Thị trường việc làm toàn cầu

Ngày nay, bằng đại học không còn đảm bảo có việc làm nữa. Trong thị trường cạnh tranh cao này, sinh viên phải hiểu rằng nghề nghiệp tương lai của họ phụ thuộc vào tri thức và kĩ năng của họ. Để chọn nghề nghiệp tốt hơn trong thị trường việc làm thay đổi nhanh này, sinh viên phải chú ý tới xu hướng thị trường, không chỉ ở nước họ, mà còn ở các nước khác nữa. Với toàn cầu hoá, công nhân có kĩ năng có thể làm việc ở hầu hết mọi chỗ mà có nhu cầu cao về kĩ năng của họ. Chẳng hạn, Mĩ và châu Âu “nhập khẩu” hàng trăm nghìn người chuyên nghiệp có kĩ năng hàng năm.

Người chuyên nghiệp là người có tri thức và kĩ năng đa dạng mà có thể đáp ứng cho nhu cầu của thị trường việc làm. Có kĩ năng đang được yêu cầu cao, những người này có thể du hành để tìm việc làm tốt nhất khớp với nhu cầu của họ. Chẳng hạn, người phát triển phần mềm làm việc ở Ấn Độ kiếm được $30,000 một năm, nhưng người đó có thể làm được $75,000 ở Mĩ hay châu Âu. Mỗi năm, Ấn Độ “xuất khẩu” vài trăm nghìn công nhân có kĩ năng cho các nước khác – phần lớn là châu Âu và Mĩ. Một số sinh viên hỏi: “Thế Trung Quốc hay các nước khác thì sao?” Câu trả lời là người chuyên nghiệp Trung Quốc có kĩ năng thường không có kĩ năng tiếng Anh, làm cho họ khó làm việc bên ngoài nước họ. Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi bây giờ, vài năm trước, Trung Quốc cũng đã “xuất khẩu” vài nghìn người chuyên nghiệp có kĩ năng cho các nước khác.

Ngày nay kĩ năng công nghệ là tài sản tốt nhất cho phép người tốt nghiệp xây dựng nghề nghiệp tốt ở bất kì đâu trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu cao, sinh vên phải theo xu hướng thị trường và phát triển chuyên môn của họ điều cho phép họ phân biệt với những người khác. Học cả đời và phát triển kĩ năng liên tuch là cần thiết để cạnh tranh trong thị trường này qua thời gian. Là sinh viên đại học, bạn phải chọn lựa nghề nghiệp của bạn nơi bạn muốn và bầy tỏ cho người quản lí thuê người rằng bạn là người chuyên nghiệp có bản kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng cho tương lai.

Cách tốt nhất để cải tiến giá trị của bạn như một người chuyên nghệp là phát triển tri thức chuyên gia đặc biệt mà đang có nhu cầu cao. Điều đó có nghĩa là bạn phải giữ cho mình bắt kịp với những xu hướng bên trong lĩnh vực của bạn và cả bên ngoài nó. Bạn phải chú ý tới điều đang xảy ra về những tin tức liên quan tới khu vực của bạn vì công nghệ thay đổi nhanh chóng. Bạn phải biết ai là chuyên gia, blog nào là phổ biến nhất, và công ti nào là quan trọng trong công nghiệp. Bạn phải làm nghiên cứu của bạn và tìm ra mọi thứ về những việc làm có nhu cầu cao này. Bằng việc lựa chọn một trong việc làm khớp với nối quan tâm của bạn, bạn có thể chuẩn bị cho bản thân bạn bằng việc học nhiều nhất có thể được về việc làm đó. Biết yêu cầu của việc làm này sẽ giúp bạn chuẩn bị các kĩ năng của bạn.

Ngày nay cạnh tranh về việc làm là dữ dội vì bạn không cạnh tranh trong thị trường địa phương mà cả toàn cầu. Nếu bạn có ý thức về phát triển nghề nghiệp của bạn, bạn phải liên tục học những điều mới và cập nhật kĩ năng của bạn để thành công. Nếu có công nghệ mới mà bạn muốn học, bạn có thể tìm ra về nó qua đào tạo trực tuyến nhanh chóng. Có hàng nghìn đào tạo trực tuyến trên Internet mà bạn có thể tải xuống và học. Tất nhiên, phần lớn trong chúng là trong tiếng Anh, và đó là lí do tại sao có kĩ năng ngôn ngữ như tiếng Anh là cần cho thị trường được toàn cầu hoá này.

