Categories
HỌC

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH NHỊ BIẾN

Các loại test cho mối quan hệ giữa 2 biến chỉ danh (định danh), 2 biến thứ tự, 2 biến metric (khoảng hay tỉ lệ).
Lưu ý các phương pháp: Chi – Square Test, tương quan Spearman, tương quan Pearson, hồi quy…