Categories
HỌC

Tiểu luận quản trị dự án Cô Phan Thị Thu Hương UEH So sánh sự khác nhau giữa PMBOK 4 và PMBOK 5 K22 Đêm 3

Tiểu luận quản trị dự án Cô Phan Thị Thu Hương UEH So sánh sự khác nhau giữa PMBOK 4 và PMBOK 5 K22 Đêm 3

(The Difference betweent PMBOK 4 and PMBOK 5)

Cao học UEH K22 Đêm 3

Download Link: Here (Tiếng Anh)

Download Link: Tiếng Việt