Tương lai của giáo dục: viễn cảnh cá nhân

Một cô giáo viết cho tôi: “Dễ nói về nhu cầu cải tiến hệ thống giáo dục, nhưng khó thay đổi nếu chúng tôi không biết nó có thể là gì. Viễn kiến của thầy về giáo dục trong tương lai là gì? Xin thầy lời khuyên.”

Tôi viết cho cô ấy: “Tôi chắc chắn hệ thống giáo dục trong tương lai sẽ khác với ngày nay. Khi công nghệ thay đổi, nhiều thứ sẽ thay đổi, và giáo dục không phải là ngoại lệ. Nó thay đổi nhiều chừng nào? Nó thay đổi nhanh chừng nào? Nó có vẻ thế nào trong mười năm hay hai mươi năm nữa kể từ nay là tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Có nhiều ý tưởng khác nhau về giáo dục của tương lai sẽ là gì. Nhưng tôi muốn thấy điều đó:

“Mọi học sinh trung học đều nhận được hướng dẫn đúng về cơ hội nghề nghiệp từ lớp 10 và lập kế hoạch nghề nghiệp của họ tương ứng trước khi vào đại học. Khi họ vào đại học, tất cả họ đều có bản kế hoạch hay bản lộ trình nghề nghiệp được viết rõ làm chi tiết mọi môn học mà họ phải học để đáp ứng cho nhu cầu nghề nghiệp mà họ đã chọn. Bản lộ trình nghề nghiệp của họ là danh sách các tri thức và kĩ năng, được phát triển bởi cả hệ thống giáo dục và công nghiệp mà mọi người tốt nghiệp đều phải có để có được việc làm trong công nghiệp. Bản lộ trình xác định rõ ràng các kĩ năng và hiệu năng mà học sinh phải đạt tới.”

“Mọi hướng dẫn dạy học đều được ghi video và được đặt trực tuyến để phù hợp với số lớn học sinh. Học sinh sống ở những chỗ khác nhau, từ các thành phố lớn tới các thôn làng nhỏ, đều có thể học từ cùng các giáo sư vì họ có thể xem bài giảng trực tuyến. Nhưng họ phải tới lớp để làm việc trong các tổ và tham gia vào thảo luận trên lớp dưới hướng dẫn và huấn luyện của thầy giáo có đủ phẩm chất.”

“Mọi tài liệu đào tạo đều được chuẩn hoá để đảm bảo chất lượng của hệ thống giáo dục. Tài liệu dạy học và các chỉ dẫn liên tục được cải tiến dựa trên phần mềm thu thập hiệu năng của học sinh trong lớp. Mọi dữ liệu và thông tin giáo dục đều được thu thập, phân tích và tóm tắt thành “bảng điều khiển” cung cấp cho cả người quản trị nhà trường và phụ huynh trên cơ sở hàng tháng để họ có thể theo dõi dấu vết tiến bộ.”

“Mọi học sinh đều làm việc trong tổ để phát triển tri thức và kĩ năng của họ. Chương trình đào tạo trong lớp được tổ chức thành nhiều mô đun. Từng mô đun đều hội tụ vào tri thức hay kĩ năng đặc thù mà học sinh phải học. Học sinh sẽ có khả năng nhận diện, giải thích, sử dụng, phân tích, đánh giá và tổng hợp tri thức và phát triển các kĩ năng mà họ có thể dùng. Từng mô đun sẽ được tổ chức và làm dễ dàng cho học sinh học từ sai lầm của họ. Học sinh sẽ nhận ra rằng việc phạm sai lầm là một phần của quá trình học tập, không phải là thất bại. Từng mô đun đều tương đương với các tín chỉ nào đó. Khi học sinh tích luỹ đủ tín chỉ, họ sẽ tốt nghiệp.”

“Mọi phòng học đều được thiết kế để là chỗ mà học sinh học cộng tác và làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề dưới sự giám sát của thầy giáo có phẩm chất người trông nom việc học của họ và đánh giá hiệu năng của họ. Trong suốt thời gian ở đại học, học sinh sẽ có nhiều cơ hội đi thăm chỗ sử dụng lao động nơi họ gặp các nhà chuyên nghiệp đang làm việc ở đó. Qua hướng dẫn đúng, các cuộc đối thoại, và quan sát, học sinh có thể phát triển “cái nhìn sâu” vào lĩnh vực học tập của họ và nghề nghiệp tương lai.”

