Categories
HỌC

TỔNG QUÁT VỀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

– Dữ liệu được thu thập dạng định tính (thể hiện bằng lời nói, màu sắc, tranh ảnh… chứ ko phải bằng số)
– Tạo cơ sở, thông tin tiền đề cho nghiên cứu định lượng
– Thích hợp cho giai đoạn nghiên cứu khám phá
– Một số phương pháp thực hiện: phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, case study…