Thầy giáo và sinh viên mới

Thầy giáo: Tại sao em muốn học đại học?

Sinh viên: Vì đó là điều bố mẹ em muốn.

Thầy giáo: Tại sao em chọn Khoa học máy tính?

Sinh viên: Vì bố mẹ em muốn em học máy tính.

Thầy giáo: Em thực sự muốn học cái gì?

Sinh viên: Em không biết, bất kì cái gì cũng được chừng nào nó không quá khó.

Thầy giáo: Em nghĩ Khoa học máy tính là dễ?

Sinh viên: Em không biết, nhưng nếu nó quá khó, em có thể không thích nó.

Thầy giáo: Mục đích giáo dục của em là gì?

Sinh viên: Để có bằng cấp.

Thầy giáo: Tại sao em muốn có bằng cấp?

Sinh viên: Em muốn có việc làm.

Thầy giáo: Vậy sau khi có việc làm, em muốn làm gì?

Sinh viên: Nếu em có việc làm trong công nghiệp máy tính, em sẽ làm ra nhiều tiền.

Thầy giáo: Em có biết làm việc gì như trong công nghiệp máy tính không?

Sinh viên: Em không biết, nhưng chừng nào em làm ra nhiều tiền, em sẽ hài lòng.

Thầy giáo: Em có thể phải làm việc nhiều giờ, có thể 10 tới 12 giờ một ngày và thỉnh thoảng làm cả ngày nghỉ cuối tuần nữa.

Sinh viên: Điều đó là được chừng nào em được trả nhiều tiền.

Thầy giáo: Nhưng có nhiều căng thẳng. Việc làm máy tính có nhiều sức ép.

Sinh viên: Nhưng nó trả nhiều tiền hơn. Nếu nó là công ti khởi nghiệp, em có thể có tuỳ chọn cổ phẩn nữa.

Thầy giáo: Công ti khởi nghiệp là khó, em phải làm việc nhiều giờ hơn dưới nhiều sức ép.

Sinh viên: Em không quản ngại gì, chừng nào em có thể giầu.

Thầy giáo: Nhưng công ti khởi nghiệp có thể thất bại nữa, vì nó là kinh doanh rủi ro cao.

Sinh viên: Vậy em có thể không thích làm việc cho công ti khởi nghiệp, nhưng làm việc cho công ti lớn như Google là tốt rồi.

Thầy giáo: Em có biết loại kĩ năng nào mà Google yêu cầu không?

Sinh viên: Em không chắc, nhưng còn quá sớm để nghĩ về nó? Sau rốt, em mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất.

Thầy giáo: Thôi được, giả sử rằng em làm việc cho Google đi và làm ra nhiều tiền, vậy em muốn làm cái gì tiếp?

Sinh viên: Em chỉ muốn làm việc ở đó trong vài năm rồi chuyển việc làm vì em có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở việc làm tiếp. Có thể Facebook sẽ trả cho em nhiều hơn.

Thầy giáo: Được, vậy em làm việc cho Facebook trong vài năm rồi cái gì sẽ là tiếp?

Sinh viên: Thì em lại chuyển việc lần nữa để có được nhiều tiền hơn. Mọi lần em chuyển việc làm, em có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Thầy giáo: Tất nhiên, mọi công ti đều sẵn lòng trả nhiều hơn dựa trên mọi người có thể mang tới cho họ kĩ năng nào nhưng em có nghĩ em có các kĩ năng được cần không?

Sinh viên: Kĩ năng gì? Em đã có bằng cấp rồi mà.

Thầy giáo: Em có biết rằng công nghệ mới đang nổi lên nhanh chóng khi các công nghệ khác trở nên lỗi thời. Chuyển việc làm là không dễ như em nghĩ đâu. Em phải có kĩ năng mà họ cần. Sự kiện là điều em học trong trường hôm nay có thể không phải là điều công ti cần trong tương lai. Em có có thái độ “Học cả đời” để em tiếp tục học khi những điều mới tới không?

Sinh viên: Thầy ngụ ý em phải học nữa à? Tại sao? Em đã có bằng cấp rồi mà.

Thầy giáo: Điều gì xảy ra nếu kĩ năng của em bị lỗi thời trong vài năm tới, nhiều thứ có thể thay đổi.

Sinh viên: Nhưng đó chỉ là giả thuyết, em hi vọng mọi thứ không thay đổi nhanh thế.

Thầy giáo: Được, chúng ta không nói về tương lai vội, Nhưng em phải học chăm chỉ để qua được lớp của thầy.

Sinh viên: Lớp của thầy khó thế sao? Nó khó thế nào?

Thầy giáo: Em cần dành ít nhất hai giờ học theo cách của em với mọi giờ lên lớp. Có bài tập về nhà và câu hỏi kiểm tra mọi tuần; thầy mong đợi rằng em cũng đọc bài đọc phân công về nhà trước khi tới lớp và dành thời gian cho viết mã nữa…

Sinh viên: Nhưng điều đó là quá nhiều. Sao thầy làm cho lớp của thầy thành khó vậy?

