Tổng hợp giải đề thi cuối kỳ quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Updated 2014

Thi môn FM cô Quý mỗi học viên được chuẩn bị 1 tờ giấy A4 viết tay. Vì lợi ích của tôi và các khóa sau tôi xin thống kê lại và giải các đề thi của Cô Võ Thị Quý mà tôi biết được.

Bài 1: Đề thi FM lần 2 K21 – 2đ

Quan sát suất sinh lợi của cổ phiếu X, Y như sau:

Giả sử suất phi rủi ro thị trường là 6%; phần bù thị trường 5%

a/ Hệ số rủi ro Beta của mỗi cổ phiếu X, Y là bao nhiêu?

b/ Suất sinh lợi yêu cầu của X, Y là bao nhiêu?

c/ Suất sinh lợi yêu cầu của 80% cổ phiếu X, 20% cổ phiếu Y là bao nhiêu?

d/ Nếu suất sinh lợi kỳ vọng của X là 22%, cp X được đánh giá thấp hay cao?

Bài giải:

a/ Muốn tính beta của mỗi loại cổ phiếu ta áp dụng công thức sau:

beta =Cov(Ri; Rm)/ (SDm)^2 (Hệ số biến thiên giữa cổ phiếu X và thị trường chia cho độ lệch chuẩn của thị trường bình phương).

Trong đó:

Cov(Ri; Rm) = XichMa(ri – rtbi)(rm-rtbm) / (n-1)

Ta có:

rtbX = 8

rtbY = 5.4

rtbM = 5.2

Cov(rX; rM) = 645/4=161.25

Cov(rY; rM) = 311.6/4=77.9

Tính độ lệch chuẩn của M

SD^2m = XichMa (ri-rtb)/(n-1)= 119.7

=>betaX = Cov(rX, rM)/SD^2m = 161.25 / 119.7 = 1.3471

=> betaY = Cov(rY, rM)/SD^2m = 77.9/119.7 = 0.6508

b. Tính suất sinh lợi của mỗi cổ phiếu X, Y

Áp dụng công thức rs = rRF + RPm*beta

ta có rsX = 0.06 + 0.05*1.3471 = 12.74%

rsY = 0.06 + 0.05*0.6508 = 9.25%

c. Đầu tư 80% X và 20% Y, hỏi suất sinh lợi là bao nhiêu?

pX = 0.8; pY=0.2

ta có beta = 0.8*1.3471 + 0.2*0.6508 = 1.2078

Vậy suất sinh lợi rs = 0.06 + 0.05*1.2078 = 12.04%

d/ Suất sinh lợi kỳ vọng của X là 22% > rs

=> cp X được định giá dưới giá trị của nó bởi vì suất sinh lợi mong đợi vượt xa suất sinh lợi yêu cầu của cổ đông.

 Bài 2: Bài tập 15.6 sách quản trị tài chính

Cty tăng 150 triệu vốn nợ để mua lại cổ phiếu của cty. Sau khi mua giá trị cp 7,5$. Trước khi tái cấu trúc vốn Kevin có 60 triệu cổ phiếu, hỏi số lượng cổ phiếu sau khi tái cấu trúc vốn là bao nhiêu?

Bài giải:

Số lượng cổ phiếu còn lại là: 60 triệu – 150/7.5 = 40 triệu cổ phiếu.

Bài 3: theo hình

Bài giải:

a/ giá trị ròng = Tổng tài sản – Nợ phải trả = Vốn cổ phàn thường = 19000

b/ BVPS = Giá trị ròng / số cổ phiếu thường = 19000/500.000 = 0.038

c/ NI=5610 => EPS=?

EPS = NI/n0 = 5610/500.000 = 11.22K

d/ P/E=12 => P =P/E*EPS = 12 * 11.22 = 134.64

e/ giá trị ròng = 50.000 – 20.000 = 30.000

Mỗi cp nhận lại: 30.000.000.000/500.000 = 60.000

BONUS: GIẢI ĐỀ THI CUỐI KỲ CÔ VÕ THỊ QUÝ (ĐỀ NÀY CỰC KHÓ)