Categories
HỌC

Tổng hợp đề thi Quản Trị Chất lượng cao học kinh tế UEH – Cô Ngô Thị Ánh

Tổng hợp đề thi Quản Trị Chất lượng cao học kinh tế UEH – Cô Ngô Thị Ánh

ĐỀ 1:

CHỌN MỘT TRONG HAI CÂU SAU:

câu 1: trình bày ngắn gọn về 6 sgma, những thuận lợi và khó khăn của dn việt nam khi áp dụng 6 sigma và đưa ra các biện pháp giải quyết khó khăn này

Câu 2: Các anh/chị hiểu như thế nào về chi phí liên quan đến chất lượng của một tố chức? Hãy trình bày các yếu tố của chi phí chất lượng – lấy ví dụ cụ thể tại đơn vị anh chị đang công tác. Các biện pháp để giảm các chi phí đó?

ĐỀ 2:

Chọn một trong 2 câu

Câu 1:

Anh chị trình bày tóm tắt một phương thức quản lý chất lượng nên được áp dụng tại một tổ chức mà anh chị đang công tác. Tác dụng và khó khăn khi áp dúng phương thức đó tại đơn vị anh chị đang công tác. Nêu biện pháp đề xuất của anh chị.

Câu 2:

Chi phí chất lượng là gì? Mối quan hệ chi phí chất lượng và chất lượng trong tổ chức. Hãy nhận diện các loại chi phí chất lượng tại tổ chức mà anh chị công tác. Đề xuất để giảm chi phí chất lượng cho tổ chức?

ĐỀ 3:

Đề thi K19 Đêm2. Thời gian: 60 phút. Học viên được sử dụng tài liệu

Câu 1: Anh/Chị hãy trình bày vắn tắt về ISO9000. Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9000 trong các doanh nghiệp Việt Nam? Hãy đề xuất một số biện pháp cần thiết.

Câu 2: Anh/Chị hãy trình bày vắn tắt một kỹ thuật quản lý chất lượng đã được(hoặc sẽ được hoặc nếu được) áp dụng trong đơn vị của Anh/Chị. Cho biết tác dụng của kỹ thuật này và những khó khăn khi áp dụng trong đơn vị của Anh/Chị. Hãy đề xuất một số biện pháp cần thiết.

ĐỀ 4:

 

Xem thêm:

  1. Giải đề thi Quản trị chất lượng: http://vneconomics.com/tong-hop-bai-giai-de-thi-quan-tri-chat-luong-cao-hoc-kinh-te-cac-nam-update-2013/
  2. Tổng hợp tiểu luận quản trị chất lượng Đêm 3 K22: http://vneconomics.com/tong-hop-tieu-luan-quan-tri-chat-luong-cao-hoc-co-ngo-thi-anh/
  3. Đề thi quản trị chất lượng lớp Đêm 3 K22: Đề thi quản trị chất lượng Khóa K22 D3 – MBA UEH

1 reply on “Tổng hợp đề thi Quản Trị Chất lượng cao học kinh tế UEH – Cô Ngô Thị Ánh”

Đề Đêm 3 K22

Các anh/chị hiểu như thế nào về chi phí liên quan đến chất lượng của một tố chức? Hãy trình bày các yếu tố của chi phí chất lượng – lấy ví dụ cụ thể tại đơn vị anh chị đang công tác. Các biện pháp để giảm các chi phí đó?

Anh/Chị hãy trình bày vắn tắt về ISO9000. Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9000 trong các doanh nghiệp Việt Nam? Hãy đề xuất một số biện pháp cần thiết.