Thế giới đang thay đổi

Tuần trước, tôi tham dự một cuộc hội nghị công nghệ tại Detroit, cựu “thủ đô ô tô của thế giới.” Qua một trăm năm, Henry Ford xây dựng đế chế ô tô của mình ở đây với khái niệm về dây chuyền lắp ráp và sản xuất số lớn. Trong “thời đại vàng” này của cách mạng công nghiệp, nhiều công ti ô tô và cơ xưởng đã được tạo ra, điều đưa tới nhu cầu cao về công nhân lao động. Nhiều nông dân bỏ nông trại, chuyển tới các thành phố để tìm việc làm tốt hơn. Nhu cầu về công nhân lao động tiếp tục dâng lên, và nhiều công ti phải “nhập khẩu” công nhân lao động từ châu Âu. Giữa năm 1900 và 1930, số công nhân đã tăng vọt từ 300,00 lên trên 1.8 triệu. Việc dâng lên của ô tô yêu cầu nhiều xây dựng hơn để có vận tải tốt hơn ở Mĩ, điều dẫn tới việc thiếu hụt lao động khác về công nhân xây đường, xa lộ, đường cao tốc và các kết cấu nền khác. Khi công nhân lao động châu Âu di cư sang Mĩ vì việc làm tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, nền kinh tế bùng phát với nhiều việc làm hơn và thịnh vượng.

Trong bốn mươi năm, mọi thứ đã thay đổi. Xe hơi của Đức và Nhật bắt đầu cạnh tranh thành công với xe hơi của Mĩ. Để vẫn còn tính cạnh tranh, nhiều công ti phải giảm chi phí xây dựng xe hơi bằng việc chuyển cơ xưởng sang các nước có chi phí thấp hơn như Trung Quốc, Ấn Độ hay Thái Lan, v.v. Công nhân có việc làm trong cơ xưởng ô tô đột nhiên biết rằng họ không còn có việc làm nữa. Tuy nhiên, cạnh tranh trong thị trường ô tô là dữ dội, nhiều công ti chậm thay đổi và không thể cạnh tranh được đã phải nộp đơn xin phá sản. Từ trên hai mươi công ti ô tô trong quá khứ, giờ Detroit chỉ có ba công ti còn sống sót – GM, Ford, và Chrysler. Thành phố phát đạt đột nhiên rơi vào sút giảm. Công nhân cơ xưởng bị choáng vì chuẩn sống của họ biến mất cùng việc làm của họ. Hàng trăm nghìn công nhân cơ xưởng mất việc làm của họ chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

Tuần trước, khi tôi lái xe qua thành phố này, tôi thấy nhiều toà nhà trống rỗng không có người ở và nhiều nhà rao bán mà không có người mua. Bạn tôi người đi cùng với tôi than: “Nó là thành phố buồn, ngoại trừ khu trung tâm, mọi nơi đều có vẻ giống như chỗ bỏ hoang.” Tôi bảo anh ấy: “Điều đã xảy ra ở đây chỉ là bắt đầu, chúng ta sẽ thấy cùng điều này xảy ra ở các nước khác khi tự động và robot đang lấy đi nhiều việc làm của mọi người.”

Trong cuộc hội nghị về công nghệ thông tin, nhiều nhà khoa học chia sẻ nghiên cứu của họ về những công nghệ mới như “Học sâu;” “Big Data;” “Internet mọi vật;” “Thực tại ảo và thực tại gia tăng,” v.v. Nhưng tôi quan tâm tói các bài trình bày về việc làm mà có thể bị ảnh hưởng bởi công nghệ.  Diễn giả chính, một nhà kinh tế nổi tiếng, nói với thính giả rằng ông ấy tin robot và tự động có thể thay thế quãng 47% việc làm của Mĩ trong mười năm, nhưng 82% việc làm ở các nước khác, chủ yếu là việc làm lao động, sẽ có nguy cơ cao hơn và có thể mất đi trong năm năm nữa. Ông ấy hỏi: “Vì chỗ làm việc của tương lai gần sẽ khác xa với tình trạng hiện tại. Bao nhiêu người đang làm các bước chuẩn bị cho thay đổi không tránh khỏi này? Bao nhiêu người biết về cuộc khủng hoảng “sắp xảy ra” này? Bao nhiêu người lãnh đạo đang chuẩn bị cho thảm hoạ này ở nước họ?”

Trong nhiều năm, tôi đã viết về toàn cầu hoá, khoán ngoài, công nghệ mới nổi lên, và cách những yếu tố này có thể tác động lên mọi ngành công nghiệp và các nước. Việc làm truyền thống nơi công nhân có thể làm việc trong cả đời học giờ mất rồi. Mọi công nhân đều phải học cách thích nghi với nền kinh tế toàn cầu đang tiến hoá vì nó sẽ xảy ra rất chóng. Điều quan trọng là mọi người phải liên tục học kĩ năng mới để đảm bảo an ninh cho nghề nghiệp của họ vì không có việc làm an ninh nữa.

