua thời gian. Chẳng hạn, tôi thường để họ đọc về vòng đời phát triển phần mềm, đặc biệt mô hình thác đổ rồi chuyển sang các mô hình khác như gia tăng và xoáy ốc rồi để họ so sánh và làm tương phản sự khác biệt.

Đọc thêm  Học tích cực và dạy tích cực

Sinh viên được khuyến khích nhận diện vấn đề trong việc đọc được phân công mà họ không hiểu và hỏi các câu hỏi trong thảo luận. Họ có thể thảo luận tóm tắt tại sao những vấn đề này là khó hay tại sao họ không hiểu chúng. Một số câu hỏi có thể được giải thích hay được trả lời bởi các sinh viên khác trong thảo luận vì các sinh viên khác có hiểu biết khác về bài đọc. Tất nhiên có những vấn đề mà phần lớn sinh viên có thể gặp khó khăn và biết phần nào của bài đọc là khó sẽ giúp cho thầy giáo dành nhiều thời gian hơn để giải thích chúng vì chúng phản ánh mức độ hiểu biết trong cả lớp. Thỉnh thoảng, sinh viên có thể hỏi những câu hỏi mà vượt ra ngoài phân công đọc. Trong trường hợp đó, câu hỏi phản ánh tính tò mò của sinh viên về chủ đề và làm lộ ra điều họ nghĩ là hệ quả của nội dung đọc. Những kiểu câu hỏi này sẽ cho phép thầy giáo biết sinh viên hiểu rõ đến đâu bài phân công đọc.

Tôi thường ngạc nhiên về tác động của hoạt động học này khi sinh viên tham gia đầy đủ và đam mê về chủ đề. Một khi thảo luận được thiết lập, bạn sẽ thấy nhiều sinh viên hơn tham gia vào; nhiều sinh viên hơn hỏi và trả lời các câu hỏi giữa bản thân họ. Đó là cách họ học một cách tích cực bằng việc tham gia và trao quyền riêng của họ. Thảo luận trên lớp là cách bạn đánh giá đáp ứng của họ và xác định mức độ suy nghĩ hay chiều sâu về tài liệu. Khi thảo luận trên lớp trở thành tình huống bình thường, tôi thường chia lớp thành các tổ nhỏ gồm ba tới năm sinh viên và thúc đẩy tranh cãi. Thay vì hỏi câu hỏi cho thảo luận, họ phân tích tình huống hay vấn đề và đưa ra lớp để tranh cãi. Tranh cãi trong lớp làm tăng mức độ học tích cực trong sinh viên và thúc đẩy hoạt động làm việc tổ nhiều hơn.

Đọc thêm  Lời khuyên nghề nghiệp

Tôi khuyến khích bạn thử kĩ thuật đơn giản này vì nó ích lợi cho việc học của sinh viên và là cách thực hành để khuyến khích họ đáp ứng tích cực cho việc học riêng của họ tại trường.

 

—-English version—-

Discussion in class

A teacher wrote to me: “I like your articles about the “Active learning” method but how can I encourage students to read before the class and learn from it? Although this method seems to be simple, but I do not know how to apply it to my teaching? Please help.”

 

Answer: You need to explain clearly about the active learning method and your expectations at the beginning of the class. You also need to explain on how you grade students in your class so they know that by following the process, they will get the desired grade. For example, 20% of the grade is based on actively participate in class discussion. You need to let them know that they are learning technical knowledge by reading and developing soft skills by participate in class discussion. Students will participate if they know the reasons and how it benefits them.

Reading materials should be placed in a class website or if textbooks are used, you must clearly identify which chapter to read before each class. Students read what is assigned, then choose and describe one of the three aspects in class (i.e., the concepts, issues, or factual information, etc.) and they must explain their choices why do they choose it during the class discussion. In the beginning, you may want to start with some simple concept to get students engage and be familiar with the new learning method. Do not overwhelm them with so much reading materials, keep it simple to encourage them then increase the amount of reading with time. For example, I often have them read about the software development lifecycle, especially the waterfall model then move to the other models such as incremental and spiral then have them compare and contrast the differences.

Đọc thêm  Lời khuyên cho sinh viên phần mềm

Students are encouraged to identify issues in the assigned reading that they do not understand and ask questions during the discussion. They may briefly discuss why these issues are difficult or why they do not understand them. Some questions may be explained or answered by other students during discussion as different students have different understanding of the reading. Of course there are issues that most students may have difficulty and knowing which part of the reading are difficult will help teacher to spend more time explaining them as they reflect the level of understanding among the whole class. Sometime, students may ask questions that go beyond the reading assignment. In that case, the question reflects students’ curiosity about the topic and reveals what they think are the implications of the reading content. These types of question will allow teacher to know how well students understood the reading assignment.

I often surprise at the impact of this learning activity when students are fully engaged and passionate about the topics. Once the discussion is established, you will see more students participate; more students are asking and answering questions among themselves. That is how they actively learned by their own engagement and empowerment. Class discussion is how do you judge their responses and determine the degree of thoughtfulness or in-depth about the materials. When class discussion is becoming a normal situation, I often divide the class into small teams of three to five students and promote a debate. Instead of asking question for discussion, they analyze a situation or issues and bring to class for debate. Classroom debate increases the level of active learning among students and promotes more teamwork activities.

I encourage you to try this simple technique as it benefit student’s learning and a practical way to encourage them to be actively responsible for their own learning in school.

Nguồn: science-technology.vn/?p=146 (science-technology.vn)