“Mọi học sinh sẽ dành quãng một phần ba thời gian giáo dục của họ để làm việc như thực tập hay học nghề trong công nghiệp để học nhiều hơn về nghề nghiệp của họ từ quan điểm thực hành, không chỉ lí thuyết. Tri thức và kĩ năng của họ trong thời gian này sẽ được đánh giá bởi các huấn luyện viên công nghiệp, người cũng đang làm việc cùng các thầy giáo nhà trường để đảm bảo rằng học sinh sẽ có kĩ năng được cần khi họ tốt nghiệp. Dữ liệu hiệu năng của học sinh trong thời gian này cũng sẽ được thu thập và phân tích cho việc cải tiến thêm bởi hệ thống giáo dục.”

“Mọi học sinh đều coi giáo dục trong trường chỉ là một phần của quá trình học tập của họ. Việc học sẽ tiếp tục trong cuộc đời làm việc của họ. Mọi học sinh sẽ phát triển thái độ học cả đời.”

Tất nhiên đây là ước muốn của tôi về hệ thống giáo dục tương lai có thể là gì. Tôi chắc có các chi tiết cần được thảo ra thêm. Nhưng tôi dành điều đó cho nhiều người trong các bạn thêm vào cách nhìn của các bạn và các chi tiết. Tôi hi vọng rằng bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta có thể giúp cải tiến hệ thống giáo dục của chúng ta cho thế hệ tương lai và cho tương lại của xã hội của chúng ta.

 

—English version—

 

The future of education: a personal perspective

A teacher wrote to me: “It is easy to talk about the need to improve the education system, but it is difficult to change if we do not know what it could be. What is your vision of the education in the future? Please advise.”

I wrote to her: “I am sure the education system in the future will be different from today. When technology changes, many things will change, and education is not the exception. How much does it change? How fast does it change? How does it look ten years or twenty years from nowis depending on many factors. There are many different ideas about what the education of the future will be. But I would like to see that:

“All high school students receive proper guidance about career opportunities since the 10th grade and plan their career accordingly before going to college. When they go to university, all of them have a well-written career plan or roadmap that details all the courses that they must take to meet the needs of the career that they selected. Their career roadmap is a list of knowledge and skills, developed by both the education system and the industry that all graduates must possess to get a job in the industry. The roadmap clearly defines the skills and performance that students must achieve.”

“All teaching instructions are videotaped and placed online to accommodate a large number of students. Students who live in different places, from big cities to small villages, can still learn from the same professors as they can watch the lectures online. But they must come to class to work in teams and participate in the class discussion under the guidance and coaching of qualified teachers.”

“All training materials are standardized to ensure the quality of the education system. The teaching materials and instructions are continuously improved based on software that collects students’ performance in classes. All education data and information are collected, analyzed, and summarized into a “dashboard” provide to both school administrators and parents on a monthly basis so they can track progress.”

“All students are working in a team to develop their knowledge and skills. The class curriculum is organized into several modules. Each module focuses on a particular knowledge or skill that students must learn. Students will be able to identify, explain, employ, analyze, evaluate, and synthesize knowledge and develop skills that they can use. Each module will be organized and make it easy for students to learn from their mistakes. Students will recognize that making a mistake is a part of the learning process, not a failure. Each module is equal to some credits. As students accumulate enough credits, they will graduate.”

“All classrooms are designed to be places where students learn to collaborate and to work together to solve problems under the supervision of qualified teachers who oversee their learning and assess their performance. Throughout the time in college, students will have many chances to visit the place of employment where they meet professionals who work there. Via proper guidances, conversations, and observations, students can develop an “insight” into their fields of study and future career.”

“All students will spend about a third of their education time working as interns or apprentices in the industry to learn more about their career from the practical point of view, not just theories. Their knowledge and skills during this time will be evaluated by industry coaches who are also working with school teachers to ensure that students will have the skills needed when they graduate. Students’ performance data during this time will also be collected and analyzed for further improvement by the education system.”

“All students consider education in school is only a part of their learning process. Learning will continue into their working lives. All students will develop a lifelong learning attitude.”

Of course. These are my wishes of what the future education system might be. I am sure there are details to be worked out. But I will leave it for many of you to add your views and the details. I hope that by working together, we can help improve our education system for future generation and the future of our society.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5237 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.