Vấn đề với đại học không được công nhận

Vài tuần trước, một sinh viên tới văn phòng của tôi. Anh ấy không phải là sinh viên Carnegie Mellon nhưng đã học một trường khác ở New York. Anh ấy nói: “Em đã gửi cho thầy một email nhiều tuần trước, thầy đã trả lời em và đã sửa nó rồi đưa lên blog của thầy. Em là người học khoa học máy tính nhưng không thể tìm được việc làm, mặc dầu đã làm nhiều đơn xin việc làm mà không nhận được phỏng vấn nào.” Tôi nhớ email này, và sau khi trả lời anh ấy, tôi đã đưa nó lên blog khoa học và công nghệ với tiêu đề: “Tìm việc làm.” Anh ấy bảo tôi: “Bố mẹ em đã chi nhiều tiền cho em sang Mĩ học máy tính vì mọi người đều nói em có thể làm được nhiều tiền.”

Tất nhiên, khoa học máy tính và công nghệ thông tin là các nghề “Nóng”. Và mọi năm, hàng nghìn sinh viên quốc tế tới học ở Mĩ với giấc mơ có được việc làm tốt và kiếm được nhiều tiền. Đó là lí do tại sao khoa học máy tính và kĩ nghệ phần mềm là các lĩnh vực học tập phổ biến nhất ở các đại học Mĩ những ngày này. Nhưng không phải mọi trường đều là hợp pháp trong thị trường việc làm. Có những đại học “mở như doanh nghiệp vì lợi nhuận” nhưng không nhận được sự công nhận. Lí do cho anh ấy không kiếm được đề nghị việc làm nào là vì anh ấy đã vào học tại một trong những trường đó. Vấn đề theo đuổi bằng cấp từ một đại học không được công nhận là nó sẽ ảnh hưởng tới những cơ hội làm việc tương lai của bạn. Phần lớn các công ti ở Mĩ sẽ không thuê người tốt nghiệp nếu bằng cấp họ có được cấp bởi một đại học không được công nhận. Các đại học không được công nhân không có cùng chuẩn và chính sách giáo dục như các trường được công nhận, và họ vận hành để cung cấp thu nhập cho người chủ. Học tại trường đại học không được công nhận là dễ dàng vì phẩm chất duy nhất là khả năng của bạn để trả học phí. Nhiều trường cũng cấp cả học bổng để mồi chài sinh viên vì họ cần nhiều sinh viên làm cho lợi nhuận cao hơn. Nếu bạn “Google” các bằng cấp giả hay các đại học không được công nhận bạn có thể thấy hàng nghìn trường này, nơi bán các bằng giả với giá nào đó.

Vì những sinh viên tới từ các nước khác không biết về những kiểu “bất lương” này. Nhiều người rơi vào thành nạn nhân của thực hành vô đạo đức này. Trong vài năm qua, đã có hàng trăm “đại học rởm” mở kinh doanh ở Mĩ. Họ thuê toà nhà, thuê một số giáo sư, thiết lập websites để quảng cáo với hứa hẹn to tát, và cho học bổng, rồi cấp bằng cho sinh viên có thể đảm đương được việc trả tiền. Ngay cả chính phủ Mĩ cũng đã cố gắng đóng cửa họ, nhưng có nhiều trường quá, và không thể nào loại bỏ được kiểu “bất lương” này. Vì nạn nhân của họ phần lớn là người nước ngoài, cảnh sát thường bỏ qua họ chừng nào chưa có phàn nàn nào đó. Phần lớn các đại học hợp pháp đều không chấp nhận các bằng cấp hay việc chuyển tín chỉ từ một trường không được công nhận, cho nên thời gian và nỗ lực bạn dành cho các trường “giả” này là phí hoài. Sinh viên nhận được bằng từ một trường không được công nhận và cố theo đuổi bằng cấp khác tại trường được công nhận sẽ không được chấp nhận.

