Categories
HỌC

TỔNG QUÁT VỀ PHÂN TÍCH ĐA BIẾN

Phân tích phụ thuộc:
– Xác định được biến nào là phụ thuộc, biến nào là độc lập
– Bao gồm các phương pháp: phân tích hồi quy đa biến, ANOVA, Conjoint, Discriminant, Canonical analysis…

Phân tích tương tác:
– Không xác định trước biến nào là phụ thuộc, biến nào là độc lập, chủ yếu là tìm kiếm các mô thức tương quan.
– Bao gồm các phương pháp: Factor analaysis, Cluster, Multi-dimensional Scaling…

(Lưu ý: phân tích đa biến giúp giải quyết nhiều bài toán phức tạp. Tuy nhiên, mỗi phương pháp phân tích đa biến đều dựa trên 1 số giả thiết (ngầm) -> cần phải thận trọng)

ref: MBABKHCM