Thực tập mùa hè

Khi hè tới gần, một sinh viên năm thứ hai hỏi tôi: “Khi chúng em đang tìm thực tập mùa hè, thầy có lời khuyên nào cho chúng em không? Chúng em phải tìm cái gì?”

 

Đáp: Thực tập mùa hè là một thoả thuận giữa một sinh viên và một công ti nơi sinh viên đồng ý làm việc trong một thời gian để thu lấy kinh nghiệm. Phần lớn việc thực tập cung cấp một khoản lương thấp hay đôi khi không trả tiền nhưng sinh viên thu được kinh nghiệm hữu ích liên quan tới lĩnh vực học tập của họ. Nhiều công ti coi thực tập là cách để quan sát sinh viên để xác định liệu họ có kĩ năng hay “khớp” với môi trường làm việc của họ không để cho họ có thể thuê sinh viên khi sinh viên tốt nghiệp.

Khi tìm chỗ thực tập sinh viên phải nghĩ về loại kinh nghiệm nào họ có thể thu được và nó giúp ích cho họ bao nhiêu trong việc làm tương lai. Điều này là quan trọng bởi vì họ nên tìm công ti mà họ muốn làm việc cho trong tương lai hay ít nhất công việc trong khu vực có liên quan tới lĩnh vực học tập của họ. Nhiều sinh viên phạm sai lầm rằng thực tập là cách để làm thêm tiền và lựa chọn thực tập dựa trên số tiền thay vì điều họ có thể học. Lời khuyên của tôi là không lựa chọn một cách ngẫu nhiên bất kì chỗ nào dễ vào hay công ti nào có thể trả cho bạn nhiều tiền hơn. Việc thực tập của bạn là một trong những kinh nghiệm học tập quan trọng nhất trong giáo dục của bạn, và bạn phải nghĩ một cách cẩn thận về loại việc nào bạn muốn có trong tương lai, và cố gắng tìm ra việc thực tập là tương tự nhiều nhất có thể được. Theo cách này bạn sẽ phát triển các kĩ năng mà sẽ là ưu thế lớn cho bạn một khi bạn bắt đầu tìm việc sau khi tốt nghiệp.

Đọc thêm  Kĩ năng chuyển đổi được

Bằng cách làm việc ở đó, bạn có thể tìm ra rằng bạn không thích loại việc làm đó nhiều như bạn tưởng. Trong trường hợp này bạn có thể nghĩ tới làm việc cho công ti khác trong tương lai. Nếu bạn không thích khu vực này chút nào, thế thì bạn khám phá ra điều này trước khi bạn bắt đầu làm việc. Khi bạn vẫn còn trong trường bạn có thể bắt đầu tìm các khả năng khác hay lĩnh vực có liên quan khác mà bạn quan tâm. Một điều quan trọng là bạn biết bạn phải mong đợi cái gì. Phải hiện thực về tình huống vì lí do chính của bạn mà bạn làm việc thực tập là để học và thu được kinh nghiệm. Bao giờ cũng nghiên cứu về công ti trước khi bạn bắt đầu làm việc, và thảo luận với người thuê người về loại hoạt động làm việc nào bạn sẽ có.

Đọc thêm  Cách thành công trong phỏng vấn việc làm

—-English version—-

Summer internship

As summer approach, a second year student asks me: “As we are looking for summer internship, do you have any advice for us? What should we be looking for?”

 

Answer: Summer internship is an agreement between a student and a company where student agrees to work for a period of time to gain experience. Most internships offer a low wage or sometime unpaid but students gain useful experience relating to their fields of study. Many companies consider internship as the way to observe students to determine if they have the skills or “Fit” their working environment so they may hire them when they graduate.

When looking for internship students should think about what kind of experience that they could get and how much does it help them in future employment. This is important because they should find company that they want to work for in the future or at least work in area that relates to their fields of study. Many students make mistake that internship as a way to make additional money and select internship based on the amount of money rather than what they could learn. My advice is do not just randomly select any place that is easy to get or company that may pay you more. Your internship is one of the most important learning experiences in your education, and you must think carefully about what kind of job you want to have in the future, and try to find an internship that is as similar as possible. This way you will develop skills that will be a big advantage for you once you start looking for a job after graduation.

Đọc thêm  Đặt mục đích học tập của bạn

By working there, you may find out that you do not like the kind of job as much as you thought. In this case you can think about working for different company in the future. If you do not like the area at all, then you discover this before you start working. While you are still in school you may start looking for other possibilities or other related fields that you are interested in. An important thing that will prevent you from any kind of disappointment during your internship is that you know what you should expect. Be realistic about the situation as your main reason that you are doing an internship is to learn and gain experience. Always research the company before you start working, and discuss with the hiring person on what kind of working activities you will have.

Nguồn: science-technology.vn/?p=105 (science-technology.vn)