Vào đại học

Hai tuần trước khi học kì nhà trường kết thúc, một số sinh viên năm thứ nhất tới gặp thầy và hỏi, cầu xin hay khóc lóc để nâng điểm của họ để cho họ có thể qua được môn học. Một số nêu lí do sức khoẻ; số khác có cớ như họ phải làm việc để đỡ đần cho gia đình họ v.v. Phần lớn đều nài nỉ rằng ở trường trung học, các thầy thường đổi điểm cho họ chút ít để cho phép họ qua được môn học.

Với phần lớn các giáo sư đại học, tình huống này là khá thông thường đặc biệt với sinh viên năm đầu. Họ chưa bao giờ tới khi họ không làm tốt bài tập về nhà hay câu hỏi nhưng bao giờ cũng tới và hỏi xin tha thứ vào ngày cuối cùng trước khi bạn vào điểm chung cuộc. Hành động của giáo sư khác nhau tuỳ theo cách nhìn của họ. Một số rất nghiêm khắc, số khác khoan dung hơn. Để tránh tình huống này, tôi làm rõ ràng ngay từ đầu cho cả lớp rằng “Đây KHÔNG phải là trường trung học” vì mọi thứ đều khác và sinh viên phải “chịu trách nhiệm về học tập của họ.” Tôi có chính sách rõ ràng về bài tập về nhà, yêu cầu dự lớp, phân công bài đọc trước khi lên lớp, và cho điểm. Tôi thường bắt đầu lớp của tôi bằng việc điều tra nơi sinh viên không để tên của họ vào đó để cho họ có thể cảm thấy thoải mái trong trả lời câu hỏi. Tôi soạn câu trả lời và dùng nó cho thảo luận về mong đợi của tôi cho lớp. Đây là kĩ thuật hiệu quả để tránh tình huống phút chót như thường thấy trong mọi đại học.

  1. Bạn đã vắng mặt bao nhiêu ngày trong năm cuối trung học?
  2. Vắng mặt “có lí do” ở trường bạn có dễ không?
  3. Bạn có được phép làm lại cho môn bị lỡ không, kể cả bài kiểm tra?
  4. Bạn đã học bao nhiêu giờ mỗi tuần?
  5. Môn nào yêu cầu nhiều bài tập về nhà nhất?
  6. Bạn có theo dõi các điểm của bạn bằng việc kiểm cùng thầy giáo hay qua website của trường không?
  7. Nếu điểm của bạn không cao như bạn muốn, bạn có làm lại nhiệm vụ và bài kiểm tra để cải thiện điểm không?
  8. Xin mô tả mong đợi của bạn về lớp đại học và bạn muốn được điểm nào?
Đọc thêm  Việc làm công nghệ tốt nhất ngày nay

Bằng việc có thảo luận rằng đại học KHÔNG giống như trung học, chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ của họ về thành công đại học. Họ phải hiểu rằng việc đọc trước khi lên lớp là yêu cầu phải làm. Họ phải biết rằng thảo luận trên lớp là một phần của điểm của họ. Họ nên biết rằng điểm bài tập về nhà và câu hỏi là điểm chung kết và việc dự lớp là được yêu cầu, bất kì việc vắng mặt nào cũng phải được xin phép bằng viết ra và được giáo sư cho phép. Họ phải biết để cho họ được điểm nào đó, họ phải tuân theo chỉ dẫn vì điểm của họ được liệt kê trong website của lớp và được cập nhật hàng tuần cho nên họ có thể theo dõi được tiến bộ của họ. Sinh viên nên biết từ rất sớm rằng bằng việc vào đại học, họ phải mong đợi sự khác biệt vì đại học sẽ là khác.

Đọc thêm  Tính cách của công nhân CNTT

 

—-English version—-

 

Going to college

Two weeks before the school semester ends, some first year students come to see you and asking, begging, or crying on how to raise their grade so they could pass the course. Some cite health reasons; others have excuses such as they must work to support their family etc. Most make the pleas that in high schools, teacher often change their grades a little bit to allow them to pass the course.

For most college professors, this situation is common especially with first year students. They never came when they did not do well in homeworks or quizzes but always come and ask for forgiveness at the last day before you enter their final grade. Professor’s act differently depends on their views. Some are very strict, other are more leniency. To avoid this situation, I make it clear at the beginning of the class that “This is NOT a high school” as things are different and students must be “responsible for their study”. I have clear policy for homeworks, attendance requirements, pre-class reading assignments, and grading. I often start my first class with a survey where students do not have to put their name in it so they can feel comfortable in answering the questions. I compile the answers and use it for the discussion of my expectations for the class. This is an effective technique to avoid last minute situation as commonly seen in every college.

Đọc thêm  Chọn lựa là của bạn

1)       How many days were you absent during your last year of high school?

2)       Was it easy to have “excused” absences in your school?

3)       Were you allowed to retake the work missed, including tests?

4)       How many hours did you study per week?

5)       Which subjects required the most homework?

6)       Have you keep track of your grade by checking with the teacher or via the school’s website?

7)       If your grade was not as high as you wanted, could you re-do assignments and tests to improve the grade?

8)       Please describe your expectation for this college class and what grade you would like to get?

By having a discussion that college is NOT like high school, we can then change their mindsets for college success. They should understand that pre-class reading is a requirement. They must know that class discussion is part of their grade. They should know that homeworks and quizzes grades are final and attendance is required, any absence must be put in writing and be excused by professor. They should know in order for them to get certain grade, they must follow the instructions as their grades are listed in class website and updated weekly so they can follow their progress. Students should know very early that by going to college, they must expect a difference because college should be different.

Nguồn: science-technology.vn/?p=519 (science-technology.vn)