Từ đại học tới chỗ làm việc

Là sinh viên đại học, bạn chịu trách nhiệm DUY NHẤT cho bản thân bạn. Bạn có thể ngủ muộn, bỏ lớp, hay tới muộn, điều đó là tuỳ ở bạn. Cho dù có các bài kiểm tra, bạn vẫn tìm được cớ bằng việc nói với giáo sư rằng bạn ốm cho nên bạn có thể làm bài kiểm tra vào thời gian sau. Nhưng khi bạn đi làm, bạn có giờ làm việc nghiêm ngặt mà bạn phải tuân theo, và không có cớ để bỏ việc hay ngủ muộn. Mọi thứ bạn làm ở công việc đều bị người khác theo dõi. Khi họ yêu cầu bạn làm cái gì đó, bạn phải làm điều đó, nếu không bạn có thể không có việc làm.

Là sinh viên đại học, bạn phụ thuộc phần lớn vào hỗ trợ của gia đình bạn. Nhưng khi bạn đi làm, bạn phải độc lập vì bạn bây giờ đang tự hỗ trợ cho bạn. Bạn sẽ thấy rằng lương mức vào nghề có thể không cho phép bạn làm bất kì cái gì bạn muốn làm như bạn đã hi vọng nó sẽ vậy. Bạn bây giờ khám phá ra thực tại đó của cuộc sống làm việc mà gia đình bạn đã bảo vệ cho bạn trong nhiều năm.

Là sinh viên đại học, bạn tin thế giới là đơn giản như trắng và đen, và mọi giải pháp đều hoặc đúng hoặc sai. Nhưng khi bạn đi làm, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống làm việc không giống như trong đại học vì quyết định thế giới thực là phức tạp hơn điều đó nhiều lắm.

Là sinh viên đại học, nếu bạn không hoà hợp được với sinh viên khác, bạn có thể bỏ qua người đó. Nhưng khi bạn đi làm, bạn không làm việc một mình mà như một phần của một tổ. Điều bạn làm ảnh hưởng tới người khác và điều họ làm cũng ảnh hưởng tới bạn. Nếu bạn không thích các thành viên tổ của bạn, bạn không thể bỏ họ được mà phải làm việc cùng họ, mặc cho cách bạn cảm nhận về họ. Nếu bạn không thể làm được điều đó, bạn có thể không có khả năng giữ được việc làm của bạn lâu.

Là sinh viên đại học, bạn học và thi đỗ kì thi và từ lớp này lên lớp khác. Hiệu năng của bạn xác định ra tiến bộ của bạn. Nhưng khi bạn đi làm, thăng tiến không bao giờ là tự động vì nó KHÔNG dựa trên hiệu năng của bạn, mà dựa trên các yếu tố khác mà bạn thậm chí có thể không biết.

Là sinh viên đại học, bạn nghĩ bạn biết nhiều thứ. Bạn có thể nói về chúng với bạn bè bạn. Bạn có thể “nổi tiếng” trong trường vì tài năng của bạn. Nhưng khi bạn đi làm, bạn chẳng biết gì về công ti hay doanh nghiệp. “Tri thức lí thuyết” của bạn thậm chí không thể áp dụng được cho việc làm của bạn. Không ai biết bạn hay chăm nom về tài năng của bạn.  Cho dù bạn là sinh viên hàng đầu trong lớp của bạn, nhưng có hàng trăm sinh viên hàng đầu khác trong lớp của họ ở trong cùng công ti nữa. Là một công nhân mới được thuê vào công ti, bạn có thể ở dưới đáy của nhóm này.

Là sinh viên đại học, bạn học về trung thực, toàn vẹn, và từ bi. Nhưng khi bạn đi làm, bạn phải GIỮ mọi nguyên tắc đó, và KHÔNG BAO GIỜ thoả hiệp. Sau rốt, bạn là người có giáo dục có trách nhiệm cho công việc của bạn, cho gia đình bạn và cho xã hội của bạn. Bạn là tương lai của đất nước bạn, bạn không nên đáng giá thấp bản thân bạn vì với những người như bạn đất nước của bạn chắc chắn sẽ mạnh mẽ và thịnh vượng.

 

—English version—

 

From college to the work place

As a college student, you are responsible ONLY to yourself. You may sleep late, skip class, or come late, it is up to you. Even there are tests, you still find an excuse by telling the professor that you are sick so you can do the test at a later time. But when you go to work, you have a strict working hour that you must follow, and no excuse for skipping work or sleep late. Everything you do at work is being watched by others. when they ask you to do something, you should do that, else you may not have a job.

As a college student, you depend mostly on your family’s support. But when you go to work, you must be independent since you are now self-supporting. You will find that an entry-level salary may not allow you to do whatever you want as you hoped it would. You are now discovering the realities of the working life that your family has protected you for many years.

As a college student, you believe the world is as simple as back or white, and all solutions are either right or wrong. But when you go to work, you will find that working life is not like in college because the real-world decision is much more complex than that.

As a college student, if you do not get along with another student, you can ignore him or her. But when you go to work, you do not work alone but part of a team. What you do affects others and what they do also affect you. If you do not like your team members, you cannot ignore them but must work with them, despite how you feel about them. If you cannot do that, you may not be able to keep your job for long.

As a college student, you study and pass exams and go from one level to another. Your performance determines your advancement. But when you go to work, advancement is never automatic as it is NOT based on your performance, but on other factors that you may not even know.

As a college student, you think you know many things. You can talk about them with your friends. You may be “famous” in the school because of your talent. But when you go to work, you know nothing about the company or the business. Your “theoretical knowledge” may not even be applicable to your job. No one knows you or cares about your talent.  Even if you are the top student in your class, but there are hundreds of top students in their class working in the company too. As a newly hired worker in the company, you may be at the bottom of the group.

As a college student, you learn about honesty, integrity, and compassion. But when you go to work, you must KEEP all of that principles, and NEVER compromise. After all, you are an educated person with responsibility for your work, to your family and to your society. You are the future of your country, you should not underestimate yourselves because of people like you your country will surely be strong and prosperous.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5995 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.