Tìm việc làm

Một sinh viên viết cho tôi: “Em đã tốt nghiệp với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) ba năm trước đây nhưng do có người ốm trong gia đình em nên em quyết định ở nhà để chăm sóc bà em. Từ năm ngoái, em bắt đầu tìm công việc nhưng không thể tìm được việc nào. Cho dù em đã có vài cuộc phỏng vấn nhưng những công ti này đã hỏi em về hai năm vắng bóng, dường như em lười và đã không muốn làm việc sau khi tốt nghiệp. Em đã giải thích cho họ về tình trạng của em nhưng dường như họ không tin em. Làm sao em có thể tránh được lỗ hổng ba năm này?”

 

Đáp: Tìm việc sau một thời gian vắng mặt lâu là khó. Mọi người đều tự hỏi liệu bạn có nghiêm chỉnh về công việc hay không. Một số có thể hoài nghi liệu bạn thậm chí có kĩ năng hiện thời hay không, vì bạn có thể không nhớ được điều bạn đã học trong trường vài năm trước. Ngày nay MBA không còn là bằng cấp mong muốn nữa do kết quả của cuộc khủng hoảng tài chính. Có nhiều người thất nghiệp có bằng MBA và có kinh nghiệm cho nên bạn ở vào thế rất bất lợi. Dường như là bạn đang tích cực tìm công việc và có ít cuộc phỏng vấn nhưng điều đó sẽ là gay go vì bạn phải cạnh tranh với nhiều người cũng muốn có việc làm.

Để cải thiện cơ may của bạn kiếm được việc làm tốt hơn, bạn phải chỉ ra rằng bạn nghiêm chỉnh, có khả năng bằng việc theo đuổi công việc xác định trong khu vực nào đó. Điều đó nghĩa là bạn phải có cái gì đó mà không nhiều người có để chữa cho sự vắng mặt lâu của bạn. Lời khuyên của tôi là trở lại trường, học thêm vài môn học về máy tính để tạo dựng lại kĩ năng của bạn và tập trung vào việc làm trong công nghiệp phần mềm. Việc tổ hợp các kĩ năng kĩ thuật và MBA của bạn sẽ cho bạn cơ hội tốt hơn để cạnh tranh vì ngành công nghiệp này vẫn đang thuê người. Khi câu hỏi về hai năm không làm việc của bạn tới, bạn có thể bảo vệ bằng việc nói rằng bạn đã đăng tuyển vào trường để học về công việc tính toán phụ thêm cho tri thức kinh doanh của bạn. Nó có thể giải quyết bất kì mối quan tâm tiềm năng nào mà công ti có thể có liên quan tới năng lực của bạn. Trở về trường cũng chứng tỏ rằng bạn không “lười” và rằng bạn có thể lại gia nhập vào công việc.

Đọc thêm  Lĩnh vực học tập tốt nhất cho phụ nữ

Học các môn trong khu vực kĩ thuật cũng là điểm mạnh vì bạn có cả tri thức kinh doanh và tri thức kĩ thuật. Với những thay đổi trong công nghiệp công nghệ thông tin, các công ti sẽ đánh giá cao điểm mạnh đó vì nhiều công ti đang chuyển vào tính toán mây và tự động hoá, họ cần người có tổ hợp các kĩ năng kinh doanh và kĩ thuật để giải quyết với khách hàng và nhà cung cấp.

Bằng việc trở lại trường, bạn có thể giải thích rõ ràng tại sao bạn đã không làm việc trong hai năm qua, sau khi tốt nghiệp. Điều này bao gồm cả việc được viết vào bản lí lịch của bạn bằng việc bổ sung số môn kĩ thuật mà bạn đã học hay thậm chí bằng cấp mới bạn có thể có và điều đó có thể làm thay đổi từ bất lợi sang có lợi. Người chủ lao động sẽ bị ấn tượng rằng sau khi hoàn thành MBA, bạn trở lại trường và thu được bằng khác trong máy tính hay học các kĩ năng phụ thêm  điều sẽ phân biệt bạn với những người khác.

Đọc thêm  Người học cả đời

 

—-English version—-

 

Looking for job

A student wrote to me: “I graduated with a Master of Business Administration (MBA) three years ago but due to an illness in my family I decided to stay home to take care of my grandmother. Since last year, I started to look for work but could not find any. Even I had few interviews but these companies questioned my two years of absence as if I was lazy and did not want to work after graduation. I have explained to them about my situation but it seemed they did not believe me. How can I avoid this three years gap?”

Answer: Looking for work after a lengthy absence is difficult. People wonder whether you are serious about work or not. Some may doubt whether you even have the current skills as you may not remember what you have learned in school few years ago. Today MBA is no longer a desirable degree anymore as the result of the financial crisis. There are many unemployed people with MBA degree and experience so you are in a very disadvantage position. It seems that you are actively looking for work and have few interviews but it would be tough as you have to compete with many people who also want a job.

Đọc thêm  Thói quen học tập

To improve your chance of getting a better job, you must show that you are serious, capable by pursuing a specific work in certain area. It means you must have something not many people have to remedial your long absence. My recommendation is to return to school, take a few courses in computer to rebuild your skills and focus on jobs in the software industry. A combination of technical skills and your MBA would give you a better chance to compete since this industry is still hiring. When the question about your two years of not working come up, you can defend by saying that you were enrolling in school to learn about computing work in addition to your business knowledge. It may resolve any potential concern a company may have had regarding your capabilities. Returning to school also demonstrates that you are not “Lazy” and that you can reengage aggressively at work.

Taking on coursework in technical area is also a strength as you have both business knowledge and technical skills. With the changes in the Information technology industry, companies will value that strength as more companies are moving to cloud computing and automation, they need people with a combination of business and technical skills to deal with customers and suppliers.

By returning to school, you could clearly explain why you were not working in the past two years after graduated. This includes being written on your resume by adding the number of technical courses that you have taken or even a new degree that you may have and it may change from a disadvantage to an advantage. An employer would be impressed that after finish a MBA, you return to school and get another degree in computer or learning additional skills that will distinguish you from others.

Nguồn: science-technology.vn/?p=495 (science-technology.vn)