Thực tập

Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm đượv việc làm vì họ không có kinh nghiệm.  Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc. Ngay cả sinh viên học bằng tiến sĩ người đã dành ra hơn 20 năm ở trường cũng hiếm khi làm việc và đó là lí do tại sao nhiều người thường bị thất bại trong thị trường việc làm cạnh tranh sau khi tốt nghiệp. Tương phản lại, phần lớn sinh viên Mĩ bắt đầu làm việc ở trường trung học, nhiều người làm việc kiểu bán thời khi họ đến trường và toàn thời vào mùa hè vì họ học để độc lập từ tuổi khá sớm. Phụ huynh châu Á không thích con cái họ làm việc, nhiều người biện luận rằng họ có thể làm được mọi việc để cho học sinh chỉ việc tới trường. Nhiều người bảo tôi rằng họ tiết kiệm tiền để cho con họ không phải kiếm tiền khi chúng ở trường. Tôi giải thích cho họ rằng thực tập KHÔNG là để kiếm tiền mà để có kinh nghiệm để cho chúng có thể đặt chiều hướng đúng cho nghề nghiệp của chúng. Khi sinh viên đại học Mĩ làm việc vào mùa hè, họ học nhiều về ‘cuộc sống làm việc” và hiểu kĩ năng nào được cần để cho khi họ trở về trường, họ tập trung vào phát triển những kĩ năng này cho nghề nghiệp của họ. Bằng việc có thực tập vào mùa hè, sinh viên có thể có được kinh nghiệm làm việc để cho khi tốt nghiệp họ có cơ hội tốt hơn tìm ra việc làm.

Nhiều sinh viên đại học bắt đầu trường học với “việc làm mơ ước” trong tâm trí. Một số là không hiện thực nhưng bằng việc có thực tập vào mùa hè, họ học được nhiều hơn về thị trường việc làm rồi thay đổi sự hội tụ của họ vào các lĩnh vực học tập hiện thực hơn cho nghề nghiệp của họ. Tôi thường khuyên sinh viên năm thứ nhất viết ra một danh sách các mối quan tâm riêng của họ, rồi gặp gỡ với các cố vấn nhà trường để tìm ra kiểu thực tập nào là sẵn có trong các khu vực đó. Khi họ biết nhiều hơn về các tuỳ chọn nghề nghiệp của mình, họ có thể làm những điều chỉnh hiện thực thích hợp. Vài năm trước, một sinh viên bảo tôi rằng mục đích của anh ta là thành ngôi sao điện ảnh vì anh ta thích diễn xuất và muốn làm việc trong công nghiệp điện ảnh. Đến hè anh ta tìm được việc làm trong công nghiệp điện ảnh, không phải như một diễn viên mà là một người dọn dẹp, lau và quét các bộ phim nhưng nó cũng cho phép anh ta học nhiều thêm về công nghiệp điện ảnh. Sau mùa hè đó, anh ta đã đổi lĩnh vực học tập từ sân khấu sang khoa học máy tính và cuối cùng đã có được việc làm tốt ở Microsoft, trong khi bạn anh ta tốt nghiệp Sân khấu vẫn còn thất nghiệp. Một diễn viên nổi tiếng có lần đã nói: “Trong hàng triệu sinh viên học sân khấu, chỉ mười người có được việc làm diễn xuất; nhưng với cả triệu diễn viên, chỉ một người có lúc trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng.” Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn đang mơ trở thành ngôi sao điện ảnh hay người mẫu thời trang mà không biết rằng đó là giấc mơ không hiện thực.

Đọc thêm  Nghề chăm sóc sức khoẻ

Ngày nay bản lí lịch của người tốt nghiệp đại học thường chứa một danh sách các môn học ở trường nhưng không có kinh nghiệm làm việc. Đó là lí do tại sao nhiều người gặp khó khăn tìm việc làm cho dù họ có đủ phẩm chất vì có những người khác với cùng phẩm chất nhưng họ có kinh nghiệm làm việc. Bằng việc có ít nhất một kì thực tập có thể giúp cho họ thu được kinh nghiệm trong khi vẫn ở trong trường và điều đó cho họ cái gì đó để đặt vào bản lí lịch. Thực tập là tương tự như một việc làm thực vì sinh viên học cách làm việc trong công nghiệp. Sinh viên có thể nhận được chút ít tiền hay thậm chí không có tiền chút nào, nhưng thực tập là về “đào tạo tại việc làm” nơi sinh viên có cơ hội thực hành và áp dụng điều họ đã học trong lớp học vào phát triển kĩ năng.

