Thế khó xử của sinh viên kinh doanh

Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, một giáo sư kinh doanh đã than: “Với việc bàn tán công khai tồi tệ từ phương tiện thông tin và ý kiến dư luận, không ai muốn là người phân tích tài chính, chủ ngân hàng, người kinh doanh thị trường chứng khoán nữa.” Như ông ấy đã dự đoán, ghi danh vào trường kinh doanh ở Mĩ và châu Âu sụt giảm lớn nhưng điều đáng ngạc nhiên là ở châu Á nó vẫn tăng lên, nhiều sinh viên vẫn muốn học về ngân hàng hay tài chính. Trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình phương tây, một phụ nữ trẻ nói: “Đó là nghề tốt nhất vì chúng tôi có thể được ăn mặc đẹp và làm việc trong văn phòng có điều hoà nhiệt độ.” Dường như là những sinh viên này đã không nhận biết về điều đang xảy ra hay không chú ý tới thị trường thay đổi.

Từ năm 2009, khu vực tài chính trên khắp thế giới liên tục sút giảm. Công nghiệp xác nhận rằng có trên nửa triệu công nhân tài chính và kinh doanh thất nghiệp. Một cuộc điều tra được tiến hành bởi Hội đồng dịch vụ nghề nghiệp Career Services Council (CSC) của các trường kinh doanh ở Mĩ, Canada và Europe thấy rằng phần lớn các công ti đang sa thải người trong các khu vực ngân hàng đầu tư, môi giới chứng khoán, quản lí đầu tư và ngân hàng thương mại. Điều này tạo ra tác động lớn cho sinh viên trong các trường kinh doanh. Chẳng hạn, năm 2008 dịch vụ ngân hàng đầu tư và tài chính thuê gần 85% người tốt nghiệp MBA nhưng năm 2012 còn ít hơn 1%. Một quan chức nhà trường thừa nhận: “Với nhiều người tốt nghiệp kinh doanh thất nghiệp và hàng trăm nghìn công nhân tài chính có kinh nghiệm vẫn đang tìm việc làm, sẽ rất khó vào thị trường này. Tôi không khuyên các sinh viên học kinh doanh, tài chính hay ngân hàng vào lúc này. Cho dù kinh tế có cải thiện, sẽ mất ít nhất mười năm để hấp thu tất cả những công nhân thất nghiệp hiện có.”

Tháng trước, vấn đề lan tới châu Á nơi chính phủ báo cáo rằng người tốt nghiệp thất nghiệp cao nhất là trong kinh doanh và tài chính. Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản báo cáo rằng 82% người tốt nghiệp kinh doanh của họ không thể tìm được việc làm và tương lai của họ có vẻ ảm đạm vì sẽ có nhiều sinh viên kinh doanh sẽ tốt nghiệp vài vài năm tới. Một quan chức chính phủ thừa nhận: “Với vào nghìn người trong số họ có thể không tìm ra việc làm, sẽ có vài trăm người trong số họ tới trong vài năm tới và chúng tôi không biết phải làm gì với điều đó.” Câu hỏi là: “Tại sao ghi danh vào kinh doanh ở Mĩ và châu Âu đã bị sút giảm trong bốn năm qua mà bây giờ mới đến lượt châu Á? Tại sao các đại học vẫn tiếp tục tuyển nhiều sinh viên kinh doanh trong khi thừa biết rằng tương lai của họ sẽ không tốt? Theo một tờ báo Hong Kong: “Phần lớn các sinh viên châu Á không chú ý tới các biến cố toàn cầu. Họ không biết cách dự đoán điều xảy ra trong thị trường toàn cầu. Nhiều người ghi danh vào khu vực kinh doanh dựa trên mong đợi hay lời khuyên của gia đình hay bố mẹ; nhiều bậc phụ huynh biết về thị trường địa phương nhưng không biết thị trường toàn cầu hay toàn cầu hoá.”