Đọc thêm  Bằng cấp và kĩ năng

Sinh viên này nói với tôi: “Em đã không biết về trường của em không được công nhận. Họ đã nhận em và cho em học bổng. Em chỉ trả một khoản tiền nhỏ để tham dự vì họ cung cấp các chương trình bằng cấp cấp tốc, thay vì học bốn năm để có bằng cử nhân, em có thể có được bằng trong không đầy ba năm. Bây giờ em không biết làm gì. Em có bằng mà không được coi là “hợp pháp” và không có việc làm và không có tương lai. Sau khi nhận được email của thầy, em đã tới gặp thầy và hi vọng rằng thầy có thể giúp được. Em không biết nói sao vói bố mẹ em bây giờ vì họ có mong đợi lớn vào giáo dục của em.”

Tôi giải thích cho anh ấy rằng tôi không thể giúp gì được cho anh ấy. Điều tốt nhất anh ấy có thể làm là, nói sự thật cho bố mẹ mình về tình huống này. Vì anh ấy đã tốt nghiệp, anh ấy có thời gian rất ngắn ở lại Mĩ, vì anh ấy phải về nhà. Tuy nhiên anh ấy có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình, để cho những người khác sẽ không phạm phải cùng sai lầm. Sau một số thảo luận, anh ấy đồng ý rằng tôi có thể chia sẻ câu chuyện của anh ấy trên blog của tôi.

Trong nhiều năm viết về công nghệ và giáo dục trên Facebook và Blog, tôi đã nhận được nhiều email từ các phụ huynh và sinh viên hỏi xin lời khuyên từ tôi về việc chọn lĩnh vực học tập. Tôi đã viết nhiều bài báo về việc này cũng như về cách chuẩn bị học trong đại học. Tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên: “Tìm lĩnh vực học tập mà các bạn yêu thích nhưng phải chắc rằng bạn có thể kiếm sống được bằng điều đó.” Điều tốt nhất là học cái gì đó thách thức bạn làm việc cần mẫn thay vì việc dễ dàng. Bạn có thể phải dành nhiều thời gian hơn để học, nhưng phần thưởng sẽ tốt hơn. Chọn trường tốt nhất với các giáo sư giỏi nhất vì bạn sẽ gặp các sinh viên khác những người sẽ thách thức bạn học chăm chỉ hơn để đạt tới khả năng tiềm năng của bạn.

Mỗi năm nhiều sinh viên tới Mĩ với giấc mơ lớn lao. Nhưng nhiều người KHÔNG được chuẩn bị để giải quyết với cách học mới ở các đại học Mĩ. Nhiều người không nghiên cứu cẩn thận về trường đúng và lĩnh vực học tập đúng. Nhiều người bị “mù quáng” bởi những lời hứa hẹn nào đó về học bổng và hỗ trợ tài chính mà không kiểm sự kiện. Ngay cả ngày nay nhiều thông tin là có sẵn trực tuyến, nhưng ít người đã tiến hành cuộc khảo sát nào để biết về trường mà họ sẽ xây dựng nghề nghiệp tương lai của họ. Sau đây là danh sách các trường không được công nhận, tôi chắc còn có nhiều nữa, nhưng ít nhất, bạn có thể kiểm các trường này.

Đọc thêm  Chuẩn bị cho tương lai của bạn

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unaccredited_institutions_of_higher_education

http://www.collegesanddegrees.com/accreditation

 

Một số bài blog về đại học rởm:

 

Đại học rởm                             http://science-technology.vn/?p=2243

Cẩn thận về đại học giả           http://science-technology.vn/?p=1917

Đại học trực tuyến rởm           http://science-technology.vn/?p=1338

 

—English version—

 

The issue with unaccredited university

A few weeks ago, a student came to my office. He was not a Carnegie Mellon student but attended another school in New York. He said: “I sent you an email several weeks ago, you replied to me and modified it then put it on your blog. I am the person who studies computer science but could not find a job, despite applying for many jobs and received no interview.” I remembered the email, and after answering him, I did put it on the science and technology blog title: “Looking for a job.” He told me: “My parents spend a lot of money for me to go to the U.S. to learn computer because everyone said I could make a lot of money.”