Thực ra, thực tập chưa bao giờ là về kiếm tiền nhưng là về làm ra kết nối để chuẩn bị cho nghề nghiệp của bạn. Không chỉ bạn biết ai đó trong công ti mà có thể thuê bạn về sau nhưng cũng còn biết vài người có thể cung cấp lời khuyên tốt hơn cho nghề nghiệp của bạn. Thực tập là chỗ tốt để áp dụng điều bạn biết và phát triển kĩ năng thực. Nếu bạn làm tốt, công ti của bạn có thể sẵn lòng viết cho bạn thư giới thiệu và giới thiệu bạn với những người khác trong công nghiệp. Hơn nữa, bạn của bạn trong công ti có thể là thầy kèm của bạn và là nguồn thông tin hữu dụng cho nghề nghiệp của bạn. Nếu bạn làm tốt trong thực tập, rất có thể là bạn sẽ tìm ra việc làm ở cùng công ti đó sau khi tốt nghiệp.

Đọc thêm  Năm đầu ở đại học

 

—English version—

 

Internship

When teaching in Asia, I often heard college graduates complained that they cannot get job because they do not have experience.  I was also surprised that many students go from high school to college without ever work. Even PhD degree students who spend more than 20 years in school also rarely work and that is why many often get lost in the competitive job market after graduated. In contrast most U.S students start to work in high school, many work part time when they go to school and full time in the summer as they learn to be independent at early age. Asian parents do not like their children to work, many argue that they can afford for their students to go to school. Several told me that they save enough money so their children do not have to earn money when they are in school. I explained to them that internship is NOT about making money but having experience so they can set the right direction for their career. When U.S. College students work in summer, they learn more about “working life” and understand what skills are needed so when they return to school, they focus on develop these skills for their career. By having an internship in the summer, students can get working experiences so when graduate they have better chance to find job.

Many college students start school with a “Dream job” in mind. Some are unrealistic but by having internship in the summer, they learn more about the job market then change their focus to more realistic fields of study for their career. I often advice first year students to write down a list of their own interests, then meet with school’s counselor to find out what types of internships are available in those areas. As they learn more about their career options, they can make appropriate realistic adjustments. Few years ago, a student told me that his goal is to be a movie star as he like acting and wanted to work in the movie industry. In the summer he found a job in the movies industry, not as an actor but a janitor, cleaning and sweeping movie set but it also allowed him to learn more about the movie industry. After that summer, he changed his field of study from drama to Computer Science and eventually gets a good job at Microsoft, when his friends who graduated in Drama were still unemployed. A famous actor once said: “For every million students in drama, only ten get an acting job; but for every million acting people, only one becomes famous movies star.” However, many students are still dreaming to become movie stars or fashion models without knowing that it is an unrealistic dream.

Đọc thêm  Khuyến khích hay Mong đợi

Today college graduates’ resume often contain a list of courses that they took in school but no work experience. That is why many have difficulty finding work even they are qualified because there are others with the same qualification but they have work experience. By having at least one internship can help them gain experience while still in school and it gives them something to put on their resume. An internship is similar to a real job as students learn how to work in the industry. Students may receive a little money or even no money at all, but internship is about “on-the-job training” where students have the opportunity to practice and apply what they are learned in the classroom to develop skills.

In fact, internship is never about making money but about making connections to prepare for your career. Not only you know someone in the company who may hire you later but also knowing several people who can offer better advices for your career. An internship is a great place to apply what you know and develop real skills. If you do well, your company may be willing to write you a recommendation letter and introduce you to other people in the industry. Furthermore, your friends in the company could be your mentors and useful source of information for your career. If you do well in internship, it is likely that you will find a job at the same company after graduation.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3525 (science-technology.vn)

Leave a Reply