Vấn đề với công ti khởi nghiệp công nghệ

Mùa hè năm ngoái khi dạy ở châu Á, tôi nghe nhiều sinh viên phàn nàn về các hội thảo công ti khởi nghiệp mà họ trả tiền để tham dự. Tôi biết nhiều sinh viên muốn là nhà doanh nghiệp và bắt đầu công ti của họ, nhưng tôi đã báo trước họ phải cần thận về một số “đào tạo công ti khởi nghiệp” hiện đang lan rộng nhanh chóng ở nhiều nước châu Á.

Tôi đã khuyên: “Tôi mừng là nhiều người trong các bạn mơ ước bắt đầu công ti của bạn, nhưng mơ ước của bạn có thể là ác mộng nếu bạn không cẩn thận. Có các đào tạo về công ti khởi nghiệp tốt và nhiều đào tạo xấu nữa. Một số người dạy “công ti khởi nghiệp” làm cho nó có vẻ dễ dàng thế để được giầu bởi vì họ đang làm giầu trên tiền của bạn. Họ tạo ra các lớp đào tạo xây dựng trên nhiệt tình và xúc động của bạn; họ làm cho bạn cảm thấy rằng bạn có thể làm được điều đó với những khuyến khích nào đó nhưng sự kiện là khởi nghiệp không đơn giản thế. Nếu nó là dễ dàng, thì thế giới có thể có hàng triệu công ti khởi nghiệp và hàng nghìn “Bill Gates.” Sự thực là KHÔNG phải mọi người đều có thể trở thành nhà doanh nghiệp được. Nếu bạn không có kĩ năng công nghệ mạnh, bạn sẽ không thành công. Có khả năng viết mã không đủ tư cách cho bạn bắt đầu công ti.  Có khả năng xây dựng website không có nghĩa là công ti khởi nghiệp của bạn sẽ trở thành Amazon hay Alibaba tiếp. Trong những năm 1990, nhiều người đã tin rằng mọi điều họ cần là kĩ năng công nghệ rồi họ có thể bắt đầu một “công ti .com” và làm ra nhiều tiền. Nhiều người vay mượn tiền bạc từ bố mẹ để xây dựng giấc mơ của họ, nhưng mơ của họ trở thành ác mộng khi “dot-com” sập đổ, và tiền của họ bay đi như khói. Ngày nay, công nghệ đang thay đổi nhanh và trở nên phức tạp hơn; bạn cần tri thức kĩ thuật mạnh để tạo ra công nghệ “đột phá”. Lời khuyên của tôi là ở trong trường và học nhiều nhất bạn có thể học được. Bạn còn trẻ, đừng vội bỏ trường để là “Bill Gates” hay “Steve Jobs.” Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, công ti khởi nghiệp của bạn phải tạo ra công nghệ “đột phá” mà có thể làm cho công ti của bạn đi lên mức tiếp, nhưng bạn không thể làm được điều đó nếu kĩ năng kĩ thuật của bạn không đủ tốt.”

“Tôi tin giáo dục đại học tốt là nền tảng bản chất cho khởi nghiệp vì, không có nó, bạn sẽ không đi xa. Đừng nhìn vào ngoại lệ như Zuckerberg, Jobs, và Gates và tưởng bạn có thể giống họ. Họ thành công vì họ có nhiều người có kĩ năng cao làm việc cho họ, và họ cũng rất may mắn. Đừng nhìn vào ngoại lệ và nghĩ bạn có thể làm cùng điều đó; việc đó là ngu xuẩn. Điều quan trọng bạn cần bây giờ là học cả công nghệ VÀ doanh nghiệp. Trước khi bắt đầu bất kì cái gì, bạn phải biết cách làm ra tiền. Không có lí do để bắt đầu công ti và mất tiền. Bạn cần biết ai có thể là khách hàng của bạn. Nếu bạn không chắc họ là ai thì làm sao bạn làm ra tiền được?  Cho dù bạn có thể nhận diện ra khách hàng nhưng bạn có biết họ muốn gì không? Vấn đề gì họ cần giải quyết và bạn có thể giải quyết được nó không? Chỉ nếu bạn biết họ muốn gì và cung cấp nó cho họ, không phải cho vài người, mà cho nhiều khách hàng, thì bạn mới có thể bắt đầu công ti được.”

“Khi bắt đầu một công ti, bạn cần biết khách hàng là ai và họ sẵn lòng trả bao nhiêu tiền cho sản phẩm của bạn? Bạn phải ước lượng bạn có thể làm được bao nhiêu tiền mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm. Công ti khởi nghiệp của bạn sẽ có chi phí nữa, từ thuê văn phòng, mua trang thiết bị tới trả lương cho những người làm việc cho bạn. Để sinh lời được, bạn cần làm ra đủ tiền để trả mọi chi phí của bạn, nếu không bạn sẽ mất tiền. Làm ra tiền là yếu tố quan trọng nhất của công ti khởi nghiệp, không phải là ý tưởng hay sản phẩm. Đừng nghe những người bảo bạn rằng ý tưởng của bạn là vô cùng to lớn. Ý tưởng không làm ra tiền, nhưng sản phẩm có làm ra tiền, và bạn phải có sản phẩm mà khách hàng sẵn sàng trả tiền.  Trước khi bán sản phẩm bạn cần tiền để tạo ra nó. Cho dù nó là sản phẩm phần mềm; bạn vẫn cần thời gian và nỗ lực để phát triển nó và thời gian là tiền bạc nữa. Vì lí do đó, bạn phải tính toán bạn cần bao nhiêu thời gian để xây dựng sản phẩm. Vấn đề là chọn lựa của bạn giữa bắt đầu một công ti và làm việc cho một công ti. Nếu phải mất một năm để phát triển sản phẩm, bạn có thể làm được bao nhiêu tiền trong một năm bằng làm việc cho một công ti?”

