Categories
IT LÀM

Tìm hiểu về Callback function trong Javascript / NodeJS

Nếu bạn không có kinh nghiệm nhiều trong sử dụng Javascript bạn có thể học jQuery với một số hiểu biết cơ bản về CSS hay HTML. Nhưng về căn bản bạn có thể ko hiểu cách chúng hoạt động thế nào trong lời gọi hàm của jQuery.

Callback function (Hàm gọi lại) được xem như một đoạn mã thực thi truyền vào 1 hàm như 1 tham số.

$('#element').fadeIn('slow', function() {
    // callback function
});

Ở hàm trên chtr sẽ thực hiện hàm fadeIn() trước khi thực hiện đoạn mã trong callback function.

Cách viết callback function (Khai báo và sử dụng):

function mySandwich(param1, param2, callback) {
    alert('Started eating my sandwich.\n\nIt has: ' + param1 + ', ' + param2);
    callback();
}

mySandwich('ham', 'cheese', function() {
    alert('Finished eating my sandwich.');
});

Ở ví dụ này sử dụng callback function (Đây gọi là cơ chế non-blocking, bất đồng bộ).

Lợi thế việc sử dụng hàm callback này là khi hàm chính hoạt động (begin) sẽ gọi hàm callback. Trong thực tế với các thao tác bất đồng bộ có thể hàm callback được thực hiện xong trước khi hàm chính chạy.

Tham khảo thêm: http://www.impressivewebs.com/callback-functions-javascript/