Of course, computer science and information technology are the “Hot” careers. And every year, thousands of International students came to study in the U.S. with a dream of getting a good job and making a lot of money. It is why computer science and software engineering are the most popular fields of study in U.S. college these days. But not all schools are legitimate in the job market. There are universities “open as a business for profit” but do not receive accreditation. The reason for him not getting any job offer because he attended one of those. The problem of pursuing a degree from a non-accredited university is it will affect your future employment opportunities. Most companies in the U.S. will not hire graduates if the degree they have is issued by a university that is not accredited. Unaccredited universities do not have the same educational standards and policies as accredited schools, and they operate to provide income to the owners. Attending a non-accredited university is easy because the only qualification is your ability to pay the tuition. Many schools also provide significant scholarships to lure students in because they need more students to make higher profits. If you “Google” fake degrees or not accredited universities you can find thousands of these schools who sell fake degrees for a price.

Since students who came from other countries do not know about these type of “Scam.” Many fell victims to this unethical practice. In the past few years, there were hundred of “phony universities” open for business in the U.S. They rent a building, hiring some professors, set up websites to advertise with great promise, and give scholarships, then issue degrees to students who can afford to pay. Even the U.S. government has tried to shut them down, but there are so many of them, and it is impossible to eliminate this type of “scam.” Since their victims are mostly foreigners, police usually ignore them until there are some complaints. Most legitimated universities do not accept degrees or transfer credits from a school that is not accredited, so the time and efforts you spend on these “fake” schools are a waste. Students who get a degree from a school that is not accredited and tries to pursue another degree at an accredited university will not get accepted.

Đọc thêm  Đối thoại với sinh viên Nhật Bản

The student told me: “I did not know about my school that is not accredited. They accepted me and gave me a scholarship. I only pay a small amount to attend as they offer accelerated degree programs, instead of four years to get a bachelor degree, I can get a degree in less than three years. Now I do not know what to do. I have a degree that is not considered “legitimate” and has no job and no future. After receiving your email, I came to see you and hope that you can help. I do not know what to tell my parents now since they have a high expectation for my education.”

I explained to him that I could not help him. The best he can do is, telling the truth to his parents about the situation. Since he already graduated, he has a very short time to stay in the U.S., as he must return home. However he can share his experience, so others will not make the same mistake. After some discussions, he agreed that I could share his story on my blog.

For many years written about technology and education in Facebook and Blog, I have received many emails from Parents and students asked me for advice about choosing a field of study. I have written many articles about this as well as how to prepare to study in college. I always advise students: “Find a field of study that you love but make sure that you can make a living with that.” It is best to study something that challenges you to work hard rather some easy ones. You may have to spend more time to study, but the reward would be better. Select the best school with the best professors because you will meet other students who will challenge you to study harder to reach your potential ability.

Each year many students come to the U.S. with a big dream. But many are NOT prepared to deal with the new way of learning in U.S. universities. Many do not carefully research for the right school and the right fields of study. Many are “blinded” by some promises of scholarship and financial aids without checking the facts. Even today many information are available online, but few have conducted any investigation to learn about the school where they will build their future career. Following is a list of schools that are not accredited, I am sure there are more, but at least, you can check them.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unaccredited_institutions_of_higher_education

http://www.collegesanddegrees.com/accreditation

 

Some blogs about fake universities:

Phony university                         http://science-technology.vn/?p=2243

Beware of fake universities        http://science-technology.vn/?p=1917

Phony online college                  http://science-technology.vn/?p=1338

Nguồn: science-technology.vn/?p=5279 (science-technology.vn)

Leave a Reply