Sinh viên thường hỏi tôi: “Nhưng làm sao các công ti thuê người biết được em? Làm sao họ liên hệ với em nếu em có những kĩ năng mà họ cần?” Câu trả lời là đơn giản; chúng ta đang sống trong thế giới số thức nơi  phương tiện xã hội là điều chính kết nối mọi người trên khắp thế giới. Tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên của tôi đăng hồ sơ của họ lên LinkedIn. Đây là mạng chuyên nghiệp lớn nhất trên web. Nhưng có hồ sơ cá nhân là không đủ, họ cũng phải gia nhập các nhóm và tham gia vào một số thảo luận kĩ thuật, chia sẻ kinh nghiệm với những người chuyên nghiệp khác từ lĩnh vực của họ. Trong thế giới ảo phương tiện xã hội này, người quản lí thuê người và người tuyển mộ thường theo dõi LinkedIn để nhận diện các công nhân có kĩ năng đáp ứng cho nhu cầu của họ.

Có kĩ năng kĩ thuật đang nhu cầu cao, các kĩ năng mềm, và ngoại ngữ là những yếu tố tạo khác biệt tối thượng giữa bạn và các ứng cử viên khác cho việc làm. Một khi bạn phát triển các kĩ năng này, bạn thậm chí không phải tìm việc làm vì người quản lí thuê người có thể tìm bản thân các bạn.

 

—English version—

 

The global job market

Today, a college degree does not guarantee a job anymore. In this highly competitive market, students must understand that their future careers are depending on their knowledge and skills. To select the best career in this fast-changing job market, students must pay attention to the market trends, not just in their country, but also in other as well. With globalization, skilled workers can work in almost any place where there is a high demand for their skills. For example, The U.S. and Europe “import” hundred thousand skilled professionals each year.

A professional is people with a variety of knowledge and skills that can meet the needs of the job market. Having high demand skills, these people can travel to find the best job that fits their need. For example, a software developer working in India make $30,000 a year, but he could make $75,000 in the U.S. or Europe. Each year, India “Export” several hundred thousand skilled workers to other countries – mostly Europe and the U.S. Some students asked: “What’s about China or other countries?” The answer is skilled Chinese professionals often do not have the English language skills, making them difficult to work outside their country. However, it is changing now, last few years, Chinese also “Exported” several thousand skilled professionals to other countries.

Today technology skills are the best asset that allows graduates to build a good career anywhere in the world. To meet the high global demand, students must follow the market trends and develop their specialty that allows them to distinguish from others. Lifelong learning and continual skill development are a necessary to compete in this market over time. As a college student, you must make the choice to take your career where you want and show hiring managers that you are a professional with a clear career plan for the future.

The best way to improve your value as a professional is to develop specific expertise that is in high demand. That means you must keep up with the trends within your field and beyond. You must pay attention to what is happening on the news relating to your area because technology changes fast. You must know who the experts are, which blogs are most popular, and which companies are important in the industry. You must do your research and find out everything about these high demand jobs. By selecting one that fits your interest, you can prepare yourself by learning as much as possible about that job. Knowing the requirements of the job will help you to prepare your skills.

Today competition for a job is fierce because you do not compete in the local market but also global. If you are conscious of your professional development, you must continue to learn new things and update your skills to succeed. If there is a new technology that you want to learn, you can find out about it via online training quickly. There are thousand of online training on the Internet that you can download and learn. Of course, most of them are in English, and that is why having language skill such as English is necessary for this globalized market.

Student often ask me: “But how do hiring companies know about me? How do they contact me if I have the skills that they need?” The answer is simple; we are living in a digital world where social media is the main thing that connects people all over the world. I always recommend my students to post their profiles on LinkedIn. This is the most important professional network on the web. But having a personal profile is not enough, they must also joining groups and participating in some technical discussions, sharing experiences with other professionals from their field. In this social media virtual world, hiring managers and recruiters often monitor LinkedIn to identify skilled workers that meet their needs.

Having high demand technical skills, soft skills, and foreign language are the ultimate differentiators between you and other candidates competing for a job. Once you develop these skills, you may not even have to look for a job since hiring managers are likely to look for you themselves.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4961 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.