Vào đại học

Ngày nay, chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hoá nơi các biên giới quốc gia đang biến mất, và cạnh tranh đang trở nên dữ dội. Do đó, giáo dục tốt bên ngoài trường trung học là quan trọng cho nghề nghiệp tương lai. Tất nhiên, tuỳ theo tình huống của bạn, đại học có thể không phải là chọn lựa duy nhất. Có những yếu tố khác cần xem xét khi quyết định làm gì sau trung học, như vào trường hướng nghiệp hay đi làm, nhưng có một điều bạn cần: “Bất kể bạn làm cái gì, KHÔNG BAO GIỜ dừng học. Bạn không phải đi tới trường để học nhưng học trong mọi tình huống, từ thành công và thất bại, từ những kinh nghiệp tốt và xấu, từ cuộc sống làm việc và cuộc sống gia đình. Chừng nào bạn còn học, bạn sẽ làm tốt.”

Có các lí do tại sao học sinh muốn thu được giáo dục đại học: Ai đó muốn học kĩ năng chuyên môn; người khác theo đuổi đam mê của họ; vài người muốn kiếm việc làm, những người khác muốn phát triển nghề nghiệp. Một trong những ích lợi của việc vào đại học là cơ hội làm quyết định về cuộc sống của bạn và nghề nghiệp của bạn. Là học sinh đại học, bạn có thể chọn lĩnh vực nào để học, môn học nào cần học, trường nào cần vào, và hoạt động nào cần tham gia. Trong khi gia đình của bạn quả có ảnh hưởng nào đó lên chọn lựa của bạn nhưng chính bạn mới là người quyết định tương lai của bạn vì điều bạn học, bạn học được bao nhiêu, và bạn làm gì trong đại học sẽ có tác động lớn lên tương lai của bạn.

Đọc thêm  Quản lí thời gian

Là học sinh đại học, bạn phải học là người độc lập và chịu trách nhiệm cho hành động của bạn, điều sẽ giúp bạn phát triển thành người lớn trưởng thành. Ở đại học, bạn có thể mở rộng tri thức của bạn bằng việc học các môn nào đó mà bạn không biết. Tri thức này có thể giúp bạn phát triển tư duy sâu hơn và sâu sắc và thậm chí hình thành tính cách của bạn. Bằng việc học các môn học đại học, bạn sẽ học về các nơi chốn và biến cố khác mà có thể giúp hình thành ý kiến của bạn về thế giới quanh bạn. Bằng việc tham gia vào các hoạt động nhà trường, gặp gỡ nhiều người, và trải nghiệm nhiều điều, bạn có thể học nhiều hơn về bản thân bạn và điều bạn coi là quan trọng.

Giáo dục đại học có thể giúp bạn tìm ra mục đích của bạn trong cuộc sống và cho phép bạn tìm ra đam mê của bạn về các chủ đề nào đó. Thời gian đại học là “thời gian thăm dò” để học nhiều hơn về bản thân bạn và thế giới quanh bạn. Một số học sinh tin rằng nếu họ có thể vào các trường hàng đầu, họ sẽ thành công, nhưng sự kiện là thành công của bạn tuỳ thuộc phần lớn vào nỗ lực của bạn và kĩ năng của bạn, KHÔNG vào trường nào bạn tham dự. Bạn vào trường để được giáo dục để cho bạn có thể làm quyết định cho đời bạn, bạn học kĩ năng và tri thức nào đó, nhưng điều quan trọng nhất là xây dựng tính cách mạnh điều sẽ giúp bạn trong cuộc sống. Tri thức và kĩ năng sẽ thay đổi khi nhu cầu của xã hội thay đổi, nhưng việc phát triển tính cách cho học sinh không bao giờ thay đổi vì chúng là các giá trị nền tảng tạo ra xã hội.

Đọc thêm  Khuyến cáo của Bill Gates

 

—English version—

 

Go to College

Today, we are living in a globalized world where national borders are disappearing, and competition is becoming fierce. Therefore, a good education beyond a high school is important for future career. Of course, depending on your situation, college may not be the only choice. There are other factors to consider when deciding what to do after high school, such as go to vocational school or go to work, but there is one thing that you need: “Regardless what you do, NEVER stop learning. You do not have to go to school to learn but learn in every situation, from success and failure, from good and bad experiences, from working life and family life. As long as you are learning, you will do well.”

There are reasons why students want to obtain a college education: Some want to learn specific skills; others pursue their passions; some want to get a job, others want to develop a career. One of the benefits of going to college is the opportunity to make decision about your life and your career. As college students, you can choose what field to study, what courses to take, which school to go to, and what activities to participate. While your family do have some influence on your choice but it is you who decide your future because what you learn, how much you learn, and what you do in college will have significant impact on your future.

Đọc thêm  Đi học nước ngoài phần 2

As college students, you must learn to be independent and responsible for your actions, which will help you to develop into a mature adult. In college, you can broaden your knowledge by learning certain subjects that you do not know. These knowledge can help you to develop deeper and profound thinking and even shape your character. By taking college courses, you will learn about other places and events that can help shape your opinion about the world around you. By participate in school activities, meet many people, and experiences many things, you can learn more about yourself and what you consider as important.

A college education can help you find your goals in life and allow you to find your passion on certain subjects. College time is an “exploration time” to learn more about yourself and the world around you. Some students believe that if they can go to the top schools, they will succeed, but the fact is your success depends mostly on your efforts and your skills, NOT what school that you attend. You go to school to get educated so you can make decision for your life, you learn certain skills and knowledge, but the most important is to build a strong characters that will help you in life. Knowledge and skills will change as the needs of society changes, but the developing of character for students never change because they are the foundational values that create the society.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5387 (science-technology.vn)

Leave a Reply