Thế giới mới

Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Làm sao em kiếm được việc làm tốt và giữ được việc làm cả đời trong thời kinh tế kém này? Em phải làm gì để chắc rằng em sẽ làm tốt sau khi tốt nghiệp?”

 

Đáp: Ngày nay chúng ta không còn sống trong một thế giới nơi mọi người có thể làm một việc, cho một công ti, trong cả đời họ. Qui tắc đã thay đổi vì từng người sẽ phải làm nhiều việc, trong nhiều công ti và đổi việc cứ sau vài năm. Để giữ cho bản thân bạn còn có thể có việc làm, bạn phải xem xét lại bạn có thể cung cấp được gì cho công ti dựa trên nhu cầu của họ và có hành động nếu cần. Bạn phải kiểm điểm lại những điểm mạnh của bạn (kĩ năng và kinh nghiệm của bạn điều có thể chuyển bạn từ việc làm này sang việc làm khác) và điểm yếu của bạn (thiếu kĩ năng mà có thể giữ bạn lại hay làm cho bạn không được cần tới nữa). Bạn phải thường xuyên nhìn ra bên ngoài công ti hiện tại của bạn và giám sát xu hướng công nghiệp để nhận diện những cơ hội mới (chỗ tốt nhất để làm việc ở đâu cũng như chỗ nào được lương tốt hơn) và sẵn sàng chuyển việc.

Không ai thích thay đổi vì điều khó cho hầu hết mọi người là hiểu đầy đủ và hành động tương ứng. Nhưng sự kiện là toàn thế giới đang thay đổi với toàn cầu hoá và công nghệ. Cạnh tranh về việc làm sẽ còn khó khăn hơn và nếu bạn không được chuẩn bị, ai đó sẽ muốn lấy việc làm của bạn. Bạn phải hiểu qui tắc mới: Mọi việc làm đều là tạm thời và chúng ta sống trong nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh. Bạn có thể có việc làm tốt hôm nay; bạn có thể không có việc làm ngày mai. Thành công nghề nghiệp lâu dài của bạn sẽ phụ thuộc vào thái độ của bạn (khả năng của bạn chấp nhận thực tại như nó vậy, không phải như bạn muốn nó vậy) và thái độ của bạn (khả năng của bạn để liên tục học điều mới và kĩ năng mới cho khung cảnh việc làm thay đổi).

Đọc thêm  Vạn sự khởi đầu nan

Không lâu trước đây, phần lớn sinh viên được bảo rằng kiếm việc làm với một công ti ổn định hay với chính phủ là điều tốt nhất cần làm. Công ti và chính phủ sẽ chăm sóc cho bạn. Ngày nay, qui tắc này đã thay đổi vì trong nền kinh tế toàn cầu; bạn phải tự chăm sóc chính mình. Không có công ti ổn định và không có đảm bảo cho bất kì việc gì. Năm mươi năm trước, tạp chí Forbes liệt kê 500 công ti hàng đầu trên thế giới. Đây là những công ti tốt nhất, sinh lời nhất, và ổn định nhất trên thế giới. Ngày nay danh sách của 500 công ti này chỉ còn 185 công ti từ danh sách trước đó, điều đó nghĩa là 315 công ti không còn là hàng đầu vì nhiều công ti đã bị xoá sổ. Nếu bạn nghĩ làm việc cho chính phủ là ổn định, bạn có thể nhìn vào Hi Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và rồi sẽ cả Italy và Pháp và hỏi tại sao nhiều công nhân chính phủ đang phản đối trên phố vì việc làm của họ đang bị xoá bỏ.

Đọc thêm  Làm quyết định

Để giữ cho việc làm của bạn, bạn phải là người quản lí nghề nghiệp riêng của bạn. Chính bạn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn và tương lai của bạn; và chỉ bạn mới có thể đặt mục đích cho nghề nghiệp của bạn. Đó là cách duy nhất bạn sẽ tồn tại và làm tốt trong thế giới mới này.

 

—-English version—-

 

The new world

A college student wrote to me: “How do I get a good job and keep a job for life in this bad economy? What should I do to make sure that I will do well after graduate?

Answer: Today we no longer live in a world where people can work one job, for one company, for their entire life. The rule has changed as each person will have to work multiple jobs, in several companies and changing job every few years. To keep yourself employable, you must examine what you could provide to companies based on their needs and take action if necessary. You must review your strengths (your skills and experiences that can move you from one job to another) and your weaknesses (the lack of skills and experiences that can hold you back or make you no longer needed). You must constantly look outside your present company and monitor the industry’s trend to identify new opportunities (where are the best place to work as well as get better wages) and ready to move.

Nobody like to change and it is hard for most people to fully understand and act accordingly. But the fact is the whole world is changing with globalization and technology. Competition for job will be more difficult and if you are not prepared, somebody will want your job. You must understand the new rule: Every job is temporary and we live in a competitive global economy. You may have a good job today; you may not have a job tomorrow. Your long term career success will depend on your attitude (your ability to accept reality as it is, not as you want it to be) and your aptitude (your ability to continuous learning new thing and new skills for the changing employment scene).

Đọc thêm  Đối thoại với sinh viên lớn tuổi

Not long ago, most students were told that getting a job with a stable company or with government was the best thing to do. Company and government would take care of you. Today, the rule has changed as in the global economy; you must take care of yourself. There is no stable company and there is no guarantee for any job. Fifty years ago, Forbes magazine list 500 top companies in the world. These were the best, the most profitable, and the most stable companies in the world. Today the list of top 500 companies only consists of 185 companies from previous listing, that means 315 companies are no longer on the top as many have been eliminated. If you think working for government is stable, you can look at Greece, Spain, Portugal, and soon Italy and France and ask why so many government workers are protesting in the street for their works are being eliminated.

In order to keep your job, you must be your own career manager. It is you who are responsible for your life and your future; and only you can set goal for your career. That is the only way you will survive and do well in this new world.

Nguồn: science-technology.vn/?p=446 (science-technology.vn)