Vấn đề trí tuệ nhân tạo

Vài ngày trước đây, tôi nhận được một email mà một sinh viên viết: “Em lo nghĩ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiếp quản việc làm của con người. Cái gì sẽ xảy ra tiếp đây? Mọi người có tận hưởng cuộc sống được không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Mặc dầu trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhiều thứ, nó chưa thể thay thế con người được. Ngày nay ứng dụng của AI vào robotics và tự động hoá đã trở thành điều thông thường trong nhiều cơ xưởng, nhưng họ vẫn cần người kiểm soát và giám sát các hoạt động tự động hoá. Nhiều báo chí cảnh báo rằng trong vòng mười năm, trên năm mươi phần trăm công việc được làm bởi con người sẽ được làm bởi robots và nhiều người sẽ mất việc làm. Nhưng ít người chú ý tới các tin tức khác rằng số công nhân làm việc ở cơ xưởng xây dựng robots đã tăng tới 200,000 trong năm 2015 và sẽ tăng thậm chí thêm nữa tới nửa triệu người trong vài năm tới. Một người quản lí giải thích: “Robots có thể làm được nhiều việc nhưng không thể xây dựng dược robot khác, chúng không thể tự sản sinh bản thân chúng. Có nhu cầu cao về những người có tri thức robotics người có thể thiết kế và xây dựng robots. Ngày nay kĩ nghệ Robotics là “lĩnh vực nóng” với nhu cầu rất cao.”

Theo báo Asahi Shimbun, công ti Nissan Motor đã dùng robots trong hàng thập kỉ, nhưng đầu tư vào tự động hoá đã dẫn tới nhiều việc làm hơn, không ít đi. Việc lắp ráp ô tô ở Nhật Bản bây giờ trộn lẫn con người và robots làm việc bên cạnh nhau nơi robots làm việc nặng, còn công nhân kiểm soát robots dùng máy tính. Nissan đã đầu tư hàng triệu đô la vào các dây chuyền lắp ráp mới dùng robots, nhưng họ cũng phải thuê người thêm để quản lí các robots này. Một người quản lí Nhật Bản giải thích: “Chúng tôi đào tạo lại công nhân dây chuyền từ việc dùng cơ bắp của họ sang dùng não của họ.”

Một số người lạc quan tin rằng tiến bộ trong công nghệ robotics sẽ cho phép nhiều thời gian giải trí hơn cho mọi người, nhưng nó chỉ là “suy nghĩ ao ước” vì sẽ có nhiều việc làm hơn, nhiều vấn đề hơn cần được giải quyết và nhiều điều hơn để làm vì xã hội trở nên phức tạp hơn và thế giới sẽ nhiều tính cạnh tranh hơn. Tự động hoá đang làm thay đổi nhiều công việc, nhưng nó cũng yêu cầu công nhân mới với tri thức và kĩ năng tiên tiến điều có nghĩa là mọi người sẽ phải được đào tạo lại cho việc làm mới. Tuy nhiên, vì thế giới của tương lai sẽ không như cũ, sẽ có kẽ hở rộng hơn giữa công nhân có kĩ năng và công nhân không kĩ năng, những người có giáo dục cao và người có giáo dục ít hơn và giữa hai loại người có việc làm và không việc làm.

Đây là những vấn đề mà sẽ cần được giải quyết BÂY GIỜ trước khi nó tạo ra thảm hoạ cho các nước không thể bắt kịp. Tiến bộ trong công nghê sẽ đẩy ngày càng nhiều công ti sang tự động hoá thay vì dùng công nhân lao động vì robots có thể đem tới lợi nhuận cao hơn nhiều cho họ. Điều quan trọng cho mọi người hiểu xu hướng này và có hành động đúng để thu nhận tri thức mới, hay học kĩ năng mới để học có thể vẫn còn được sử dụng làm việc. Đặc biệt các sinh viên vẫn đang học theo cách ghi nhớ cũ để đỗ các ki kiểm tra nhưng không chú ý tơi việc thu nhận kĩ năng mới. Không có giáo dục đúng, họ sẽ bị bỏ lại sau và chịu đựng hậu quả của thất nghiệp mà không có tương lai.

 

—English version—

 

Artificial Intelligence issues

A few days ago, I received an email where a student wrote: “I am worried If artificial Intelligence (AI) is taking over people’s job. What will happen next? Do people just enjoy life? Please advise.”

 

Answer: Although artificial Intelligence (AI) is changing many things, it cannot replace people yet. Today the application of AI to robotics and automation have become a common thing in many factories, but they still need people to control and monitor automation activities. Many newspapers warned that within ten years, over fifty percent of works done by human will be done by robots and many people will lose jobs. But few people would pay attention to another news that the number of workers who employ at factories that build robots has risen to 200,000 in 2015 and will rise even further to about half million in the next few years. One manager explained: “Robots can do a lot of works but cannot build another robot, they cannot reproduce themselves. There is high demand for people with robotics knowledge who can design and build robots. Today Robotics engineering is a “hot field” with very high demand.”

According to the Asahi Shimbun newspaper, Nissan Motor company had use robots for decades, but investment in automation has led to more jobs, not less. Car assembly in Japan is now a mixture of people and robots working side by side where robots do the heavy works, and workers control robots using computers. Nissan has invested millions of dollars into new assembly lines that use robots, but they also have to hire additional people to manage these robots. A Japanese manager explained: “We re-train assembly workers from using their muscles to use their brains.”

Some optimistic people believe that advancing in robotics technology would allow more leisure time for people, but it is just “wishful thinking” because there will be more works, more issues to solved and more things to do as the society get more complicated and the world will get more competitive. Automation is changing many works, but it also requires new workers with advanced knowledge and skills which mean people will have to be retrained for the new jobs. However, as the world of the future will not be the same, there will be wider gaps between the skilled workers and unskilled workers, the highly educated and the lesser educated, and between those with and without jobs.

These are issues that will need to be solved NOW before it creates disaster to countries that cannot keep up. Advances in technology will push more and more companies to automate instead of using labor workers because robots can bring in much higher profit for them. It is important for people to understand this trend and take proper actions to acquire new knowledge, or learning new skills so they can remain employed. Especially students who are still learning the old way of memorization to pass tests but not paying attention to acquire new skills. Without proper education, they will be left behind and suffer the consequence of unemployed with no future.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5188 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.