“Khi đi tới khởi nghiệp, có yếu tố khác còn quan trọng hơn thời gian và nỗ lực: đó là rủi ro. Nếu bạn hiểu rằng trên 90% công ti khởi nghiệp thất bại liệu bạn có vẫn còn muốn lấy cơ hội đó không? Khi mọi người đều biết về mọi rủi ro, bao nhiêu người vẫn còn muốn làm điều đó? Làm việc cho một công ti có an toàn hơn nhiều so với bắt đầu một công ti? Tôi không muốn thuyết phục bạn KHÔNG làm công ti khởi nghiệp, nhưng tôi muốn bạn biết rằng chừng nào bạn chưa sẵn lòng nhận rủi ro, bạn KHÔNG nên bắt đầu công ti. Đừng để bất kì ai thuyết phục bạn rằng công ti khởi nghiệp sẽ tạo ra khác biệt. Đừng để bất kì ai thuyết phục bạn rằng với đào tạo nào đó bạn có thể là nhà doanh nghiệp. Chúng ta hãy hiện thực: Công ti khởi nghiệp yêu cầu nhiều kĩ năng, quyết tâm, nỗ lực và may mắn. VÀ bạn phải nghĩ cẩn thận trước khi đi vào trong cuộc phiêu lưu này. Lời khuyên của tôi: Kết thúc trường trước, kiếm việc làm tốt, tiết kiệm tiền rồi làm công ti khởi nghiệp bất kì lúc nào bạn có thể trả lời được những câu hỏi trên. Nhớ rằng công ti khởi nghiệp có thể đợi nhưng giáo dục của bạn thì không thể đợi được.”

—English version—

 

Issues with technology startup

Last summer when teaching in Asia, I heard several students complained about the startup workshops that they paid to attend. I know many students want to be entrepreneurs and start their company, but I cautioned them about some “startups training” that are spreading rapidly in many Asian countries.

I advised: “ I am glad that many of you dream to start your company, but your dream could become a nightmare if you are not careful. There are good startup training and many bad ones too. Some people who teach “startup” make it look so easy to get rich because they are getting rich on your money. They create training classes that build on your enthusiasm and emotion; they make you feel that you can do that with some encouragements but the fact is startup is not that simple. If it is easy, then the world could have millions of startups and thousands of “Bill Gates.” The truth is NOT  everybody can become an entrepreneur. If you do not have strong technology skills, you will not succeed. Be able to write codes does not qualify you to start a company.  Be able to build a website does not mean your startup will become the next Amazon or Alibaba. In the 1990s, many people believed that all they need was technology skills then they can start a “dot com company” and make a lot of money. Many borrowed money from parents to build their dream, but their dream became a nightmare when the “dot-com” crashed, and their money went up in smoke. Today, technology is changing fast and getting more complicated; you need strong technical knowledge to create “breakthrough”  technology. My advice is to stay in school and learn as much as you can. You are young, do not hurry to quit school to be “Bill Gates” or “Steve Jobs.” In today’s competitive market, your startup must create “breakthrough” technology that could take your company to the next level, but you cannot do that if your technical skills are not good enough.”

“I believe a good college education is an essential foundation for entrepreneurship because, without it, you will not go far. Do not look at the exception like Zuckerberg, Jobs, and Gates and think you could be like them. They were successful because they had many highly skilled people worked for them, and they were very lucky. Do not look at the exception and think you could do the same; that is foolish. The important thing you need now is to learn both technology AND business. Before even start anything, you must know how to make money. There is no reason to start a company and lose money. You need to know who could be your customers. If you are not sure who they are then how do you make money?  Even you can identify the customers but do you know what do they want? What problem that they need to solve and can you solve it? Only if you know what they want and provide it to them, not for a few, but a lot of customers, then you could start a company.”

“When starting a company, you need to know who the customers are and how much they are willing to pay for your product? You must estimate how much money you can make each week, each month and each year. Your startup will have costs too, from renting an office, buying equipment, to paying salaries to people who work for you. To be profitable, you need to make enough money to cover all your costs, else you lose money. To make money is the most important factor of startup, not the idea or the product. Do not listen to people who tell you that your idea is fantastic. The idea does not make money, but the product does, and you must have a product that customers are willing to pay.  Before selling a product you need money to produce it. Even it is a software product; you still need time and efforts to develop it and time is money too. For that reason, you must calculate how much time you need to build the product. The issue is your choice between starting a company and working for a company. If it takes one year to develop a product, how much could you make in one year by working for a company?”

“When it comes to entrepreneurship, there is another factor that is more important than time and effort: It is risk. If you understand that over 90% of startup failed would you still want to take that chance? When people know about all the risks, how many are still wanting to do that? Is it much safer to work for a company than starting a company? I do not want to convince you NOT to do a startup, but I want you to know that unless you are willing to take the risks, you should NOT start a company. Do not let anyone convince you that startup is an easy way to get rich. Do not let anyone convince you that your enthusiasm will make a difference. Do not let anyone to convince you that with some training you can be an entrepreneur. Let us be realistic: Startup requires a lot of skills, determination, effort, and luck. AND you must think carefully before entering into this adventure. My advice: Finish school first, get a good job, save money then do startup whenever you can answer above questions. Remember that startup can wait but your education cannot.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=5075 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *