Categories
IT LÀM

Vận hành cơ bản MongoDB trên Ubuntu Linux Mint

1. Khởi động / dừng MongoDB

command: service mongod start | stop | restart

2. Kiểm tra log MongoDB

File: /var/log/mongodb/mongod.log

[initandlisten] waiting for connections on port <port>

Port mặc định của MongoDB là 27017. Bạn có thể cấu hình lại port này trong file /etc/mongod.conf

If you change the user that runs the MongoDB process, you must modify the access control rights to the /var/lib/mongodb and /var/log/mongodb directories to give this users access to these directories.

1 reply on “Vận hành cơ bản MongoDB trên Ubuntu Linux Mint”