Tổng hợp tiểu luận lập kế hoạch marketing cao học – Thầy Đinh Công Tiến – Buổi 2

Tham khảo thêm buổi 1: https://vneconomics.com/tong-hop-tieu-luan-lap-ke-hoach-marketing-thay-dinh-cong-tien-buoi-1/

Sau đây là slide và bài word buổi 2:

  1. Lập kế hoạch marketing cho kem đánh răng P/S: Mirror 1 | Mirror 2
  2. Lập kế hoạch marketing cho kem đánh răng Close-up: Slide | Word
  3. Lập kế hoạch marketing cho cà phê G7: Mirror 1Mirror 2
  4. Lập kế hoạch marketing cho sữa tươi TH True Milk: Mirror 1: Slide & Word | Mirror 2: Slide & Word
  5. Học về xây dựng Marketing Online miễn phí: Click Here | Thông tin khóa học

Nguồn: Lớp Đêm 3 K22 Nghề Nghiệp

[email protected]il.com

1 thought on “Tổng hợp tiểu luận lập kế hoạch marketing cao học – Thầy Đinh Công Tiến – Buổi 2”

Comments are closed.