Thư giới thiệu

Tuần trước hai sinh viên sắp tốt nghiệp năm nay tới gặp tôi một cách tách biệt và hỏi xin thư giới thiệu. Họ không biết rằng họ cả hai đã được phỏng vấn bởi cùng một công ti phần mềm. Mặc dầu cuộc phỏng vấn của họ đã diễn ra tốt nhưng chỉ có một vị trí mở ra và người quản lí thuê người là một trong những cựu sinh viên của tôi. Anh ấy vui mừng rằng cả hai người xin việc cũng là sinh viên của tôi cho nên anh ấy yêu cầu họ xin thư giới thiệu từ tôi. Điều đó đặt tôi vào tình thế khó khăn vì tôi biết anh ấy sẽ ra quyết định dựa trên giới thiệu của tôi.

Bob là một trong những sinh viên giỏi nhất trong lớp tôi và được điểm hàng đầu trong mọi bài thi. Anh ta là sinh viên thường tới lớp sớm và sẵn sàng học. Tuy nhiên anh ta chưa bao giờ hỏi câu hỏi trong lớp hay tìm kiếm giúp đỡ bên ngoài lớp. Anh ta là một sinh viên độc lập biết điều mình muốn, đưa nhiều nỗ lực vào học tập và hội tụ vào việc học riêng của mình. Anh ta hoà hợp tốt với những người khác trong tổ và dự án của tổ anh ta được hoàn thành với điểm cao nhất.

Jane cũng là một sinh viên giỏi mặc dầu cô ta không phải là giỏi nhất. Cô ta dự mọi lớp và ghi chép cẩn thận. Cô ta rất tích cực trong thảo luận lớp; cô ta bao giờ cũng hỏi các câu hỏi về điều cô ta không hiểu rõ. Các câu hỏi của cô ta đều có suy nghĩ vì chúng phản ánh hiểu biết của cô ta về tài liệu môn học. Cô ta cũng tìm kiếm giúp đỡ và thường tới văn phòng của tôi để hỏi thông tin thêm. Mặc dầu cô ta không phải là người lãnh đạo tổ nhưng cô ta làm việc chăm chỉ với tổ của mình để hoàn thành dự án của tổ.

Bạn nghĩ tôi nên giới thiệu ai? Sinh viên giỏi nhất hay sinh viên tốt?

Sau nhiều cân nhắc, tôi giới thiệu Jane; cho dù cô ấy không có điểm cao nhất trong lớp. Tôi nghĩ cô ấy sẽ làm tốt ở chỗ làm việc với kĩ năng cộng tác và việc học tích cực của cô ta. Tôi chắc chắn nhiều người trong các bạn có thể không đồng ý với tôi nhưng có nhiều điều trong tâm trí của giáo sư hơn là chỉ điểm tốt khi giới thiệu ai đó vào vị trí nào đó.

 

—English version—

 

Recommendation

Last week two students who are graduating this year came to see me separately and asked for a letter of recommendation. They did not know that they both had interviewed with the same software company. Although their interviews went well but there is only one position opening and the hiring manager was one of my former students. He was glad that both applicants were also my students so he asked them to get a recommendation from me. That put me in a difficult situation because I knew he will make decision based on my recommendation.

Bob was one of the best students in my class and got top score on all exams. He was the student who often came to class early and ready to learn. However he never asked questions in class or seek help outside of class. He was an independent student who knew what he wanted, put a lot of efforts in learning and focus on his own study. He got along well with others on his team and his team’s project completed with the highest score.

Jane was also a good student although she was not the best. She attended every class and took notes carefully. She was very active in class discussion; she always asked questions on what she did not understand well. Her questions were thoughtful as they reflected her understanding of the course material. She also seeks helps and often came to my office for additional information. Although she was not the leader of the team but she worked hard with her team to complete the team’s project.

Who do you think I should recommend? The best student or the good student?

After a lot of considerations, I recommended Jane; even she did not have the highest grade in class. I think she will do well in the workplace with her collaboration skills and active learning. I am sure many of you may not agree with me but there are more things on a professor’s minds than just good grade when recommend someone for a position.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3851 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.