Vạn sự khởi đầu nan

Đã bắt đầu năm học mới cho sinh viên đại học nhưng với sinh viên mới nó cũng là cuộc sống mới. Cuộc sống đầy kích động và căng thẳng, lo âu và vui vẻ. Bạn cần chắc rằng bạn bắt đầu cuộc sống đại học mạnh mẽ nhất có thể được. Xin nhớ cho: “Vạn sự khởi đầu nan” nhưng nếu bạn có thể vượt qua được nó, bước thứ hai của bạn sẽ tốt hơn, bước thứ ba sẽ dễ hơn nhiều. Nếu bạn có thể bắt đầu bước thứ nhất của mình với quyết tâm mạnh mẽ thì mọi thứ theo sau sẽ dễ hơn nhiều.

Vấn đề số một của mọi sinh viên đại học là quản lí thời gian. Đó là thách thức lớn nhất trong đại học và nguyên nhân cho hầu hết thất bại đại học. Chuẩn bị giữ cân bằng thời gian của bạn sớm nhất có thể được và áp dụng nó từ ngay ngày đầu tiên ở đại học là điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên có lịch biểu. Nó có thể là lịch trên giấy, lịch trên laptop hay điện thoại di động của bạn. Thể loại của nó là không thành vấn đề, chỉ cần chắc bạn có lịch. Viết ra mọi thứ trên lịch của bạn như thời gian lên lớp, thời gian học, thời gian ăn, thời gian ngủ v.v. Đừng coi nó là đơn giản hay không quan trọng. Bằng việc lập lịch mọi thứ và tuân theo nó một cách cẩn thận, nó sẽ xây dựng kĩ năng quản lí thời gian của bạn.

Tất nhiên, bạn có cần thời gian nghỉ ngơi, thảnh thơi nữa. Lịch chạy từ 7:30 sáng tới 10:00 đêm không có nghĩa là bạn không có thời gian cho thảnh thơi. Tuy nhiên, khi lập kế hoạch cho lịch của bạn xin tuân theo công thức này: Với mỗi giờ trên lớp, bạn cần tối thiểu hai giờ tự học học. Học nhóm là phụ. Nếu bạn tuân theo lời khuyên này, bạn sẽ thấy bạn đã bỏ mất bao nhiêu thời gian cho cái gì đó khác.

Tất nhiên, có những điều xảy ra mà bạn không mong đợi. Bạn có thể đã không biết rằng trường của bạn có lễ hội đặc biệt, một diễn giả khách mời hay sự kiện nào đó và bạn không muốn bỏ lỡ nó. Bạn cần thu xếp lại thời gian lịch của bạn để nó cho bạn linh hoạt nào đó khi cần. Thỉnh thoảng các giáo sư cho bài tập về nhà trong tuần và bạn cần thời gian thêm cho nó. Quay lại với lịch và tìm ra bạn cần bao nhiêu thời gian để làm nó, bao nhiêu thời gian bạn sẽ cần để nghiên cứu nó, và bao nhiêu thời gian bạn sẽ cần để viết nó. Nếu bạn nghĩ bạn sẽ cần ba ngày cho bài tập về nhà, làm việc quay lui từ hạn nộp và lập lịch thời gian trong lịch của bạn trước khi quá trễ.

Đọc thêm  Các kiểu sinh viên khác nhau

Nhiều sinh viên bỏ qua việc đọc sách trong vài tuần đầu của lớp bởi vì họ có các hoạt động khác. Xin đừng làm điều đó vì nó sẽ đẩy bạn lại sau mọi người khác trong lớp. Nếu bạn có bài đọc được phân công, xin đọc nó để cho bạn có thể vẫn duy trì song hành với những người khác trong lớp. Nhiều sinh viên không có kĩ năng đọc tốt, họ thường phàn nàn rằng họ phải đọc quá nhiều. Nhiều người chỉ xem lướt qua bài đọc hay chỉ đọc vài đoạn. Đọc là kĩ năng mấu chốt  và bạn cần xây dựng nó sớm nhất có thể được. Nếu bạn không làm tốt trong đọc bài trong năm thứ nhất, bạn sẽ có nhiều vấn đề hơn trong năm tiếp và sau đó bởi vì khối lượng bài đọc tăng lên nhiều mỗi năm. Làm việc đọc thành niềm vui thích bằng việc tự hỏi mình, tác gì muốn nói gì trong bài này? Chủ đề chính là gì? Khái niệm then chốt là gì? Đừng đọc mọi thứ ngay một lúc mà không nghĩ. Bắt đầu hỏi trước khi đọc sẽ giúp bạn học nhanh hơn và tốt hơn.