Thầy giáo: Em nghĩ lớp công nghệ là dễ sao?

Sinh viên: Em không biết, nhưng em chỉ muốn cái gì đó không quá khó. Em vẫn còn trẻ, và có nhiều thứ khác em muốn làm trong đời em.

Thầy giáo: Em muốn làm gì với cuộc đời em?

Sinh viên: Có nhiều thứ mà em muốn làm ở đại học. Dành nhiều thời gian thế cho học tập không phải là điều em mong đợi.

Thầy giáo: Vậy em mong đợi cái gì?

Sinh viên: Học cái gì đó không quá khó. Em muốn có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống.

Thầy giáo: Em nghĩ giáo dục đại học là cái gì?

Sinh viên: Em vào đại học để em có thể có nhiều thời gian hơn với bạn bè. Độc lập hơn với bố mẹ. Có thể tìm bạn gái và tận hưởng cuộc sống.

Teacher: Nhưng em không cần vào đại học để làm việc đó.

Sinh viên: Nhưng bố mẹ em muốn em vào đại học. Họ trả tiền cho giáo dục của em, họ cho em tiền để tiêu, và mọi bạn bè em đều vào đó, và nó có thể vui đùa nữa.

 

—English version—

 

Teacher and a new student

 

Teacher: Why do you want to go to college?

Student: Because that is what my parents want.

Teacher: Why do you select Computer Science?

Student: Because my parents want me to study computer.

Teacher: What do you really want to study?

Student: I do not know, anything would be okay as long as it is not too difficult.

Teacher: Do you think Computer Science is easy?

Student: I do not know, but if it is too difficult, I may not like it.

Teacher: What is your educational goal?

Student: To get a degree.

Teacher: Why do you want a degree?

Student: I want to get a job.

Teacher: Then after getting a job, what do you want to do?

Student: If I get a job in the computer industry, I will make a lot of money.

Teacher: Do you know what working be like in the computer industry?

Student: I do not know, but as long as I am making a lot of money, I would be happy.

Teacher: You may have to work long hours, maybe 10 to 12 hours a day and occasionally some weekends too.

Student: It is OK as long as I get paid a lot of money.

Teacher: But there is a lot of stress. Computer job has a lot of pressure.

Student: But it pays more money. If it is a startup, I could have stock options too.

Teacher: Startup is hard, you have to work more hours under a lot of pressure.

Student: I do not mind, as long as I can be rich.

Teacher: But startup could fail too, as it is a high-risk business.

Student: Then I may not like to work for a startup, but working for a big company like Google is OK.

Teacher: Do you know what kind of skills that Google requires?

Student: I am not sure, but is it too early to think about it? After all, I am only a first-year student.

Teacher: OK, assume that you work for Google and making a lot of money then what do you want to do next?

Student: I only want to work there for a few years then switch job because I could get more money at the next job. Maybe Facebook would pay me more.

Teacher: OK, so you work for Facebook for a few years then what would be next?

Student: Then I would switch job again to get more money. Every time I change job, I could get more money.

Teacher: Of course, every company is willing to pay more based on what skills people can bring to them but do you think you have the needed skills?

Student: What skills? I already had a degree.

Teacher: Do you know that new technology is emerging as fast as others become obsolete. Switching job is not easy as you think. You must have the skills that they need. The fact is what you learn in school today may not be what the company needs in the future. Do you have a “Lifelong learning” attitude where you continue  learning new things when they come?

Student: You mean I have to learn more? Why? I already had a degree.

Teacher: What if your skills are obsolete in the next few years, many things could change.

Student: But that is only a hypothesis, I hope things are not changing that fast.

Teacher: OK, let’s not talk about the future. But you have to study hard to pass my class.

Student: Is your class that difficult? How difficult is it?

Teacher: You need to spend at least two hours to study on your own for every hour in class. There are homework and quiz every week; I expect that you also read assignment before coming to class and spend time writing code too…

Student: But that is too much. Why do you make your class difficult?

Teacher: Do you think technology classes are easy?

Student: I do not know, but I only want something not too difficult. I am still young, and there are many other things I want to do with my life.

Teacher: What do you want with your life?

Student: There are many things that I want to do in college. Spending so much time to study is not what I expect.

Teacher: Then what do you expect?

Student: To learn something not too hard. I want to have more time to enjoy life.

Teacher: What do you think a college education is?

Student: I go to college so I can have more time with friends. More independent from parents. Maybe finding a girlfriend and enjoy life.

Teacher: But you do not need to go to college to do that.

Student: But my parents want me to go to college. They pay for my education, they give me money to spend, and all my friends are going there, and it could be fun.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5486 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *