Tìm việc làm

Một người viết cho tôi: “Em tốt nghiệp bốn năm trước những vẫn thất nghiệp. Bằng của em là vô giá trị, và giáo dục đại học của em không giúp em được chút nào. Hiện thời, em vẫn ở cùng bố mẹ và vẫn biết rằng họ thất vọng về em, nhưng em không biết phải làm gì với cuộc đời em. Em cảm thấy khổ sở và cay đắng về bản thân em. Em đã đọc blog của thầy về lời khuyên nghề nghiệp, nhưng không biết cách bắt đầu. Xin thầy lời khuyên.”

 

Tôi đã viết cho bạn đó một email cá nhân nhưng muốn chia sẻ với các bạn về cách nhìn của tôi về tình huống này. Trong nhiều năm, tôi đã viết nhiều bài báo cung cấp lời khuyên nghề nghiệp, nhưng chúng chỉ giúp ích nếu người đọc chúng làm cái gì đó về nó. Điều đó có nghĩa là họ có thể dùng lời khuyên của tôi như hướng dẫn và lấy hành động để cải tiến nghề nghiệp của họ. Điều bản chất là họ phải thiết lập chiều hướng nghề nghiệp và làm cái gì đó để đạt tới nó, một mình việc đọc không giúp gì. Không ai có thể sống cuộc sống của mình chỉ bằng việc đọc lời khuyên nghề nghiệp và hi vọng. Điều bản chất là làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn thoát ra khỏi nhà của bố mẹ bạn và là độc lập.

Đọc thêm  Sao lãng

Bạn không thể tiếp tục ở nhà với bố mẹ bạn và cảm thấy cay đắng về bản thân bạn. Bạn có thể theo lời khuyên trên blog của tôi để tìm việc làm, bất kì việc làm nào, bất kể liệu nó có phù hợp với giáo dục của bạn hay không. Điều bạn cần là dũng cảm đi làm vì bạn có khả năng làm cái gì đó, và với chút ít may mắn, và sức mạnh không từ bỏ, bạn sẽ có việc làm. Nó có thể không phải là điều bạn muốn, nhưng ít nhất bạn sẽ có việc làm điều giúp cho bạn thu lấy tự tin và cảm thấy có giá trị. Tôi biết rằng tìm việc làm là KHÓ, nhưng nó không phải là không thể được.

Vấn đề là bạn vẫn còn thất nghiệp trong nhiều năm có lẽ là do tính không quyết định của bạn. Có thể bạn không sẵn lòng làm bất kì việc làm nào mà không khớp với bằng cấp của bạn hay nghề nghiệp điển hình cho người tốt nghiệp đại học. Ngày nay qui trình “bằng cấp-tới-nghề nghiệp” không còn có tác dụng nữa. Bạn phải học thích nghi với môi trường thay đổi, với thị trường việc làm bằng việc đổi ý của bạn. Khi bạn đi làm việc, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rằng bạn là người có hữu ích và qua thời gian, bạn sẽ tìm ra đam mê mới của bạn.

Đọc thêm  Chuẩn bị cho tương lai của bạn

 

—English version—

 

Finding a job

A person wrote to me: “I graduated four years ago but still unemployed. My degree is worthless, and my college education did not help me at all. Currently, I still stay with my parents knowing that they are disappointed with me, but I do not know what to do with my life. I feel miserable and bitter about myself. I have read your blog on career advice, but do not know how to start. Please advise.”

 

I wrote back to him in a personal email but want to share with you about my view on this situation. For many years, I have written many articles offering career advice, but they only help if people who read them do something about it. That means they can use my advice as a guide and take action to improve their career. It is essential that they must set a career direction and do something to achieve it, reading alone does not help. No one can live their lives just by reading career advice and hope. It is essential to work hard if you want to get out of your parents’ house and be independent.

Đọc thêm  Việc làm với toàn cầu

You cannot continue to stay home with your parents and feel bitter about yourself. You may follow advice on my blog to find a job, any job, regardless whether it suits your education or not. What you need is to bravely go to work as you are capable of doing something, and with a little bit of luck, and the power not to give up, you will get a job. It may not be what you want, but at least you will get a job that helps you to gain confidence and feel valuable. I know that finding job is HARD, but it is not impossible.

The problem that you stay unemployed for many years is probably due to your indecisive. Maybe you are unwilling to settle for any job that does not fit your degree or a typical career for a college graduate. Today the “degree to-career” process does not work anymore. You must learn to adapt to the changing environment, to the job market by changing your mind. When you go to work, you will feel more comfortable that you are a productive person and overtimes, you will find your new passions.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5626 (science-technology.vn)

Leave a Reply