Categories
HỌC

Tổng hợp tiểu luận quản trị nguồn nhân lực K22 Đêm 3 – Cô Trần Kim Dung

  1. HRM1 – Phân tích và thiết kế công việc
  2. HRM2 – Tuyển dụng nguồn nhân lực
  3. HRM3 – Đào tạo và phát triển
  4. HRM4 – Đánh giá kết quả nhân viên
  5. HRM5 – KPI và BSC
  6. HRM6 – Trả lương
  7. HRM7 – Thiết kế bảng lương
  8. HRM8 – Hoạch định nguồn nhân lực

UEH K22 Đêm 3

[email protected]