Thuê người tốt nghiệp đại học

Hôm qua, James Cortina người quản lí cấp cao từ IBM tới thăm Carnegie Mellon. Chúng tôi cùng ăn trưa với nhau, và tôi hỏi anh ấy về nỗ lực tuyển người đại học. Anh ấy nói với tôi: “Về truyền thống, phần lớn các công ti đều tìm công nhân có kinh nghiệm vì họ không cần đào tạo những người này, nhưng đó là sai lầm. Tôi ưa thích thuê người tốt nghiệp đại học, dù có hay không có kinh nghiệm. Tại sao chúng tôi yêu cầu sinh viên phải có kinh nghiệm khi họ vẫn còn đang học trong trường? Thậm chí một số người có thể làm việc trong vài tháng mùa hè, nhưng điều đó không liên quan.”

Tôi ngạc nhiên: “Tại sao anh ưa thích thuê người tốt nghiệp đại học thậm chí không có kinh nghiệm?”

James giải thích: “Mọi người tốt nghiệp đều muốn có việc làm, cho nên họ sẽ cố gắng hết sức và làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Vì họ mới tốt nghiệp, họ hăng hái học nhiều để thành công. Họ sẵn lòng nhận “lương thấp hơn” công nhân có kinh nghiệm. Tôi không nói về “lương rất thấp,” nhưng với ít kinh nghiệm, những người tốt nghiệp này không đòi hỏi nhiều. Vì nó là việc làm của họ, anh có thể dạy họ gần như mọi thứ, và họ sẽ học nhanh.”

Tôi hỏi: “Nhưng sao không thuê công nhân có kinh nghiệm?”

James giải thích: “Khó đào tạo công nhân có kinh nghiệm, những người cũng có một số thói quen xấu. Khi phỏng vấn công nhân có kinh nghiệm, tôi bao giờ cũng hỏi họ tại sao họ bỏ việc của họ. Câu trả lời của họ thường biến thiên giữa họ không thích công ti của họ, hay họ muốn thay đổi nghề nghiệp. Sự kiện là một số người trong số họ bị đuổi hay không có kĩ năng mà công ti của họ cần, cho nên họ phải tìm việc làm khác. Nếu họ làm tốt và có việc làm tốt, không có lí do để đổi việc. Những người đổi việc cứ sau vài năm bao giờ cũng có vấn đề, và tôi không muốn đem vấn đề hay thói quen xấu tới công ti của tôi.”

Tôi bảo anh ấy: “Điều thú vị là nghe quan điểm của anh vì phần lớn các công ti đều tìm ai đó có kinh nghiệm.”

James cười: “Người mới tốt nghiệp thì tò mò về cách mọi thứ làm việc, và với việc học đại học của họ vẫn còn tươi trong tâm trí, họ sẽ hỏi làm sao và tại sao mọi sự làm việc và có thể tìm ra cách mới để cải tiến cách thức mà công ti vẫn làm kinh doanh. Phần lớn những người tốt nghiệp đều thoải mái với công nghệ mới trong khi công nhân có kinh nghiệm có xu hướng cẩn thận hơn và đôi khi thậm chí còn chống lại việc học điều mới. Nếu có những công nghệ mới nổi lên, việc thuê người mới tốt nghiệp sẽ làm cho anh có công nghệ mới và giúp công ti hiểu nhiều hơn về cách công nghệ mới làm việc. Người tốt nghiệp đại học có các cảnh quan khác về cuộc sống và thường có các ý tưởng phát kiến và tươi mới. Họ biết nhiều về xu hướng công nghệ hiện thời hơn những người khác điều sẽ giúp đưa các tư tưởng tươi mới vào trong công ti.”

Tôi hỏi: “Vậy đó là các lí do mà anh muốn thuê nhiều người tốt nghiệp hơn trong năm nay sao?”

James gật đầu: “Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới cạnh tranh điều yêu cầu công nhân làm việc chăm chỉ và đóng góp cho công ti. Phần lớn những người tốt nghiệp đều chưa có gia đình, họ không phải lo nghĩ về gia đình và những cam kết khác. Họ có thể làm việc nhiều giờ hàng tuần so với công nhân có kinh nghiệm người có cam kết gia đình và thường làm việc chỉ đủ hay cố về nhà sớm. Tôi muốn thuê nhiều người tốt nghiệp đại học hơn, nhiều nhất có thể được. Nhưng một mình việc có bằng cấp là không đủ. Người tốt nghiệp giỏi bao giờ cũng học những thứ mới bên ngoài các chương trình đào tạo trong trường để có tính cạnh tranh. Nếu anh thuê họ, anh có thể thu được nhiều hơn nhiều.”

 

—English version—

 

Hiring college graduates

Yesterday, James Cortina a senior manager from IBM came to visit Carnegie Mellon. We had lunch together, and I asked him about his college recruiting effort. He told me: “Traditionally, most companies are looking for experienced workers because they do not need to train them, but that is a mistake. I prefer hiring college graduates, with or without experience. Why do we require students to have experience when they are still studying in school? Even some may work for a few months in the summer, but that is irrelevant.”

I am surprised: “Why are you prefer to hire college graduates even without experience?

James explained: “All graduates want to have a job, so they will try to do their best and work harder than others. Since they just graduate, they are eager to learn more to succeed. They are willing to get a “lower salary” than experienced workers. I am not talking about “Very low salary, ” but with little to no experience, these graduates do not demand a lot. Since it is their first job, you can teach them almost anything, and they will learn fast.”

I asked: “But why not hire experienced workers?”

James explained: “It is difficult to train experienced workers who also have some bad habits. When interview experienced workers, I always ask them why do they want to leave their job. Their answer often varies between they do not like their company, or they want a career change. The fact is some of them get fired or do not have the skills that their company needs, so they have to find another job. If they do well and have a good job, there is no reason to change job. People who change job every few years, always have problems, and I do not want to bring problems or bad habits to my company. ”

I told him: “That is Interesting to hear your view because most companies are looking for someone with experience.”

James laughed: “New graduates are curious about how things work, and with their university studies still fresh in their minds, they will questioning how and why things work and may find a new way to improve the way company does business. Most graduates are more comfortable with newer technology when experienced workers tend to be more careful and sometimes even resist to learn new things. If there are new technologies emerge, hiring new graduates will get you the new technology knowledge and help the company to understand more about how the new technology work. College graduates have different perspectives on life and often have innovative and fresh ideas. They know more about current technology trends than others which will help to inject fresh ideas into the company.”

I asked: “So those are the reasons you want to hire more graduates this year?”

James nodded: “Today we are living in a competitive world which requires workers to work hard and contribute to the company. Most graduates are single; they do not have to worried about family and other commitments. They can work long hours per week as compared to experienced workers who have the family commitment and often work just enough or try to leave early to go home. I would like to hire more college graduates, as many as possible. But having a degree alone is not enough. The best graduates always learn new things beyond their curriculum in school to be competitive. If you hire them, you can get much more.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=5235 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.