Đọc thêm  Lập kế hoạch nghề nghiệp: Đam mê và tính thực tế

Câu hỏi hiện thời là với nguồn sử dụng lao động đang teo đi, những người tốt nghiệp trường kinh doanh sẽ tìm việc làm ở đâu? Chỉ một khu vực còn lại: Khu vực chính phủ. Một giáo sư trường kinh doanh nói: “Vài năm trước đây, không sinh viên kinh doanh nào thậm chí xem xét tới làm việc cho chính phủ vì lương trả thấp và không thăng tiến nghề nghiệp nhưng ngày nay điều đó thay đổi rồi. Đây là khu vực duy nhất mà vẫn thuê người tốt nghiệp kinh doanh. Có các khu vực giải quyết với gian lận tài chính, nhận diện các công ti không đóng thuế và nhiều bài kiểm điểm trong các văn phòng chính phủ xử lí các chính sách qui chế và quản lí rủi ro.”

Tuy nhiên không phải mọi người tốt nghiệp kinh doanh đều hài lòng với công việc chính phủ. Một người tốt nghiệp MBA phàn nàn: “Chúng tôi không dành sáu năm ở đại học và kết thúc trong các cơ sở quan liêu. Chúng tôi không được đào tạo để giải quyết công việc giấy tờ qui mô rộng và nhiều cuộc họp không năng suất thế.” Tuy nhiên nhiều sinh viên đang trở nên dễ tiếp nhận với lương thấp và có việc làm cho chính phủ vẫn còn hơn là không có việc làm. Một sinh viên thú nhận: “Ngày nay chúng tôi không thể kén cá chọn canh được.”

Trong khi người tốt nghiệp kinh doanh đang đấu tranh về ít vị trí hơn trong thị trường việc làm, những người khác đang thăm dò những cách thức mới để dùng bằng cấp của họ làm đóng góp tích cực cho khu vực tăng trưởng. Do vậy, một số người tốt nghiệp kinh doanh đang ghi danh vào khu vực công nghệ thông tin, khu vực đang tăng trưởng nhanh. Báo cáo của Hội đồng dịch vụ nghề nghiệp thấy rằng 37% người tốt nghiệp kinh doanh đang quay lại trường và học Quản lí hệ thông tin. Một người tốt nghiệp kinh doanh nói: “Chúng tôi đã học mọi môn kinh doanh được yêu cầu và chúng tôi chỉ cần vài môn công nghệ thì chúng tôi có thể kiếm được việc làm trong khu vực công nghệ. Với thiếu hụt nghiêm trọng công nhân trong khu vực này, chúng tôi có cơ hội tốt hơn để xây dựng nghề nghiệp tốt thay vì chẳng có hi vọng nào về tương lai. Phần lớn các tổ chức công nghệ đều thiếu kinh nghiệm về quản lí và tổ chức các hoạt động nhưng ngày nay họ nhận được nhiều giúp đỡ từ những người tốt nghiệp kinh doanh này.

Đọc thêm  Thế giới đang thay đổi

Khu vực khác mà người tốt nghiệp kinh doanh chú ý là con số đang tăng lên của các công ti khởi nghiệp công nghệ. Những công ti khởi nghiệp này tất cả đều có ý tưởng và phát kiến công nghệ nhưng thiếu tri thức quản lí và tiếp thị.  Bằng việc có những người tốt nghiệp kinh doanh và người tốt nghiệp công nghệ làm việc cùng nhau có thể tạo ra liên minh mạnh mở ra nhiều cơ hội cho người tốt nghiệp. Một quan chức nhà trường Mĩ nói: “Nhiều sinh viên kinh doanh vẫn đang cố gắng hình dung ra phải làm gì. Nhưng chúng tôi thấy việc làm phù hợp tốt cho họ bằng việc đào tạo họ trong khởi nghiệp và làm phù hợp họ với sinh viên công nghệ của chúng tôi. Đó là một tổ hợp mạnh mẽ. Đây là khu vực mới cần được thăm dò vì nó đã mở ra nhiều cánh cửa cho họ. Nếu có điều gì tôi cần nói thì đó là cảm giác của họ về việc là nhà doanh nghiệp sẽ cho họ nhiều hi vọng.”

