Tổng hợp Đề cương ôn thi của Đêm 1 k18 và chia sẻ của Cô Quý với lớp Đêm 9

 1. Định nghĩa các thuật ngữ liên quan đến NC và PPKH.
 2. Mô tả sự khác nhau giữa NC thực nghiệm và phi thực nghiệm.
 3. Phân biệt NC cơ bản và NC ứng dụng.
 4. Mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc
 5. Thế nào là một giả thuyết tốt?
 6. Kỹ thuật chọn mẫu xác suất và phi xác suất
 7. Lấy mẫu, cỡ mẫu, và sai số mẫu, khi nào sử dụng phương pháp lấy mẫu nào
 8. Các loại thang đo: phân biệt rõ
 9. Quá trình thu thập dữ liệu
 10. Sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và định lượng, khi nào sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng
 11. Cách viết đề cương nghiên cứu: quan trọng, Cô nói xem lại đề cương nghiên cứu mà các nhóm đã làm.
 12. Nghiên cứu lý thuyết: viết gì trong phần nghiên cứu lý thuyết: như các khái niệm liên quan đến đề tài, các nghiên cứu trước, mối quan hệ giữa các khái niệm, các nghiên cứu với đề tài…
 13. Cách đánh giá một bài báo khoa học.

_ Theo như Cô Quý nói thì mỗi nhóm phải xem lại đề cương nhóm mình đã làm để hiểu rõ từng chi tiết. Học theo cách hiểu. Vì vậy, mỗi nhóm phải hết sức chú ý về đề cương của mỗi nhóm, và yêu cầu mỗi thành viên phải hiểu rõ để làm bài tốt.

_ Cô ra đề đóng, và mỗi lớp sẽ có 1 dạng đề khác nhau.

1 thought on “Tổng hợp Đề cương ôn thi của Đêm 1 k18 và chia sẻ của Cô Quý với lớp Đêm 9”

Comments are closed.