Tổ tốt

Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên đại học, năm người chúng em đã làm việc cùng nhau vì chúng em đều ở cùng trường trung học. Chúng em học cùng nhau, chơi cùng nhau, giúp lẫn nhau, và hỗ trợ cho nhau. Chúng em có là tổ tốt không? Điều đó có nghĩa là chúng em có làm việc tổ không?”

 

Đáp: Làm việc cùng nhau và hỗ trợ cho nhau sẽ làm cho năm người các bạn thành một nhóm nhưng không là một tổ. Một tổ tốt thường được tạo nên từ những người có kĩ năng khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Từng thành viên thêm cái gì đó vào nhóm như kĩ năng học tập, kiểu nhân cách, tri thức và khu vực quan tâm. Tổ tốt đã biết đánh giá sự khác biệt trong các thành viên tổ. Tổ tốt cũng chia sẻ cùng viễn kiến và mục đích và những điều này thực sự xác định ra tổ. Không có viễn kiến và mục đích chung thì không phải là tổ mà chỉ là nhóm. Khi các thành viên tổ hợp cùng nhau, họ hội tụ vào việc có được cái gì đó được thực hiện để đạt tới mục đích chung.

Đọc thêm  Cách có việc làm ở Google

Tôi đã thấy nhiều sinh viên tụ lại với nhau theo cùng ý tưởng về làm cái gì đó nhưng chưa bao giờ trở thành tổ. Họ có xung đột về ý kiến, luận cứ và nỗ lực không phối hợp được. Điều này là vì tổ đã không phát triển tập các qui tắc hay hướng dẫn để cai quản cách họ làm việc cùng nhau. Nếu bạn muốn tổ của bạn đạt tới mục đích chung của nó, tổ phải thiết lập ngay từ đầu tập các qui tắc nơi mọi người phải đồng ý tuân theo. Chẳng hạn tổ đặt ra thời gian để học cùng nhau vào lúc đó tất cả các thành viên đều phải tới. Bất kì ai bỏ lỡ hai hay ba cuộc họp mà không có lí do chính đáng đều sẽ bị loại ra khỏi tổ. Nếu một thành viên mà không nghiêm chỉnh thì người đó không nên ở trong tổ.

Tổ là khác với nhóm làm việc. Nhóm làm việc là một số người tới cùng nhau để chia sẻ ý tưởng, so sánh vở ghi bài hay nêu ra gợi ý để giúp cho nhau. Họ không có qui tắc hay cam kết và thường kéo dài trong một thời kì ngắn. Thỉnh thoảng những từ như “tổ,” “làm việc tổ” bị dùng một cách bất cẩn. Nếu bạn muốn hình thành một tổ, phải chắc bạn có viễn kiến chung, mục đích chung, và qui tắc chung.

Đọc thêm  Tìm việc làm chiến lược

 

—-English version—-

 

A good team

A student wrote to me: “As college students, five of us have worked together since we were in high school. We study together, play together, help each other, and support each other. Are we a good team? Does it means we have teamwork?

Answer: To work together and support each other will make five of you into a group but not a team. A good team is often made up of people with different but complimentary skills. Each team member adds something to the group such as study skills, personality types, knowledge and areas of interest. A good team has learned to value the differences among team members. A good team also shares the same vision and goals and these things really define a team. Without a shared vision and goals it is not a team but only a group. When the team members get together, they focus on getting something done to achieve the shared goals.

Đọc thêm  Học cả đời

I have seen many students get together with the idea of doing something but never become a team. They had conflicts of opinion, arguments and uncoordinated efforts. This is because the team has not developed a set rules or guidelines to govern how they work together. If you want your team to achieve its shared goals, the team must establish at the beginning a set of rules where everyone must agree to follow. For example the team sets a time to study together when all members must come. Anyone who missed two or three meetings without good reason should be eliminated from the team. If a member is not serious then he or she should not be on the team.

A team is different from a work group. A work group is a number of people who get together to share ideas, compare notes or make suggestions to help each other. They do not have rules or commitment and usually last for a short period of time. Sometime words such as “teams,” “teamwork,” are used carelessly. If you want to form a team, make sure you have shared vision, shared goals, and shared rules.

Nguồn: science-technology.vn/?p=652 (science-technology.vn)