Sau khi quay lại Carnegie Mellon, tôi kể cho sinh viên của tôi về trải nghiệm của tôi ở Detroit và cuộc hội nghị: “Trong khi vào đại học và kiếm mảnh bằng là quan trọng, nhưng sự kiện là phần lớn việc học của các em sẽ xảy ra trong khi các em đang làm việc trên một việc làm. Là sinh viên, các em phải học “Cách học nhanh” và phát triển thói quen “Học cả đời” nếu các em muốn giữ được việc làm của các em. Cho dù có việc làm tốt, các em sẽ cần liên tục học kĩ năng mới bằng việc ghi danh vào Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng Massive Open Online Courses (MOOCs). Phần lớn các em đều là sinh viên kĩ thuật nhưng đừng giới hạn bản thân các em và lĩnh vực này. Các em cần mở với những ý tưởng mới và tham gia vào các dự án đa dạng, tìm ra cơ hội để học cái gì đó mới. Người thành công bao giờ cũng cố gắng gặp gỡ và làm bạn với người khác giỏi hơn và thông minh hơn để học những kĩ năng mới, xây dựng tri thức, và tìm cơ hội mới. Vấn đề tuỳ ở các em tiếp tục phát triển chuyên nghiệp của các em và chuẩn bị cho bản thân các em về chỗ làm việc của ngày mai. Không thành vấn đề liệu việc làm của các em có thể được tự động hoá hoàn toàn hay không, chỗ làm việc bao giờ cũng thay đổi, và gần như mọi việc làm ở mọi ngành công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Mọi kĩ năng mà các em có sẽ sớm trở thành lỗi thời, cho nên các em cần phát triển những kĩ năng mới mà sẽ để cho các em thăng tiến và đạt tới mục đích của các em.”

 

—English version—

 

The Changing world

Last week, I attended a technology conference in Detroit, the former “Automobile Capital of the world.” Over a hundred years ago, Henry Ford built his automobile empire here with the concept of the assembly line and mass production. In this “golden age” of the industrial revolution, many automobile companies and factories were created that led to high demands for labor workers. Many farmers abandoned their farms, moved to the cities for better jobs. The demand for labor workers continued to rise, and many companies had to “Import” labor workers from Europe. Between 1900 and 1930, the workers’ population soared from 300,00 to over 1.8 million. The rise of the automobile required more constructions for better transportation in the U.S. which led to another labor shortage of workers to build roads, highways, freeways and other infrastructures. As European labor workers immigrated to the U.S. for better jobs, better lives, the economy exploded with more jobs and prosperity.

Forty years ago, everything changed. German and Japanese cars began to compete successfully with American cars. To remain competitive, many companies had to reduce their cost of building cars by moving factories to lower-cost countries such as China, India or Thailand, etc. Workers who had jobs in automobile factory suddenly learned that they no longer have jobs. However, competition in the automobile market was fierce, many companies that were slow to change and could not compete had to file for bankruptcy. From over twenty automobile companies in the past, now Detroit has only three that survive – GM, Ford, and Chrysler. The thriving city suddenly fell into decline. Factory workers were in shock as their standard of living disappeared with their jobs. Hundred thousands of factory workers lost their job in just a few short years.

Last week, as I drove through the city, I saw many empty buildings with no occupation and many houses for sale with no buyers. My friends who traveled with me lamented: “It is a sad city, except downtown, everywhere look like an abandoned places.” I told him: “What happened here is only the beginning, we will see the same thing happen in other countries when automation and robots are taking more jobs from people.”

In the Information Technology conference, many scientists share their research on new technologies such as “Deep learning;” “Big Data;” “The Internet of Things;” “Virtual Reality and Augmented Reality,” etc. But I was interested in the presentations about jobs that could be impacted by technology.  The main speaker, a well-known economist, told the audiences that he believed robots and automation could replace about 47% of U.S. jobs in ten years, but 82% of jobs in other countries, mostly labor jobs, will be at higher risk and could be gone in another five years. He asked: “Since the workplace of the near future will be far different from its current state. How many people are taking steps to prepare for the inevitable change? How many people know about this “soon to happen” crisis? How many leaders are preparing for this disaster in their country?”

For many years, I have written about globalization, outsourcing, emerging technologies, and how these factors can impact all industries and countries. The traditional job where workers can work for their entire life is gone. All workers must learn how to adapt to the evolving global economy because it will happen very fast. It is important that people must continue to learn new skills to secure their career because there is no secure job anymore.

After came back to Carnegie Mellon, I told my students about my experience in Detroit and the conference: “While going to college and earning a degree is important, but the fact is most of your learning will happen while you are working on a job. As students, you must learn “How to learn fast” and develop a “Lifelong learning” habit if you want to keep your job. Even having a good job, you will need to continue to learn new skills by enrolling in Massive Open Online Courses (MOOCs). Most of you are technical students but do not limit yourselves to this field. You need to be open to new ideas and participate in various projects, to find an opportunity to learn something new. Successful people always try to meet and befriend with other better and smarter people to learn new skills, building knowledge, and finding new opportunities. It is up to you to continue your professional development and prepare yourself for the workplace of tomorrow. It does not matter whether or not your job can be completely automated, the working place is always changing, and almost every job in every industry will be affected. Every skill that you have will soon become obsolete, so you need to develop new skills that will let you advance and achieve your goals.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=5293 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.