Tất nhiên, bạn không phải học mọi lúc để cho bạn không có thời gian ăn và ngủ. Mọi sinh viên đại học cũng đều phải tham gia vào cái gì đó khác hơn học tập. Tuy nhiên, chọn các hoạt động sao cho giữ bộ não của bạn được cân bằng và thân thể bạn mạnh khoẻ như chơi thể thao là tốt hơn. Tránh quá nhiều tiệc tùng, tránh uống rượu hay dùng bấy kì chất liệu phi pháp nào. Nhiều sinh viên đại học thích thử “cái gì đó mới” mà không nghĩ về những hậu quả nghiêm trọng. Nếu bạn làm điều đó, bạn đang phá huỷ não của bạn và tương lai của bạn.

Đại học là căng thẳng và thách thức. Tuy nhiên với lịch có cấu trúc tốt của bạn, với nhóm bạn tốt, với thể thao nhẹ và thú nghiệp dư, bạn sẽ thấy nó đáng tận hưởng. Khi, và nếu, bạn thấy bản thân mình dưới sức ép nào đó mà bạn không thể giải quyết được, cố tìm giúp đỡ. Biết chỗ để đi tới xin giúp đỡ trước khi trường bạn bắt đầu để cho trong trường hợp mọi sự đi vào chỗ khó khăn, chướng ngại nhỏ của bạn không biến thành thảm hoạ.

Đọc thêm  Giáo dục đại học

 

—-English version—-

 

Every first step is difficult

It is the beginning of a new school year for college students but to new students it is also a new life. A life full of excitements and stresses, of worries and joys. You need to make sure that you start your college life as strong as possible. Please remember: “Every first step is difficult” but if you can overcome it, your second step will be better than the third step will be much easier. If you can start your first step with strong and determination then everything follow will be much better.

The number one problem of every college students is time management. It is the biggest challenge while in college and the cause of most college failures. Prepare to balance your time as soon as possible and apply it from the first day in college is the most important thing that you can do. I always advise students to have a calendar. It can be a paper calendar, calendar on your laptop or cell phone. No matter what kind it is, make sure you have one. Write down everything on your calendar such as time to go to class, time to study, time to eat, time to sleep etc. Do not think it is so simple or not important. By planning everything and follow it carefully, it will build your time management skill.

Of course, you do need time to rest, relax too. A calendar goes from 7:30 a.m. to 10:00 p.m. does not mean you do not have time for relaxing. However, when planning on your calendar please follow this formula: For every one hour of class, you need minimum of two hour of study by yourself. Group study is extra. If you follow this advice, you will see how much time you have left for something else.

Of course, there are things happen that you are not expecting. You may not have known that your school have a special celebration, a guest speaker or some events and you do not want to miss it. You need to rearrange your calendar time so it gives you some flexible when needed. Sometime professors give homeworks for the week and you need extra time for it. Go back to the calendar and find out how much time you need to do it, how much time you will need to research it, and how much time you will need to write it. If you think you will need three days for the homework, work backward from the due date and schedule the time into your calendar before it is too late.

Đọc thêm  Tìm việc làm

Many students skip reading books in the first few weeks of class because they have other activities. Please do not do that as it will put you behind everyone else in class. If you have assigned readings, please do read it so you can stay current with other people in class. Many students do not have good habit of reading, they often complain that they have to read too much. Many only skim through the reading or only read few paragraph. Reading is a critical skill and you need to build it as early as possible. If you do not do well in reading in the first years, you will have more problem in the next year and later because the amount of readings increases significantly each year. Make reading a pleasure by asking yourself, what is the author wants to say in this assignment? What is the main theme? What is the key concept? Do not read everything all at once without thinking. Start asking before reading will help you learn faster and better.

Of course, you do not have to study all the time so you do not have time to eat and sleep. Every college students also have to involve in something other than studying. However, select activities that keep your brain balanced and your body healthy such as sports is better. Avoid too many parties, avoid drinking alcohol or using any type of illegal substances. Many college students like to try “something new” without thinking about serious consequences. If you do that, you are destroying your brain and your future.

College is stressful and challenging. However with your well structured calendar, with good group of friends, with some light sports and hobbies, you will find it enjoyable. When, and if, you find yourself under some pressures that you cannot handle, trying to find help. Know where to go for help before your school begins so that, just in case things get rough, your small obstacle does not turn into a disaster.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2024 (science-technology.vn)