Categories
HỌC

Tiêu chuẩn ISO 14000 là gì?

ISO 14000 là gì?

Năm 1993, Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) bắt đầu xây dựng một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về Quản lý môi trường gọi là ISO 14000. Bộ tiêu chuẩn này gồm 3 nhóm chính:

  1. Nhóm kiểm toán và đánh giá môi trường.
  2. Nhóm hỗ trợ hướng về sản phẩm.
  3. Nhóm hệ thống quản lý môi trường.

Phạm vi áp dụng ISO 14000:

  • Tất cả các doanh nghiệp.
  • Các khu vực như dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm, khách sạn, xuất nhập khẩu, buôn bán, phân phối, lưu kho, vận tải hàng hoá, khai thác.
  • Các cơ quan như trường học, các cơ quan chính phủ và các tổ hợp quân sự.
  • Cho đến nay, rất nhiều nước trên thế giới đã áp dụng các tiêu chuẩn trong bộ ISO 14000.