 

—-English version—-

 

The business students’ dilemma

During the financial crisis in 2008, a business professor lamented: “With bad publicity from the news media and public opinion, no one would want to be financial analysts, Bankers, Stock market traders anymore.” As he had predicted, enrollment in business school in the U.S and Europe drop significantly but surprisingly in Asia it was still increasing, many students still want to study banking or finance. In an interview with a western TV station, a young woman said: “It is the best job because we can get dress nicely and work in air conditioned offices”. It seems that these students were not aware of what was happening or not paid attention to the changing market.

Since 2009, the financial sector all over the world continues to decline. The industry confirmed that there were over half million unemployed financial and business workers. A survey by the Career Services Council (CSC) of Business schools in America, Canada and Europe found that most companies are laying-off people in the investment banking, stock brokerage, investment management and commercial banking sectors. This creates a big impact for students in business schools. For example, in 2008 investment banking and financial services hired nearly 85% of MBA graduates but in 2012 it was less than 1%. A school officer admitted: “With many unemployed business graduates and hundred thousands of experienced financial workers are still looking for job, it would be very difficult to get in this market. I would not recommend students to study business, finance or banking at this time. Even if the economy improves, it would take at least ten more years to absorb all the existing unemployed workers.”

Last month, the problem reached Asia where government reported that the highest unemployment graduates was in business and finance. China, S. Korea and Japan reported that 82% of their business graduates could not find job and their future look bleak because there will be more business students that will graduate in the next few years. A government official admitted: “With several thousands of them could not find jobs today, there will be several hundred of them coming in the next few years and we do not know what to do with that.” The question is: “Why enrollment in business in the U.S and Europe has been declined in the past four years but not in Asia? Why universities continue to enroll more business students knowing that their future will not be good? According to a Hong Kong Newspaper: “Most Asian students do not pay attention to global events. They do not know how to anticipate what happen in the global market. Many enrolled in business areas based on the family expectation or parents’ advices; many parents know about local market and not global market or globalization.”

Đọc thêm  Thói quen học tập tốt

The current question is with sources of employment is drying up, where will business-school graduates find jobs? There is only one area left: The government sector. A business school professor said: “Few years ago, no business students would even consider working for government because low paid and no career advancement but today it changes. This is the only sector that is still hiring business graduates. There are areas dealing with financial fraud, identify companies that do not pay tax and a lot of review paper in government offices dealing in regulatory policy and risk management.”

However not every business graduates are happy with government work. A MBA graduate complained: “We do not spend six years in university and end up tangled in bureaucracy agencies. We are not trained to deal with wide-scale paper work and so many unproductive meetings.” However many business students are becoming receptive with lower salaries and having government jobs is still better than no job. A business student admitted: “Nowadays we cannot afford to be so choosy.”

While business graduates are fighting for fewer positions in job market, others are exploring new ways of using their degree to make positive contribution to growing area. Thus, number of business graduates enrolling in information technology sector is increasing fast. The Career Service Council’s report found that 37% of business graduates are going back to school and study Information System Management. A business graduate said: “We already have all the required business courses and we only need few technology courses than we can get jobs in the technology sector. With the critical shortage of workers in this area, we have better chance of building a good career instead of having no hope for the future. Most technology organizations lack the experience of managing and organizing activities but today they receive a lot of help from these business graduates.

Another area that business graduates pay attention is the increasing number of technology startups. These startups all have technology idea and innovation but lack of management and marketing knowledge.  By having business graduates and technology graduates working together it could create a powerful alliance that open more opportunities for graduates. A U.S school official said: “Many business students are still trying to figure out what to do. But we found a good match for them by train them in entrepreneurship and match them with our technology students. It is a powerful combination. This is a new area that needs to be explored as it has opened a lot of doors for them. If anything I would say their feeling about being entrepreneurs give them a lot of hope.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=669 (science-technology.vn)